ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limestone

L AY1 M S T OW2 N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limestone-, *limestone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limestone[N] หินปูน, Syn. motar, cement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน

English-Thai: Nontri Dictionary
limestone(n) หินปูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
limestoneหินปูน, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limestoneหินปูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the oceans converted dissolved CO2 into limestone even without any help from life.และมหาสมุทรแปลง ละลาย ซีโอ2 เป็นหินปูน แม้จะไม่มีความช่วย เหลือจากชีวิตใด ๆ The World Set Free (2014)
They accumulated in thick deposits of chalk or limestone on the ocean floor.พวกเขาสะสมใน เงินฝากหนาของชอล์ก หรือหินปูนบนพื้นมหาสมุทร The World Set Free (2014)
(FOREMAN) Now we add the iron ore, limestone and coke.FOREMAN) ตอนนี้เราเพิ่มแร่เหล็ก หินปูนและโค้ก. One Chance (2013)
I mean, all I found is buckshot, spun sugar, animal feces, fragments of stained glass and common limestone gravel, which tells me that our victim was at some kind of county fair-type place before he was killed.ผมหมายถึง,ผมเจอแต่ลูกตะกั่ว สายไหม,อึสัตว์ เศษของกระจกสเตนกลาส The Tiger in the Tale (2012)
She had limestone under her fingernails, but limestone wouldn't have been used when this asylum was built, so she was obviously held somewhere else.เธอมีเศษหินปูน ติดอยู่ใต้เล็บ แต่หินปูนไม่ได้ถูกใช้ ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้ เห็นชัดว่าเธอ ได้มาจากที่อื่น Heathridge Manor (2012)
You know, most of these older banks are made of granite or limestone for longevity.รู้มั้ย ธนาคารเก่าๆ พวกนี้ ส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิต หรือหินปูนเพื่อความทนทาน Hit (2012)
We've unearthed nearly a dozen limestone amphora, eerily similar to those that housed the Dead Sea Scrolls.เราขุดเจอโถหินปูน 12 ชิ้น น่ากลัวพอๆกับที่หลบซ่อนอยู่ในรายการของเดทซี Face Off (2011)
In just a few seconds they turn into limestone and are completely petrified.ภายในไม่กี่วินาทีร่างกายของมันจะแปรสภาพเป็นหินปูน และสุดท้ายก็จะแข็งเป็นหิน Trollhunter (2010)
- Limestone pie and hot melted silver.พายหินปูน และน้ำแร่เงินร้อนๆ Return to Oz (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินปูน[N] limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMESTONE    L AY1 M S T OW2 N
LIMESTONES    L AY1 M S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limestone    (n) lˈaɪmstoun (l ai1 m s t ou n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰岩[huī yán, ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone; CL:塊|块[kuai4], #38,523 [Add to Longdo]
石灰石[shí huī shí, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄕˊ, ] limestone, #41,117 [Add to Longdo]
石灰岩[shí huī yán, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone, #49,156 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkgebirge {n}limestone mountains [Add to Longdo]
Kalksteinbruch {m}limestone quarry [Add to Longdo]
Kalksteintimalie {f} [ornith.]Limestone Wren Babbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
鍾乳洞(P);鐘乳洞[しょうにゅうどう, shounyuudou] (n) limestone cave (cavern, grotto); (P) [Add to Longdo]
石灰岩[せっかいがん, sekkaigan] (n) limestone [Add to Longdo]
石灰石[せっかいせき, sekkaiseki] (n) limestone [Add to Longdo]
石灰洞[せっかいどう, sekkaidou] (n) limestone cave [Add to Longdo]
石粉[いしこ, ishiko] (n) stone or feldspar or limestone dust or powder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limestone \Lime"stone`\ (l[imac]m"st[=o]n`), n.
   A rock consisting chiefly of calcium carbonate or carbonate
   of lime. It sometimes contains also magnesium carbonate, and
   is then called magnesian or dolomitic limestone. Crystalline
   limestone is called marble.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limestone
   n 1: a sedimentary rock consisting mainly of calcium that was
      deposited by the remains of marine animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top