ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meiners

M AY1 N ER0 Z   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meiners-, *meiners*, meiner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meiners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meiners*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'My gun.Mit meiner Waffe. Brute Force (1947)
- Home?- Bei meiner Frau? The Exchange (1969)
Mine.MeinerPearl Harbor (2001)
Pen? Yes.- Ja, das ist meinerOut of Time (2003)
Like mine.Wie meinerThe Possimpible (2009)
Mine sucks.Meiner nervt. Father Knows Worst (2009)
At last.- Ganz meinerseits. Made in Dagenham (2010)
Me?MeinerMy Name Is Trouble (2011)
My family?Meiner Familie? I'll Fly Away (2012)
Mine.MeinerJulia (2014)
Oh.Meiner ist weg. Prank Assistant Gum Puppy (2016)
This is my office and that's a photograph of my niece, April Hunter.Das hier ist mein Büro und das ist ein Foto meiner Nichte, April Hunter. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
My insurance doesn't cover hallways.Flure werden von meiner Versicherung nicht übernommen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I beat my brains out last night, Mr La Salle, and on my own time.Ich hab mir in meiner Freizeit den Kopf zerbrochen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You didn't know I had these pipes hidden away in my drawer, did you?Wusstest du, dass ich die Pfeifen in meiner Schublade hatte? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I have to be important in my own incorporated.Aber ich soll in meiner Firma auch wichtig sein. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Now, my figure.Nun zu meiner Figur. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Well, I guess you could say I owe it all to my mother's musicianship.Ich verdanke das wohl alles meiner Mutter, die Musikerin ist. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I've moved in with my niece at 19 Glenister Road.Wo wohnen Sie? Ich wohne jetzt bei meiner Nichte. Witness for the Prosecution (1957)
I left the house at half past seven.Ich ging zu meiner Nichte. Witness for the Prosecution (1957)
Och, she was delighted with the pattern.Ich ging zu meiner Nichte zurück. Witness for the Prosecution (1957)
Take the car papers and key to my wife.Bringen Sie die Papiere und die Schlüssel zu meiner Frau. L'étrange Monsieur Steve (1957)
My bank? What do you want with it?Was wollen Sie von meiner Bank? L'étrange Monsieur Steve (1957)
You're a miserable, mean thief!Du Dieb. Du elender, gemeiner Dieb. The Singing Ringing Tree (1957)
I'm making no promises.Ohne Verpflichtung meinerseits. Montparnasse 19 (1958)
In my country, there are plenty of fountains.In meiner Heimat gibt es viele Quellen. Montparnasse 19 (1958)
She knows my friends, the stories behind my pictures.Sie kennt die Namen meiner sämtlichen Freunde. Montparnasse 19 (1958)
- So am I.- Ganz meinerseits. Montparnasse 19 (1958)
In my line of work, it often happens.Bei meiner Arbeit passiert so was oft. Montparnasse 19 (1958)
- I haven't promised you a thing. - You are near me.Du bist in meiner Nähe. The Night Heaven Fell (1958)
It's in my blue overalls, in the closet.Sie ist in meiner Latzhose im Kleiderschrank. Premier mai (1958)
Don't you want me to get to my sister?Soll ich etwa nicht zu meiner Schwester fahren? Premier mai (1958)
Maurice, my sister is very ill.Maurice, meiner Schwester geht es schlecht. Premier mai (1958)
I live with my son and my daughter-in-law.Daheim, das ist bei meinem Sohn und meiner Schwiegertochter. Premier mai (1958)
Of course. I've got an overworked practice as it is, Colonel.Dazu habe ich in meiner Praxis gerade auch viel zu viel zu tun, Oberst. Fiend Without a Face (1958)
I designed an instrument to create... a sudden and powerful electrical boost... to help me free my thought.Ich entwickelte ein Instrument, das einen kräftigen elektrischen Schlag erzeugte um mir bei der Befreiung meiner Gedanken zu helfen. Fiend Without a Face (1958)
