Search result for

macker

(43 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macker-, *macker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mackerel[N] ปลาทะเลแม็กเคอเร็ล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mackerel(แมค'เคอเริล) n. ปลาว่ายเร็วชนิดหนึ่งที่มนุษย์นิยมกินเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
mackerel(n) ปลาแม็คเคอเร็ล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, when the girls heard all the commotion, they ran to the kitchen, where they gave him a a good scrub, a mackerel and a kiss.แม่และ... . มิสซิสวิทเทกเกอร์ต๊กกะใจ The King's Speech (2010)
Smoked mackerel and egg? I'd rather eat my own shit.ปลารมควันกับไข่ เหมือนกินขี้ตัวเอง A Lonely Place to Die (2011)
You could always scrape out the mackerel and just eat the bread.เอาใส้ออกแล้วกินแต่ขนมปังสิ A Lonely Place to Die (2011)
Let's not kill her with a smoked mackerel sandwich.อย่าฆ่าเธอด้วยแซนวิชปลาเลย A Lonely Place to Die (2011)
I trust Mackerras taught you enough to be useful.іΗаtеd lеаvіng yоu lіkе thаt. Wаѕn't thе gооdbyе Ι hаd іn mіnd. Cloud Atlas (2012)
Mackerras himself wrote and I quote,іWhаt аrе yоu tаlkіng аbоut? Cloud Atlas (2012)
Do you have any idea, the joy a man feels pulling a 70 pound king mackerel out of the waters around Jekyll Island?พอจะมโนถึงความสุข ของผู้ชายสักคน ที่ตกปลาคิงส์แมคเคอเรล หนัก 70 ปอนด์ ที่เกาะเจคเคิลออกมั้ยล่ะ London Has Fallen (2016)
Do you have any idea the joy a man experiences pulling a 70 pound King Mackerelคุณคงพอจะมโนถึงความสุข ของผู้ชายสักคน ที่ตกปลาคิงส์แมคเคอเรล หนัก 70 ปอนด์ London Has Fallen (2016)
It's probably just a school of mackerel or something, all clumped together.มันคงจะเจอฝูงปลาทูน่ะ คงมากันเป็นฝูงใหญ่ Jaws (1975)
Try coming up with a mackerel.ลองขับรถแม็คโครขุดดู Oh, God! (1977)
Holy mackerel.ให้ตายสิ . National Treasure (2004)
I worked my way up from the sardine pile then to the mackeral pile...all hard work.ฉันทำงานตามทางจากกองปลาซาร์ดีน และกองปลาmackeral นั่นแหละงานผม Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mackerIt's hot, so you'd better head back quickly. Mackerel goes off so fast that they coined 'fresh-looking rotten fish'.
mackerToday's breakfast was dried mackerel and miso soup.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาทู[N] mackerel, Example: คนไทยนิยมบริโภคปลาทูมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ เนื่องจากหาซื้อง่าย และราคาค่อนข้างถูก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Rastrelliger brachysoma ในวงศ์ Scombridae ตัวยาวเรียว แบนข้างเป็นรูปกระสวย คอดหางแคบ ปากกว้างเอียงขึ้นเล็กน้อย มีครีบหลัง 2 ตอน เกล็ดเล็กบาง ข้างหลังสีน้ำเงิน ข้างท้องสีขาวเงิน อาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ผิวน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
เมี่ยงปลาทู[n. exp.] (mīeng plā thū) EN: spicy fried mackerel   
ปลาอินทรี[n.] (plā insī) EN: Spanish mackerel   FR: maquereau [m]
ปลาอินทรี[n. exp.] (plā insī) EN: Spanish mackerel   
ปลาแมคเคอเรล[n.] (plā maēkkhoērēl) EN: mackerel   FR: maquereau [m]
ปลาโอลาย[n. exp.] (plā ō lāi) EN: mackerel tuna   
ปลาทู[n.] (plā thū) EN: mackerel   FR: maquereau [m]
ปลาทูสด [n. exp.] (plā thū sot) EN: fresh mackerel   FR: maquereau frais [m]
ทู[n.] (thū) EN: mackerel   FR: maquereau [m]
ต้มเค็มปลาทูสด [xp] (tom-khem plāthū sot) EN: sweet and salty fresh mackerel stew   

CMU English Pronouncing Dictionary
MACKERT    M AE1 K ER0 T
MACKEREL    M AE1 K ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mackerel    (n) (m a1 k r @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]
ガストロ[, gasutoro] (n) butterfly kingfish (Gasterochisma melampus); butterfly tuna; bigscale mackerel [Add to Longdo]
グルクマ[, gurukuma] (n) Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) [Add to Longdo]
ニシネズミザメ;ニシモウカサメ;モウカザメ[, nishinezumizame ; nishimoukasame ; moukazame] (n) porbeagle (Lamna nasus, species of mackerel shark) [Add to Longdo]
ネズミザメ科[ネズミザメか, nezumizame ka] (n) Lamnidae (family of large, fast-swimming sharks known as mackerel sharks or white sharks) [Add to Longdo]
ネズミザメ属[ネズミザメぞく, nezumizame zoku] (n) Lamna (genus of mackerel sharks or white sharks with two living species in the family Lamnidae) [Add to Longdo]
バケアオザメ[, bakeaozame] (n) longfin mako (species of mackerel shark, Isurus paucus) [Add to Longdo]
ホホジロザメ属[ホホジロザメぞく, hohojirozame zoku] (n) Carcharodon (genus containing the extant great white shark and the extinct megalodon shark in the mackerel or white shark family Lamnidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] mackerel; mullet, #92,910 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus), #161,707 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top