ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

listen!

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listen!-, *listen!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen!ฟังนะ! Ghost in the Shell (1995)
Listen!ฟัง! Gas Pills (2008)
Hurry up! Orval, listen to me, now listen!รีบขึ้น โอวัล ฟังผมตอนนี้ ฟัง First Blood (1982)
Listen!ฟังก่อน! Clue (1985)
Listen! Here's what we have to do.ฟังนะ เราต้องทำอย่างนี้ Return to Oz (1985)
- Don't listen!- อย่าไปฟัง! Hocus Pocus (1993)
Listen!ฟังสิ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
listen!กองกำลังฟัง! Princess Mononoke (1997)
Let go of me! Listen!ปล่อยฉันนะ นี่คุณ Titanic (1997)
You never listen!คุณไม่เคยฟังที่ฉันพูดเลย! The Story of Us (1999)
Bellemere-san, listen!นายท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
Listen!ฟัง Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listen!Shut up and listen!

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\ (l[i^]s"'n), v. i. [imp. & p. p. {Listened}
   (l[i^]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Listening}.] [OE. listnen,
   listen, lustnen, lusten, AS. hlystan; akin to hlyst hearing,
   OS. hlust, Icel. hlusta to listen, hlust ear, AS. hlosnian to
   wait in suspense, OHG. hlos[=e]n to listen, Gr. kly`ein, and
   E. loud. [root]41. See {Loud}, and cf. {List} to listen.]
   1. To give close attention with the purpose of hearing; to
    give ear; to hearken; to attend.
    [1913 Webster]
 
       When we have occasion to listen, and give a more
       particular attention to some sound, the tympanum is
       drawn to a more than ordinary tension. --Holder.
    [1913 Webster]
 
   2. To give heed; to yield to advice; to follow admonition; to
    obey.
    [1913 Webster]
 
       Listen to me, and by me be ruled.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To listen after}, to take an interest in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Soldiers note forts, armories, and magazines;
       scholars listen after libraries, disputations, and
       professors.              --Fuller.
 
   Syn: To attend; hearken. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\, v. t.
   To attend to. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Listen /listən/ 
  guiles; listings; stratagems; wiles

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top