หรือคุณหมายถึง lyßa?
Search result for

lyssa

(55 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lyssa-, *lyssa*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lyssa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lyssa*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lyssa Bodyลิสซาบอดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alyssa Foldes?เอลิสซาs? The Echo (2008)
Alyssa Foldes.เอลิสซา The Echo (2008)
Alyssa Foldes?เอลิสซา? The Echo (2008)
You know Alyssa?คุณรู้จัก เอลิสซา ไหม The Echo (2008)
I know Alyssa never showed up tonight.ฉันรู้ เอลิสซา บอกฉันเมื่อคืน The Echo (2008)
Did Alyssa talk to her? Don't know.ไม่รู้ The Echo (2008)
Alyssa?เอลิสซา? The Echo (2008)
Alyssa!เอลิสซา! The Echo (2008)
Alyssa!เอลิสซา The Echo (2008)
Alyssa?เอลิสซา The Echo (2008)
Tony Danza, Judith Light, Alyssa Milano,Tony Danza, Judith Light, Alyssa Milano, Competitive Wine Tasting (2011)
Were you close to Mr. Hayes, Alyssa?คุณสนิทกับคุณเฮยส์ไหมครับ อลิซซ่า? Eye of the Beholder (2011)
I found Alyssa's work compelling.ฉันคิดว่างานของ อลิซซ่า น่าสนใจนะ Eye of the Beholder (2011)
You have done everything. Defeated Alyssa.โค่นอเลสซ่า ประกอบผนึกใหม่ Silent Hill: Revelation (2012)
"Alyssa, I'm sorry I called you a gap-toothed bitch."Alyssa,ชั้นขอโทษ ที่เรียกเธอ ว่านังแรดฟันห่าง" Mean Girls (2004)
Lyssa?Und LyssaKrull (1983)
Without the Glaive, you will never be able to reach Lyssa.Ohne das Fünfklingenschwert wird Lyssa niemals befreit werden. Krull (1983)
It's the thought of Lyssa there.Wenn ich an Lyssa denke, dann... Krull (1983)
And I loved you, Lyssa, with all my heart.Oh, ich habe dich geliebt, Lyssa, mit meinem ganzen Herzen. Krull (1983)
Then the second Lyssa will share your fate. She will die, grow old and lonely.Dann wird die zweite Lyssa dein Schicksal teilen, alt und einsam werden und sterben. Krull (1983)
What about your life?Was ist mit deinem Leben, LyssaKrull (1983)
Save the other Lyssa.Rette die andere LyssaKrull (1983)
No, Lyssa, it's us.Nein, LyssaKrull (1983)
Alyssa, would you get me...?Alyssa, würden Sie mir bitte...? Clues (1991)
- Alyssa?- AlyssaClues (1991)
- Alyssa...- Alyssa... Suspicions (1993)
Yeah, do you remember Alyssa Jones?Kennst du Alyssa Jones? Clerks (1994)
- You're Alyssa's sister, Heather?- Du bist Alyssas Schwester Heather? - Ja. Clerks (1994)
I just saw Alyssa's little sister outside.Ich hab gerade Alyssas Schwester gesehen. Clerks (1994)
I'm sorry, Alyssa.Tut mir Leid, AlyssaAll Good Things... (1994)
I'll be right back, Alyssa.Ich komme gleich wieder, AlyssaAll Good Things... (1994)
Alyssa lost the baby.Alyssa hat ihr Baby verloren. All Good Things... (1994)
Alyssa, take care of Spot.Alyssa, kümmern Sie sich um Spot. Genesis (1994)
Alyssa?AlyssaGenesis (1994)
Alyssa, that's wonderful.Alyssa, das ist wundervoll. Genesis (1994)
How does Lt Alyssa Ogawa sound?Wie klingt Lieutenant Alyssa Ogawa? Lower Decks (1994)
Alyssa, I think you're overreacting.Alyssa, Sie reagieren überempfindlich. Lower Decks (1994)
- Alyssa, you have to leave now.- Alyssa, bitte gehen Sie jetzt. Lower Decks (1994)
If he's seeing someone else, he should tell Alyssa.Er sollte es Alyssa sagen, wenn er eine andere hat. Lower Decks (1994)
- Yes, Alyssa.- Ja, AlyssaLower Decks (1994)
Alyssa, is the EMH program still online?Alyssa, läuft das EMH-Programm? - Es müsste. Star Trek: First Contact (1996)
Holden, Banky, this pile of P.M.S. is Alyssa Jones.Holden, Banky, dieses PMS-Opfer ist Alyssa Jones. Chasing Amy (1997)
I promised Alyssa I'd buy her a post-rave drink.Ich versprach Alyssa, ihr einen Drink zu spendieren. Chasing Amy (1997)
- Where's Alyssa?Wo ist AlyssaChasing Amy (1997)
- Miss Alyssa Jones.- Miss Alyssa Jones. Chasing Amy (1997)
Alyssa.AlyssaChasing Amy (1997)
Alyssa from last night Alyssa?Alyssa-von-gestern-Abend AlyssaChasing Amy (1997)
He's hookin' me up with Alyssa.Du kannst nicht mitkommen. Er verkuppelt mich mit AlyssaChasing Amy (1997)
The other night, we two, Alyssa and I, we, uh, well, we shared a moment.Neulich hatten wir zwei, Alyssa und ich, so einen Moment zusammen. Chasing Amy (1997)
What do ya say, Alyssa?Was sagst du dazu, AlyssaChasing Amy (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALYSSA    AH0 L IH1 S AH0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lyssa \Lys"sa\ (l[i^]s"s[.a]), n. [NL. See {Lytta}.] (Med.)
   Hydrophobia.
   [1913 Webster]
 
   Note: The plural (Lyss[ae]) has been used to signify the
      pustules supposed to be developed under the tongue in
      hydrophobia.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lyssa
   n 1: an acute viral disease of the nervous system of warm-
      blooded animals (usually transmitted by the bite of a rabid
      animal); rabies is fatal if the virus reaches the brain
      [syn: {rabies}, {hydrophobia}, {lyssa}, {madness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top