Search result for

matrix

(72 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matrix-, *matrix*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matrix[N] เมตริกซ์ (ทางคณิตศาสตร์), Syn. vector, tensor
matrix[N] แหล่งกำเนิด, See also: บ่อเกิด, รากฐาน
matrix[N] เนื้อเยื่อเสริมสร้างและผลิตเซลล์ที่โคนเล็บ
matrix[N] แม่พิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matrix(เม'ทริคซ,แมท'ทริคซฺ) n. บ่อเกิด,ศูนย์,ส่วนสร้าง,สารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ,แม่พิมพ์หล่อตัวพิมพ์ตะกั่ว,หินที่ฝังอยู่เป็นก้อน ๆ ,พื้นที่ฝังส่วนอื่น,ตัวเลขซึ่งวางเรียงกันและบอกตำแหน่ง โดยอาศัยแถวและคอลัมน์,แถวอันดับของจำนวนเลข,ครรภ์,มดลูก vt. สร้างโดยวิธีmatrixing
matrix printerมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า dot matrix printer หรือ dot printer
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
matrixเมทริกซ์, แมทริกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
matrixเมทริกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
matrixเมทริกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
matrix method of projectionการคาดคะเนด้วยวิธีเมทริกซ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
matrix potentialศักย์เมทริกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
matrix printer; dot-matrix printer; dot printer; stylus printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
matrix, socialแม่แบบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
matrixเมทริกซ์, จำนวนที่จัดเป็นแถวและหลัก เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Matrixของเหลว, แกนกลาง, เนื้อกระดูก, แมทริกซ์, เนื้อ, เมทริกซ์, มาทริกซ์, ส่วนประกอบพื้นฐาน, เมทริกซ์, สารระหว่างเซลล์, ส่วนหุ้ม [การแพทย์]
Matrix Formers, Structuralตัวช่วยทำให้แข็ง [การแพทย์]
Matrix, Antercellularแมทริกซ์ระหว่างเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Constructing opponent matrix.** กำลังสร้างต้นทางของศัตรู ** WarGames: The Dead Code (2008)
RIPLEY is hunting. You, Will, and everyone on her matrix.ริปลี่กำลังตามล่า เธอ วิล และทุกคนที่ริปลี่ต้องการ WarGames: The Dead Code (2008)
Enlarging Massude/Farmer matrix.** ขนายภาพ มาสซุทและฟามเมอร์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
The only way to activate it is with a legendary key called the Matrix of Leadership.ทางเดียวที่จะปลุกมันให้ตื่น คือใช้กุญแจในตำนาน ที่เรียกว่า แมททริกซ์แห่งจิตพลังผู้นำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
A great battle took place over possession of the Matrix.อุบัติเป็นมหาสงคราม แย่งชิงขุมพลังแมททริกซ์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In the ultimate sacrifice, they gave their lives to seal the Matrix away in a tomb made of their very own bodies.และในการเสียสละสูงสุด พวกเค้าสละชีวิตเพื่อซ่อนรักษาแมททริกซ์ ในสุสานที่ผนึกซาก จากร่างของพวกเค้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So then how do you get us to the Matrix before the Decepticons get to me?แล้วทำยังไงเราจะถึงเมททริกซ์ ก่อนที่ดิเซบติคอลจะถึงตัวผม? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Matrix.แมทริกซ์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The boy must have the Matrix.เจ้าหนูต้องมีแมทริกซ์แน่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Because I know about the Matrix.เพราะฉันรู้เกี่ยวกับแมทริกซ์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Matrix of Leadership is not found.แมททริกซ์แห่งจิตผู้นำตามหาไม่ได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Return now to Optimus, merge the Matrix with his Spark.จงรีบกลับไปหาออฟติมัส ผนึกแมททริกซ์ กับสปาร์คของเค้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphim døt maēthrik) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer   FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix   FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
เมทริกซ์[n.] (metrik = metriks) EN: matrix   FR: matrice [f]
เมทริกซ์เอกลักษณ์[n. exp.] (metrik ēkkalak) EN: identity matrix   
พิมพ์[n.] (phim) EN: mould ; matrix   FR: moule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATRIX    M EY1 T R IH0 K S
MATRIX'S    M EY1 T R IH0 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matrix    (n) (m ei1 t r i k s)
matrixes    (n) (m ei1 t r i k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildspeicher {m}matrix memory [Add to Longdo]
Matrix {f} [math.] | Matrizen {pl} | erweiterte Matrix {f}matrix | matrices | augmented matrix [Add to Longdo]
Matrixbilanz {f}articulation statement [Add to Longdo]
Matrixdrucker {m}; Nadeldrucker {m}dot-matrix printer [Add to Longdo]
zugeordnete Matrixnorm {f} (einer V-Norm) [math.]matrix norm sub ordinate to the v. n. [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}matrix dot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[, akuteibumatorikusudeisupurei] (n) {comp} active matrix display [Add to Longdo]
アクティブマトリクス方式[アクティブマトリクスほうしき, akuteibumatorikusu houshiki] (n) {comp} active matrix [Add to Longdo]
アクティブマトリックス[, akuteibumatorikkusu] (n) active matrix [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[, suicchimatorikusu] (n) {comp} switch matrix; switching matrix [Add to Longdo]
ゼロ行列[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] (n) {comp} zero matrix [Add to Longdo]
ドットプリンタ[, dottopurinta] (n) {comp} dot (matrix) printer; matrix printer [Add to Longdo]
ドットマトリクス[, dottomatorikusu] (n) {comp} dot matrix [Add to Longdo]
ドットマトリクスプリンタ[, dottomatorikusupurinta] (n) {comp} dot matrix printer [Add to Longdo]
ドットマトリックス[, dottomatorikkusu] (n) dot matrix [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[ドットマトリックスもじはっせいき, dottomatorikkusu mojihasseiki] (n) {comp} dot matrix character generator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方阵[fāng zhèn, ㄈㄤ ㄓㄣˋ, / ] matrix (rectangular array of numbers) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix [Add to Longdo]
ゼロ行列[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] zero matrix [Add to Longdo]
ドットプリンタ[どっとぷりんた, dottopurinta] dot (matrix) printer, matrix printer [Add to Longdo]
ドットマトリクス[どっとまとりくす, dottomatorikusu] dot matrix [Add to Longdo]
ドットマトリクスプリンタ[どっとまとりくすぷりんた, dottomatorikusupurinta] dot matrix printer [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ドット印字装置[どっといんじそうち, dottoinjisouchi] dot (matrix) printer, matrix printer [Add to Longdo]
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 matrix \ma"trix\ (m[=a]"tr[i^]ks), n.; pl. {Matrices}
   (m[a^]t"r[i^]*s[=e]z). [L., fr. mater mother. See {Mother},
   and cf. {Matrice}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The womb.
    [1913 Webster]
 
