Search result for

mace

(92 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mace-, *mace*
English-Thai: Longdo Dictionary
mace(n) สเปรย์พริก เช่น Our web site offers statistics and tips for personal safety and information about personal safety devices that contain pepper spray and mace., R. pepper spray

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mace[N] คทา, Syn. baton, scepter, wand
mace[N] ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)
macerate[VI] เปื่อย, See also: ยุ่ย, Syn. macerate, marinate
macerate[VT] ทำให้เปื่อย, See also: ทำให้ยุ่ย, เคี่ยวจนเปื่อย, Syn. steep
Macedonia[N] ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
macerater[N] คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย
macebearer[N] ผู้ถือคทาในพิธี, Syn. mace, macer
Macedonian[N] ชาวมาเซอะโดเนีย
maceration[N] การทำให้เปื่อยยุ่ย
macerative[ADJ] ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ,คทา
macer(เม'เซอะ) n. คนถือคฑาในพิธี,ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
glumaceous(กลูเม'ซัส) adj. ปลายแหลม
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
pharmaceutic(al) (ฟาร์มะซู'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับเภสัชกรรม,กี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์. n. ยา,เภสัชภัณฑ์.
pomace(พัม'มิส) n. กากผลแอปเปิลที่คั้นน้ำออกแล้ว,กากผลไม้ที่คั้นน้ำออกแล้ว,กาก
spermaceti(สเพอ'มะเซท'ทิ) n. ไขปลาวาฬ (จากหัวปลาวาฬ) ใช้ในการทำเครื่องสำอางและอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
pharmaceutical(adj) เกี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maceคทา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maceralมาเซอรัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macerationการแช่ยุ่ย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
MacEwen Signsการเคาะกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How's your mace-work coming along?ฝีมือเจ้าในการรับมือกับ ลูกตุ้ม นี่เป็นยังไง? Valiant (2008)
Macedonian.แมดโดเนีย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And, like, 12 cans of Mace.แล้วก็ 12 กระป๋องเครื่องเทศ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
dude, you took Neil's Mace?...ที่จะมาสูบนะ แกเอาเครื่องเทศนีลมา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
My God. What was that, mace?เมื่อกี๊นั่นอะไรน่ะ เมสหรอ Made of Honor (2008)
Dr. Macer, CDC.ฉันคือคุณหมอเมเซอร์ จากกรมควบคุมโรค Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Dr. Macer, we've detected trace amounts of an airborne pathogen.- คุณหมอเมเซอร์ เราตรวจพบ เชื้อโรคเล็กน้อยในอากาศ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
This is Macer.เมเซอร์กำลังพูด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I need to go see dr. macer.ผมต้องไปหา ดร.เมเซอร์ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Dr. Macer wants you at the hospital.หมอเมเซอร์ ต้องการให้คุณไป รพ. Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
This is Sunny Macer.นี่ซันนี่ เมเซอร์นะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Now Jedi Generals Mace Windu and Obi-Wan Kenobi lead a massive invasion to liberate the starving people.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู และโอบีวัน เคโนบี ได้นำทัพขนาดมหึมา เพื่อปลดปล่อยประชาชนผู้หิวโหยให้เป็นอิสระ Innocents of Ryloth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor   FR: macérer dans de l'alcool
ดองยา[v. exp.] (døngyā ) EN: macerate herbs in alcohol   
นกหัวขวานด่างอกลายจุด[n. exp.] (nok hūa khwān dāng ok lāi jut) EN: Fulvous-breasted Woodpecker   FR: Pic de Macé [m]
นกขี้เถ้าใหญ่[n. exp.] (nok khīthao yai) EN: Large Cuckooshrike   FR: Échenilleur de Macé [m] ; Échenilleur robuste [m] ; Grand Échenilleur [m]
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully   FR: forcer un sourire
แสยะปาก[v. exp.] (sayae pāk) EN: grimace ; grimace with the mouth   FR: grimacer
ทาก [n.] (thāk) EN: slug ; leech   FR: limace [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACE    M EY1 S
MACEK    M IH0 K EH1 K
MACEY    M EY1 S IY0
MACEDO    M AH0 S EY1 D OW0
MACEDA    M AH0 S EY1 D AH0
MACERA    M AH0 S EH1 R AH0
MACEWEN    M EY1 S W AA0 N
MACEWAN    M AH0 CH UW1 AH0 N
MACEWAN    M EY1 S W AA0 N
MACEWEN    M AH0 K UW1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mace    (n) (m ei1 s)
maces    (n) (m ei1 s i z)
macerate    (v) (m a1 s @ r ei t)
macerated    (v) (m a1 s @ r ei t i d)
macerates    (v) (m a1 s @ r ei t s)
Macedonian    (n) (m a2 s i d ou1 n i@ n)
macerating    (v) (m a1 s @ r ei t i ng)
Macedonians    (n) (m a2 s i d ou1 n i@ n z)
mace-bearer    (n) - (m ei1 s - b e@ r @ r)
mace-bearers    (n) - (m ei1 s - b e@ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keule {f}; Streitkolben {m} | chemische Keule {f}mace | chemical mace [Add to Longdo]
Muskatblüte {f} | Muskatblüten {pl}mace | maces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ソラスズメダイ属[ソラスズメダイぞく, sorasuzumedai zoku] (n) Pomacentrus (genus of marine damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants) [Add to Longdo]
ニレ科[ニレか, nire ka] (n) (See 楡) Ulmaceae (plant family); elm [Add to Longdo]
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢鞭[gāng biān, ㄍㄤ ㄅㄧㄢ, / ] mace (weapon) [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle [Add to Longdo]
马其顿[Mǎ qí dùn, ㄇㄚˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Macedonia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mace \Mace\, n. [F. macis, L. macis, macir, Gr. ?; cf. Skr.
   makaranda the nectar or honey of a flower, a fragrant mango.]
   (Bot.)
   A kind of spice; the aril which partly covers nutmegs. See
   {Nutmeg}.
   [1913 Webster]
 
