ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morella

M AO0 R EH1 L AH0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morella-, *morella*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา morella มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *morella*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morella!MorellaTales of Terror (1962)
Morella.MorellaTales of Terror (1962)
Morella, my beloved wife, your murderer has returned.Morella, meine geliebte Frau, deine Mörderin ist zurückgekehrt. Tales of Terror (1962)
Let's go, Morella, let's go.Auf geht's, MorellaRoy Colt & Winchester Jack (1970)
Good, Morella, good.Jetzt hat mich der Lärm abgelenkt, Brav, Morella, braves Tier. Roy Colt & Winchester Jack (1970)
Ambassador Mollari, I am to tell you that Lady Morella has agreed to your request and will be arriving shortly.Botschafter Mollari, ich muss Ihnen mitteilen, dass Lady Morella Ihrer Bitte zugestimmt hat und bald ankommt. Point of No Return (1996)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORELLA    M AO0 R EH1 L AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top