       All that openeth the matrix is mine. --Ex. xxxiv.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: That which gives form or origin to anything; as:
    (a) (Mech.) The cavity in which anything is formed, and
      which gives it shape; a die; a mold, as for the face
      of a type.
    (b) (Min.) The earthy or stony substance in which metallic
      ores or crystallized minerals are found; the gangue.
    (c) pl. (Dyeing) The five simple colors, black, white,
      blue, red, and yellow, of which all the rest are
      composed.
      [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) The lifeless portion of tissue, either animal or
    vegetable, situated between the cells; the intercellular
    substance.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) A rectangular arrangement of symbols in rows and
    columns. The symbols may express quantities or operations.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matrix
   n 1: (mathematics) a rectangular array of quantities or
      expressions set out by rows and columns; treated as a
      single element and manipulated according to rules
   2: (geology) amass of fine-grained rock in which fossils,
     crystals, or gems are embedded
   3: an enclosure within which something originates or develops
     (from the Latin for womb)
   4: the body substance in which tissue cells are embedded [syn:
     {matrix}, {intercellular substance}, {ground substance}]
   5: the formative tissue at the base of a nail
   6: mold used in the production of phonograph records, type, or
     other relief surface

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Matrix
  n.
 
   [FidoNet]
 
   1. What the Opus BBS software and sysops call {FidoNet}.
 
   2. Fanciful term for a {cyberspace} expected to emerge from current
   networking experiments (see {the network}). The name of the rather good
   1999 {cypherpunk} movie The Matrix played on this sense, which however had
   been established for years before.
 
   3. The totality of present-day computer networks (popularized in this sense
   by John Quarterman; rare outside academic literature).
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 matrix [matriks]
   matrix
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 matrix
   stem; trunk; tree‐trunk
   account book; record; register
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Matrix [maːtriks] (n) , s.(f )
   array
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top