Search result for

lavena

(51 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavena-, *lavena*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lavena มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lavena*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was using prisoners for slave labor.Er benutzte Gefangene für Sklavenarbeit. Brubaker (1980)
The slave auction is over.Die Sklavenauktion ist vorbei. History of the World: Part I (1981)
Slave squeezer!Sklavenaussauger! The Dark Crystal (1982)
- Instant slave labour.- Sklavenarbeit leicht gemacht. Labor Pains (1983)
It's always the same in the slave section.Immer dasselbe in der Sklavenabteilung. The Ice Pirates (1984)
We grow cotton. - With slave labor.Mit Sklavenarbeitern. Episode #1.1 (1985)
Attend the slave auction and see men examined like horses.Sehen Sie, wie man auf Sklavenauktionen Männer wie Pferde begutachtet. Episode #1.3 (1985)
But when the Nazis first invaded Russia in the Great War, they bundled her and half the village off to work as slave labour.Aber als die Nazis in Russland einfielen, haben sie sie und das halbe Dorf als Sklavenarbeiter verschleppt. Summit (1986)
We are being bred for slavery.Wir werden für Sklavenarbeit gezüchtet. They Live (1988)
Daddy earned a cool 75 cents slaving in the shoe mines.Daddy hat 75 Cent mit Sklavenarbeit in den Schuh-Minen verdient. The Dateless Amigo (1989)
Well, a slave revolt.Aha, ein Sklavenaufstand. Society (1989)
The Briori ship was destroyed in the slave revolt.Das Briori-Schiff wurde während des Sklavenaufstands zerstört. The 37's (1995)
Slave labor.Zur Sklavenarbeit. Mimic (1997)
Back to the salt mines.Zurück an die Sklavenarbeit. Ted (1997)
It would take many vessels, many slave armies.Man bräuchte viele Schiffe und viele Sklavenarmeen. The Enemy Within (1997)
Were you not commanded to leave slave issue alone? Your Excellency,Wurde Ihnen nicht befohlen, Sklavenangelegenheiten ruhen zu lassen? Anna and the King (1999)
Except for that slave-labour part, it didn't suck.Von der Sklavenarbeit abgesehen war es nicht übel. Center Stage (2000)
Probably, in Yunnan Province in China poor children grew them.Wahrscheinlich ist der Stoff aus Runan in China. Da müssen arme Kinder Sklavenarbeit verrichten. The City of Lost Souls (2000)
Mugatu uses slave labour!Mugatu profitiert von Sklavenarbeit. Zoolander (2001)
"Slavery.""Sklavenarbeit" . The Rundown (2003)
Then later in Sicily where slaves rebelled.Und später in Sizilien bei einem Sklavenaufstand. Spartacus (2004)
A slave rebellion is never a simple affair. we all remember Sicily.Ein Sklavenaufstand ist nie leicht zu nehmen. Wir erinnern uns alle an Sizilien. Spartacus (2004)
The slave army is climbing the north wall of the mountain, my Lord.Die Sklavenarmee erklimmt die Nordseite des Berges, Herr. Spartacus (2004)
Our scouts indicate that the slave army is headed toward the Alps.Unseren Spähern zufolge bewegt sich die Sklavenarmee in Richtung Alpen. Spartacus (2004)
And now the slave army, glutted with blood and victory, turns south, perhaps to sack Rome herself.Und jetzt zieht die Sklavenarmee im Blut- und Siegestaumel gen Süden, um vielleicht Rom selbst zu plündern. Spartacus (2004)
Slave labour.Sklavenarbeit! Bastille Day (2004)
The company imported goods manufactured by slave labour.Die Firma hat Waren aus Sklavenarbeit importiert. Come Back to Me (2004)
Now all Carlos has to do is serve out the slave labour thing.Jetzt sitzt er nur noch wegen dieser Sklavenarbeit-Sache. Color and Light (2005)
What was he thinking, exporting goods made from slave labour?Wie konnte er nur Waren aus Sklavenarbeit exportieren? Move On (2005)
We know there's a rebellion. The human slaves rise up, Ra abandons Earth.(Carter) Es wird einen Sklavenaufstand geben und Ra wird die Erde verlassen. Moebius: Part 1 (2005)
She used you as slave labour.Sie hat Sie für Sklavenarbeit benutzt. The Powers That Be (2005)
Eight-year-olds in the sweatshop can't spell for shit.Achtjährige Sklavenarbeiter können nicht buchstabieren. Fashion of the Christ (2005)
Oh my God.Das ist doch Sklavenarbeit. See No Evil (2006)
Working with slave-drivers is tough, manic-depressives are worse.Ich bin auch müde. Sklavenarbeit ist hart, aber Manisch-Depressive sind auch hart. Avenue Montaigne (2006)
No, it was a year because it was right before your husband went to prison on slave labour charges.Nein, es war genau vor einem Jahr, als Ihr Mann wegen Sklavenarbeit ins Gefängnis musste. There Is No Other Way (2006)
Slave labour, more like.Das war eher Sklavenarbeit. Booby and the Beast (2007)
You gotta get some rest so you can wake up tomorrow, plant some weed and work on your slave name.Du musst die ausruhen, damit du morgen aufwachen, Weed anbauen, und deine Sklavenarbeit verrichten kannst. A Pool and His Money (2007)
White... slave trade.Sklavenarbeit für Weiße. The Brick Dance (2007)
Save your homoerotic slave labor for me, Lloyd.Heb dir deine homoerotische Sklavenarbeit für mich auf, Lloyd. The Dream Team (2007)
I don't get to drum, I'm just a slave hereIch mache hier Sklavenarbeit. - Ist das Sklavenarbeit? The Drummer (2007)
If you don't think of them as chores it's a way to understand yourselfBetrachte es nicht als Sklavenarbeit, sondern als Weg dich kennen zu lernen. The Drummer (2007)
It's like slave labor.Das ist wie Sklavenarbeit. Dirty Hands (2007)
There has been a slave uprising.Es gab einen Sklavenaufstand. Cyclops (2008)
Scofield's got us down here doing manual labor; slave labor.Scofield lässt uns hier unten Handarbeit machen; Sklavenarbeit. Under & Out (2008)
I would add that we in the municipality, and not least myself, are happy to bring an end to all suspicions that we could have taken part in this use of slaves.Ich möchte noch hinzufügen: Wir in der Stadt und ich selbst sind froh und erleichtert darüber, dass der Verdacht, wir hätten etwas mit der Sklavenarbeit - "- zu tun, ausgeräumt wird." Vittnet (2010)
If it were up to me, you'd be doing scut until your hair turns gray.Wenn es an mir wäre, würden Sie Sklavenarbeit bis an Ihr Haar grau wird, machen. The Time Warp (2010)
So we punish you with scut.Also quälen wir Sie mit Sklavenarbeit. The Time Warp (2010)
They deal in slave labor for some of the major fashion houses.Sie machen in Sklavenarbeit für ein paar wichtige Modehäuser. Rough Trade (2010)
The Red Circle Triad, they provide your slave labor, don't they?Die Red-Circle-Triade unterstützt Ihre Sklavenarbeit, nicht wahr? Rough Trade (2010)
Rajiv, you have to stop using slave labor as your example of efficiency.Du musst damit aufhören Sklavenarbeit als ein Beispiel für Effektivität anzuführen, Rajiv. Homesick to My Stomach (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sklavenarbeit {f}slave labour [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top