ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marquess

M AA1 R K W AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marquess-, *marquess*, marques
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marquess[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล, Syn. marquis
marquessate[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marquess(มาร์'ควิส) n. marquis (ดู)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUESS    M AA1 R K W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marquess    (n) mˈaːkwɪs (m aa1 k w i s)
marquesses    (n) mˈaːkwɪsɪz (m aa1 k w i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marquessasalangane {f} [ornith.]Marquesan Swiftlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marquess \Mar"quess\, n. [Cf. Sp. marques. See {Marquis}.]
   A marquis.
   [1913 Webster]
 
   {Lady marquess}, a marchioness. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] marqueterie

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marquess
   n 1: nobleman (in various countries) ranking above a count [syn:
      {marquis}, {marquess}]
   2: a British peer ranking below a duke and above an earl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top