ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machinery

M AH0 SH IY1 N ER0 IY0   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machinery-, *machinery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machinery[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, Syn. machine, engine, motor
machinery[N] โครงสร้าง, See also: ระบบปฎิบัติงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร,เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล,ระบบ,

English-Thai: Nontri Dictionary
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machineryกลการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery room; machine roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery, politicalกลไกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machineryเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักร [การบัญชี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในสถานที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Machinery has left us in want.เราได้ทอดทิ้งอุปกรณ์ทำมาหากิน The Great Dictator (1940)
More than machinery we need humanity.เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เราต้องการมนุษยชาติที่... The Great Dictator (1940)
Like I said, women and machinery do not mix.ผู้หญิงกับเครื่องจักรไปกันไม่ได้ Titanic (1997)
Lureen's good at making hard deals in the machinery business.ลูรีนกำลังไปได้ดีกับธุรกิจขายเครื่องจักร Brokeback Mountain (2005)
[ Machinery Humming ](เสียงเครื่องจักร กำลังทำงาน) Prey (2007)
This truly is a beautiful piece of machinery you've got here.คุณมีเครื่องจักรที่สวยงามจริงๆ Knight Rider (2008)
The machinery agrees with you.เครื่องพวกนี้เห็นด้วยกับคุณ Joy (2008)
[heavy machinery pounding][heavy machinery pounding] Emancipation (2008)
Abby, a ponytail implies that you are either operating heavy machinery or emptying the litter box.แอบบี้ ทรงหางม้าบ่งบอกว่าคุณ คือเครื่องจักรเดินได้.. ...หรือกล่องขยะกลวงๆ The Ugly Truth (2009)
- I'll move the heavy machinery over.- ข้าจะขนเครื่องจักรยักษ์นี่ออกไป Weapons Factory (2009)
You know when a dentist gives you anesthetic and tells you not to operate any heavy machinery or make any important decisions within 24 hours?- คุณรู้ไหมตอนที่ หมอฟันฉีดยาชา และบอกคุณว่าอย่าเพิ่งไป ทำงานอะไรหนักๆ หรือคิดอ่านตัดสินใจอะไร ที่สำคัญๆ ภายในชั่ว 24 ชั่วโมง The Boy with the Answer (2010)
They are using it to power their ships, their machinery possibly their own bodies.องค์ประกอบของน้ำของเราเป็นเอกลักษณ์ มันเป็นรูปแบบของเหลว Battle Los Angeles (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
machineryEfficient machinery replaced manual labor.
machineryIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
machineryJohn claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.
machineryMachinery dispenses with much labor.
machineryMachinery rods work of creative interest.
machineryMachinery uses a lot of electricity.
machineryOur factory needs a lot of machinery.
machinerySomething must be wrong with the machinery.
machineryThe company asked the bank to loan them some money to buy new machinery.
machineryThe factory decided to do away with the old machinery.
machineryThe firm decided to do away with the old machinery.
machineryThe machinery was produced by American company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักร[N] machine, See also: machinery, engine
เครื่องยนต์กลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง
เครื่องกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่อง[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count unit: เครื่อง
เครื่องกลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count unit: เครื่อง
เครื่องจักร[N] machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กลไก[N] mechanism, See also: machinery, device, Example: นาฬิกาเรือนนี้มีกลไกทำงานซับซ้อนมาก, Thai definition: ตัวจักรต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักร[n.] (jak) EN: machine ; mechanism ; machinery   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak tham bēkēarī) EN: bakery machinery   
เครื่องกล[n. exp.] (khreūangkon) EN: machine ; machinery   
เครื่องกลไก[n.] (khreūangkonkai) EN: machinery   
กล[n.] (kon) EN: machine ; machinery ; mecanism   FR: machine [f]
กลไก[n.] (konkai) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement   FR: mécanisme [m]
กลไกทางการเมือง[n. exp.] (konkai thāng kānmeūang) EN: political machinery   
กลยุทธ์ทางการเมือง[n. exp.] (konlayut thāng kānmeūang) EN: political machinery   

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHINERY M AH0 SH IY1 N ER0 IY0
MACHINERY M AH0 SH IY1 N R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
machinery (n) mˈəʃˈiːnəriː (m @1 sh ii1 n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment, #9,409 [Add to Longdo]
机械装置[jī xiè zhuāng zhì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] machinery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsmaschinerie {f}machinery of war [Add to Longdo]
Maschinerie {f} | Maschinerien {pl}machinery | machineries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
プラント[, puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P) [Add to Longdo]
化学機械[かがくきかい, kagakukikai] (n) chemical machinery [Add to Longdo]
機器(P);器機[きき, kiki] (n) machinery and tools; (P) [Add to Longdo]
機材[きざい, kizai] (n) machine parts; machinery; equipment; (P) [Add to Longdo]
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]
空気機械[くうききかい, kuukikikai] (n) pneumatic machinery [Add to Longdo]
建屋[たてや, tateya] (n) structure for housing heavy machinery [Add to Longdo]
建設機械[けんせつきかい, kensetsukikai] (n) construction machinery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Machinery \Ma*chin"er*y\ (m[.a]*sh[=e]n"[~e]r*[y^]), n. [From
   {Machine}: cf. F. machinerie.]
   1. Machines, in general, or collectively.
    [1913 Webster]
 
   2. The working parts of a machine, engine, or instrument; as,
    the machinery of a watch.
    [1913 Webster]
 
   3. The supernatural means by which the action of a poetic or
    fictitious work is carried on and brought to a
    catastrophe; in an extended sense, the contrivances by
    which the crises and conclusion of a fictitious narrative,
    in prose or verse, are effected.
    [1913 Webster]
 
       The machinery, madam, is a term invented by the
       critics, to signify that part which the deities,
       angels, or demons, are made to act in a poem.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The means and appliances by which anything is kept in
    action or a desired result is obtained; a complex system
    of parts adapted to a purpose.
    [1913 Webster]
 
       An indispensable part of the machinery of state.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The delicate inflexional machinery of the Aryan
       languages.              --I. Taylor
                          (The
                          Alphabet).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 machinery
   n 1: machines or machine systems collectively
   2: a system of means and activities whereby a social institution
     functions; "the complex machinery of negotiation"; "the
     machinery of command labored and brought forth an order"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top