ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minta

M IH1 N T AH0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minta-, *minta*
Possible hiragana form: みんた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mintage[N] การทำเหรียญกษาปณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
MINTA    M IH1 N T AH0
MINTAGE    M IH1 N T AH0 JH
MINTAGE    M IH1 N T IH0 JH

Japanese-English: EDICT Dictionary
国府[こくふ;こくぶ;こふ, kokufu ; kokubu ; kofu] (n) (1) (こくふ only) (abbr) (See 国民政府) Nationalist Government (of China; i.e. under the Kuomintang); (2) (See 律令制) provincial office (under the ritsuryo system); provincial capital [Add to Longdo]
国民政府[こくみんせいふ, kokuminseifu] (n) (See 中国国民党) Nationalist Government (of China; i.e. under the Kuomintang) [Add to Longdo]
国民体育大会[こくみんたいいくたいかい, kokumintaiikutaikai] (n) national athletic meet [Add to Longdo]
国民党[こくみんとう, kokumintou] (n) (1) (abbr) (See 立憲国民党) Constitutional Nationalist Party (1910-1922); (2) (See 中国国民党) Guomindang (Chinese Nationalist Party); Kuomintang [Add to Longdo]
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting [Add to Longdo]
造幣[ぞうへい, zouhei] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
台湾国民党[たいわんこくみんとう, taiwankokumintou] (n) (See 中国国民党) Kuomintang (Taiwanese Nationalist Party) [Add to Longdo]
中国国民党[ちゅうごくこくみんとう, chuugokukokumintou] (n) (See 台湾国民党) Kuomintang (Chinese Nationalist Party) [Add to Longdo]
鋳貨[ちゅうか, chuuka] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top