   Note: {Red mace} is the aril of {Myristica tingens}, and
      {white mace} that of {Myristica Otoba}, -- East Indian
      trees of the same genus with the nutmeg tree.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mace \Mace\ (m[=a]s), n. [Jav. & Malay. m[=a]s, fr. Skr.
   m[=a]sha a bean.]
   A money of account in China equal to one tenth of a tael;
   also, a weight of 57.98 grains. --S. W. Williams.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mace \Mace\, n. [OF. mace, F. masse, from (assumed) L. matea, of
   which the dim. mateola a kind of mallet or beetle, is found.]
   1. A heavy staff or club of metal; a spiked club; -- used as
    weapon in war before the general use of firearms,
    especially in the Middle Ages, for breaking metal armor.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Death with his mace petrific . . . smote. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A staff borne by, or carried before, a magistrate
    as an ensign of his authority. "Swayed the royal mace."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. An officer who carries a mace as an emblem of authority; a
    macebearer. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A knobbed mallet used by curriers in dressing leather to
    make it supple.
    [1913 Webster]
 
   5. (Billiards) A rod for playing billiards, having one end
    suited to resting on the table and pushed with one hand.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mace \Mace\, prop. n. [Trademark.]
   A chemical preparation containing tear gas in a solvent,
   packaged in the form of a spray, and used to temporarily
   incapacitate people, such as rioters or criminals, by causing
   intense eye and skin irritation; also called {chemical mace}.
   It is designed to be a non-lethal weapon for defending
   against violent people.
   [PJC] macebearer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mace
   n 1: (trademark) a liquid that temporarily disables a person;
      prepared as an aerosol and sprayed in the face, it
      irritates the eyes and causes dizziness and immobilization
      [syn: {Mace}, {Chemical Mace}]
   2: an official who carries a mace of office [syn: {macebearer},
     {mace}, {macer}]
   3: spice made from the dried fleshy covering of the nutmeg seed
   4: a ceremonial staff carried as a symbol of office or authority

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top