With Barbara as my secretary, I was able to satisfy my publisher... and continue my experiments to materialize thought.Mit Barbara als meiner Sekretärin war ich in der Lage, meinen Verleger zufriedenzustellen und gleichzeitig meine Experimente über die Materialisation von Gedanken fortzusetzen. Fiend Without a Face (1958)
I altered the design of my equipment... to generate these violent power boosts.Ich änderte die Konstruktion meiner Instrumente so dass sie diese geballten Energiestöße erzeugen konnten. Fiend Without a Face (1958)
I stayed outside with my neighbor from No. 26, until about 15 minutes ago.Ich war bis vor 15 Minuten mit meiner Kollegin Luft schnappen. Inspector Maigret (1958)
- My bitch of a landlady.- Von meiner miesen Vermieterin. Inspector Maigret (1958)
You know the law. I do, but we aren't going up to my place.Man klingelt ja nicht an meiner Tür. Inspector Maigret (1958)
Some sloe gin, straight from my wife's hometown.Einen kleinen Schnaps aus dem Land meiner Frau. Inspector Maigret (1958)
My wife's, yes.- Ja, meiner Frau. Inspector Maigret (1958)
Me, I'm all alone in my big shack.Ich, ich bin allein in meiner grossen Baracke. Mon Oncle (1958)
Pichard, about the car, don't call my wife.Pichard, wegen dem Auto, telefonieren Sie meiner Frau bitte nicht. Mon Oncle (1958)
I understand that in my absence, you are to see a play based on the story, "Dip in the Pool."In meiner Abwesenheit werden Sie einen Film sehen, der auf die Geschichte "Ein riskanter Sprung" basiert. Dip in the Pool (1958)
William, it's all very well for you to act like a peasant in front of me, but please make an effort to hide it from...Wenn du dich wie eine Verlierer aufführen musst, dann bitte nicht in meiner Nähe... Vor diesen Kultur-Geiern? Dip in the Pool (1958)
Other nights, I just let him sit with my wife for a few moments at a time.Die anderen Abende hab ich ihn nur einige Minuten bei meiner Frau gelassen. Design for Loving (1958)
For 20 years of my life I was a cowboy, oh, I'd spend six or eight months out of the year out on the range, in all kinds of weather.29 Jahre meines Lebens war ich ein Cowboy. Manchmal war ich acht Monate lang draußen auf meiner Ranch. Bei jedem Wind und Wetter. Don't Interrupt (1958)
Now, about this story.Nun zu meiner Geschichte. Don't Interrupt (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEINER M AY1 N ER0
MEINERS M AY1 N ER0 Z
MEINERT M AY1 N ER0 T
MEINERTZHAGEN M AY1 N ER0 T S HH AA2 G AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น meiner alten Hosen, meiner alten Häuser, meiner alten Tische

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
Datentyp {m} | allgemeiner Datentypdata type | generic data type [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health [Add to Longdo]
Grundsatz von allgemeiner Geltung; Axiom {n}axiom [Add to Longdo]
Jugend {f} | in meiner Jugendyouth | in my younger days [Add to Longdo]
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate {f}; verallgemeinerte Koordinate {f} | natürliche Koordinate {f}coordinate | generalized coordinate | natural coordinate [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
Meinung {f}; Ansicht {f}; Anschauung {f} | Meinungen {pl} | meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach | ohne eigene Meinung | sich eine Meinung bilden | öffentliche Meinung {f}opinion | opinions | in my opinion | without a personal opinion | to form an opinion | public opinion [Add to Longdo]
Nähe {f}; Nahesein {n} | in der Nähe | in meiner Nähenearness | near by | near me [Add to Longdo]
Rückkehr {f}; Ertrag {m} | bei meiner Rückkehr | ohne Rückkehrreturn | on my return | non-return [Add to Longdo]
Schätzung {f}; Abschätzung {f} | nach meiner Schätzung | neue Abschätzungevaluation | in my evaluation | reevaluation [Add to Longdo]
nach meiner Schätzungby my count [Add to Longdo]
Sinn {m}; Meinung {f}; Ansicht {f} | in diesem Sinne | im Sinn haben; im Auge haben | ganz in meinem Sinn | meiner Meinung nach; für mein Gefühlmind | with this in mind | to have in mind | that suits me fine | to my mind [Add to Longdo]
