Search result for

malay

(101 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malay-, *malay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Malay[N] ชาวมลายู
Malay[N] ภาษามลายู
Malay[ADJ] แห่งมลายู
Malaya[N] แหลมมลายู
Malayan[N] ภาษามลายู
Malaysia[N] มาเลเซีย
Malaysia[N] ประเทศมาเลเซีย (ชื่อทางการคือ Federation of Malaysia)
Malayalam[N] ภาษาดราวิเดียนของอิเดีย
Malaysian[ N] ชาวมาเลเซีย, See also: คนมาเลเซีย
Malaysian[N] คนมาเลย์, See also: ชาวมาเลย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malay(เม'เล,มะเล') adj. เกี่ยวกับมลายู
malaya(มะเล'ยะ) n. คาบสมุทรมลายู
malayan(มะเล'เอิน) adj.,n. Malay
malayo-indonesian. n. ชาวมลายู,ภาษามลายู
malaysia(มะเล'เซีย,-เชีย) n. มาเลเซีย
malaysian(มะเล'เซียน,-เชิน) n. ชาว (ภาษา) มาเลเซีย
himalayas(ฮิมมะเล'ยัซ) n. เทือกเขาหิมาลัย S. Himalalya,Himalaya Mountains,-Himalayan adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malay languageภาษามลายู [TU Subject Heading]
Malayaมาลายา [TU Subject Heading]
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]
Malayan languagesภาษามลายา [TU Subject Heading]
Malayan Pit Viperงูกะปะ [การแพทย์]
Malays (Asian peple)ชาวมลายู [TU Subject Heading]
Malaysiaมาเลเซีย [TU Subject Heading]
Malaysian literatureวรรณกรรมมาเลเซีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Came back from Tokyo and Malaysia.กลับมาจาก โตเกียว และ มาเลเซีย Push (2009)
The Malay peninsula,แถบคาบสมุทรมลายู.. Guadalcanal/Leckie (2010)
In Malaya and the Dutch East Indies,ที่มาลายา.. และอีสต์ อินดี้ส์ ในความครอบครองของดัทช์ Guadalcanal/Leckie (2010)
Well, he made a fortune trafficking kids out of Malaysia, so...เขาก็เล่นกันแบบนั้น ค้าตัวเด็กจากมาเลเซีย แล้วก็... Pilot (2010)
Captain Lou, Malaysia.ผบ.ลู จากมาเลเซีย Battleship (2012)
After Malaysia, I have a shoot in Tasmania.หลังจากที่มาเลเซีย ผมถูกยิงที่ทัสมาเนีย Tracks (2013)
Look, I'm under with the Malaysians, yo.ฟังนะ ฉันกำลังสืบเรื่องพวกคนมาเลเซียอยู่ Guadalajara Dog (2013)
Is there anything your Malaysian contacts have that Bello might want?แก๊งค์มาเลย์ของนายมีอะไรที่ เบลโลอาจจะอยากได้มั่งไหม? Guadalajara Dog (2013)
We had Malaysia coming in and Russia.เรามีทีมจากมาเลเซียเข้าร่วมงานด้วย และทีมรัสเซีย Free to Play (2014)
Captain, the Malay pirates have us cornered.กัปตัน โจรสลัดโหดต้อนเราจนมุมแล้ว Alice Through the Looking Glass (2016)
His son was also a naval officer and on the coast of Malaysia, he was killed in actionลูกชายเขาก็เป็นทหารเรือเหมือนกัน และที่ชายหาดแถบมาเลเซีย เขาเสียชีวิตในสนามรบ Grave of the Fireflys (2005)
The interesting thing is he's coming in through Hong Kong, Korea and Malaysia but he's trying sequential account numbers....เข้ากำลังเข้ามาจาก ฮ่องกง, เกาหลี และ มาเลเซีย... ...แต่เข้ากำลังไล่เรียงหมายเลขบัญชี ที่เค้าได้มันมาทั้งหมด Firewall (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malayMalaysia came into existence in 1957.
malayThis is a crude material imported from Malaysia.
malayWe get the materials from Malaysia.
malayWe have to buy water from Malaysia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาแหรก[N] Malay apple, Syn. ชมพู่สาแหรก, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อชมพู่ชนิด Eugenia malaccensis Linn. ในวงศ์ Myrtaceae ผลใหญ่สีชมพู เนื้อหนา มีลายสีแดงเข้มเป็นเส้นๆ ตามยาว
ภาษามลายู[N] Malay, Example: คนไทยเชื้อสายมลายูแม้ที่บ้านจะพูดภาษามลาย ูแต่ก็ต้องพูดภาษาไทยในสถานที่ราชการ, Thai definition: ชื่อภาษาของชนชาติหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซีย และเกาะต่างๆ ตอนใต้ของแหลมมลายู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวมาเลเซีย[n. prop.] (Chāo Mālēsīa) EN: Malaysian   FR: Malaisien [m] ; Malais [m]
หิมาลัย[n. prop.] (Himālai) EN: Himalaya   FR: Himalaya [m]
อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย[n. exp.] (īraēng sī nāmtān Himālai) EN: Himalayan Griffon   FR: Vautour de l'Himalaya [m] ; Griffon de l’Himalaya [m]
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]
มลายู[n.] (Malāyū) EN: Malay language   FR: malais [m] ; langue malaise [f]
มลายู[adj.] (Malāyū) EN: Malay   FR: malais
มลายู[n. prop.] (Malāyū) EN: Malay peninsula   FR: péninsule malaise [f]
มลายู[n. prop.] (Malāyū) EN: Malay   FR: Malais [m]
มาเลเซีย[n. prop.] (Mālēsīa) EN: Malaysia   FR: Malaisie [f]
หมีควาย[n. exp.] (mī khwāi) EN: Asiatic Black Bear ; Himalayan Bear   FR: ours noir d'Asie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALAY    M EY1 L EY0
MALAYS    M AH0 L EY1 Z
MALAYAN    M AH0 L EY1 AH0 N
MALAYSIA    M AH0 L EY1 ZH AH0
MALAYSIAN    M AH0 L EY1 ZH AH0 N
MALAYSIA'S    M AH0 L EY1 ZH AH0 Z
MALAYSIANS    M AH0 L EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Malay    (n) (m @1 l ei1)
Malaya    (n) (m @1 l ei1 @)
Malays    (n) (m @1 l ei1 z)
Malayan    (n) (m @1 l ei1 @ n)
Malayans    (n) (m @1 l ei1 @ n z)
Malaysia    (n) (m @1 l ei1 z i@)
Malaysian    (n) (m @1 l ei1 z i@ n)
Malaysians    (n) (m @1 l ei1 z i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malaienpfaufasan {m} [ornith.]Malay Peacock-Pheasant [Add to Longdo]
Sundafischuhu {m} [ornith.]Malay Fish Owl [Add to Longdo]
Malaienuhu {m} [ornith.]Malay Eagle Owl [Add to Longdo]
Malaienhoniganzeiger {m} [ornith.]Malay Honeyguide [Add to Longdo]
Rallenflöter {m} [ornith.]Malay Rail Babbler [Add to Longdo]
Malaiengirlitz {m} [ornith.]Malay Goldfinch [Add to Longdo]
Malayen-Wimpelfisch {m} (Heniochus singularius) [zool.]masked heniochus [Add to Longdo]
Malaysia [geogr.]Malaysia (my) [Add to Longdo]
Malaysier {m}; Malaysierin {f}Malaysian [Add to Longdo]
malaysisch {adj}Malaysian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セマン[, seman] (n) Semang (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
セマン族[セマンぞく, seman zoku] (n) Semang people (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
テレコムマレーシア[, terekomumare-shia] (n) {comp} Telecom Malaysia [Add to Longdo]
ヒマラヤ[, himaraya] (n) Himalaya; (P) [Add to Longdo]
ヒマラヤン[, himarayan] (n) Himalayan (breed of cat) [Add to Longdo]
ヒマラヤ熊[ヒマラヤぐま;ヒマラヤグマ, himaraya guma ; himarayaguma] (n) (uk) (See 月の輪熊・つきのわぐま) Himalayan black bear (Ursus thibetanus); Asiatic black bear [Add to Longdo]
ヒマラヤ杉[ヒマラヤすぎ;ヒマラヤスギ, himaraya sugi ; himarayasugi] (n) (uk) Himalayan cedar (Cedrus deodara); deodar [Add to Longdo]
マラヤーラム語[マラヤーラムご, maraya-ramu go] (n) Malayalam language [Add to Longdo]
マラヤンクロミス[, marayankuromisu] (n) Malayan chromis (Chromis flavipectoralis) [Add to Longdo]
マレーシア[, mare-shia] (n) Malaysia; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马来[Mǎ lái, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ, / ] Malaya; Malaysia [Add to Longdo]
马来亚[Mǎ lái yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄧㄚˋ, / ] Malaya [Add to Longdo]
马来人[Mǎ lái rén, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄖㄣˊ, / ] Malay person or people [Add to Longdo]
马来半岛[Mǎ lái bàn dǎo, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Malayan peninsula (possibly including Indonesia until 1945) [Add to Longdo]
马来文[Mǎ lái wén, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄨㄣˊ, / ] Malaysian language [Add to Longdo]
马来西亚人[Mǎ lái xī yà rén, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄖㄣˊ, 西 / 西] Malaysian person or people [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia [Add to Longdo]
马来西亚语[Mǎ lái xī yà yǔ, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩˇ, 西 / 西] Malaysian (language) [Add to Longdo]
马来语[Mǎ lái yǔ, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄩˇ, / ] Malaysian language [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレコムマレーシア[てれこむまれーしあ, terekomumare-shia] Telecom Malaysia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malay \Ma*lay"\, prop. n.
   One of a race of a brown or copper complexion in the Malay
   Peninsula and the western islands of the Indian Archipelago.
   [1913 Webster] Malay

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malay \Ma*lay"\, Malayan \Ma*lay"an\, prop. a.
   Of or pertaining to the Malays or their country. -- n. The
   Malay language.
   [1913 Webster]
 
   {Malay apple} (Bot.), a myrtaceous tree ({Eugenia
    Malaccensis}) common in India; also, its applelike fruit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Malay
   adj 1: of or relating to or characteristic of the people or
       language of Malaysia and the northern Malay Peninsula and
       parts of the western Malay Archipelago; "Malay peoples";
       "Malayan syllable structure" [syn: {Malay}, {Malayan}]
   n 1: a member of a people inhabiting the northern Malay
      Peninsula and Malaysia and parts of the western Malay
      Archipelago [syn: {Malay}, {Malayan}]
   2: a western subfamily of Western Malayo-Polynesian languages

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top