Trend {m}; Tendenz {f}; Strömung {f} | einen Trend entfernen (aus Daten) | allgemeiner Trend | sich dem Trend widersetzen; gegen den Trend gehentrend | to detrend (the data) | mainstream trend | to buck the trend [Add to Longdo]
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ... [Add to Longdo]
nach meiner festen Überzeugung; meines Wissensto the best of my belief [Add to Longdo]
Verallgemeinerung {f} | Verallgemeinerungen {pl}generalization | generalizations [Add to Longdo]
Vergnügen {n}; Freude {f}; Entzücken {n}; Wonne {f} | zu meiner Freude | Vergnügen finden andelight | to my delight | to take delight in [Add to Longdo]
unter Wahrung meiner Rechteunder (with) full reserve to my rights [Add to Longdo]
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction [Add to Longdo]
allgemein {adj} | allgemeiner | am allgemeinstengeneral | more general | most general [Add to Longdo]
allgemeiner Wettbewerbfree for all [Add to Longdo]
an meiner Seiteby my side [Add to Longdo]
gemein; hinterhältig; böse; niederträchtig {adj} | gemeiner; hinterhältiger; böser; niederträchtiger | am gemeinsten; am hinterhältigsten; am bösesten; am niederträchtigstenmean | meaner | meanest [Add to Longdo]
gemein {adj} | gemeiner | am gemeinstenscurvy | scurvier | scurviest [Add to Longdo]
ich {ppron} (meiner; mir; mich) | ich bin | Ich bin's. | Ich nicht! | Immer ich! | ich selbst | ein Freund von mirI (me) | I am; I'm | It's me. | Not me!; Not I! | Always me! | I myself | a friend of mine [Add to Longdo]
meinermine [Add to Longdo]
meinerseits; meinetwegenfor my part [Add to Longdo]
niederträchtig; niedrig; gemein {adj} | niederträchtiger; gemeiner | am niederträchtigsten; am gemeinsten; gemeinstbase | baser | basest [Add to Longdo]
unmaßgeblich {adj} | meiner unmaßgeblichen Meinung nach... of no consequence | in my humble opinion; in my poor opinion [Add to Longdo]
verallgemeinern; generalisieren | verallgemeinernd | verallgemeinert | verallgemeinertto generalize; to generalise [Br.] | generalizing; generalise | generalized; generalised | generalizes; generalises [Add to Longdo]
verallgemeinernto make generalizations [Add to Longdo]
verallgemeinernto universalize [Add to Longdo]
zu {prp; +Dativ} | komm zu mir | zu meiner Zufriedenheit | zu niedrigen Preisen | zu einem großen Teil | im Verhältnis 4 zu 1to | come to me; come to my place | to my satisfaction | at low prices | to a large extent | at a ratio of 4 to 1 [Add to Longdo]
zu meiner Überraschungto my surprise [Add to Longdo]
Bei meiner Seele!On my oath! [Add to Longdo]
Das gehört zu meiner Aufgabe.That's all part of my job. [Add to Longdo]
Das steht nicht in meiner Macht.That's beyond my power. [Add to Longdo]
Ich bin mit meinem Latein (meiner Weisheit) am Ende.I am at my wit's end. [Add to Longdo]
Ich bin mit meiner Kunst am Ende.I'm at my wits' end. [Add to Longdo]
Zu meiner Bestürzung stellte ich fest, dass ...To my dismay I discovered that... [Add to Longdo]
Zwei Seelen wohnen in meiner Brust.I'm torn. [Add to Longdo]
Gemeiner Hechtling {m}; Panchax {m} (Aplocheilus panchax) [zool.]blue panchax [Add to Longdo]
Finnwal {m}; Finner {m}; Gemeiner Furchenwal {m} [zool.]fin whale; finner; fin; finfish; finback; razorback; common rorqual; herring whale (Balaenoptera physalus) [Add to Longdo]
Gemeiner Delfin {m}; Gewöhnlicher Delfin {m}; Unterarten: Kurzschnauzen Gemeiner Delfin {m}; Langschnauzen Gemeiner Delfin {m} [zool.]common dolphin; saddleback dolphin; criss-cross dolphin; hourglass dolphin; cape dolphin; white-bellied porpoise; subspecies: short-beaked common dolphin; long-beaked common dolphin (Delphinus delphis; Delphinus capensis) [Add to Longdo]
ADAC : Allgemeiner Deutscher Automobil ClubGeneral German Automobile Association [Add to Longdo]
ADN : Allgemeiner Deutscher NachrichtendienstGeneral German News Service [Add to Longdo]
meiner bescheidenen (ehrlichen) Meinung nachIMHO : in my humble (honest) opinion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
[そつ, sotsu] KNECHT, GEMEINER SOLDAT, BEENDEN, ENDEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top