Search result for

longe

(71 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longe-, *longe*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
longevity (n ) Langlebigkeit {f}; langes Leben {n} [med.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
longevity(ลอนเจฟ'วิที) n. ชีวิตอันยืนยาว,ระยะยาวนานของชีวิต,ช่วงชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
longevity(n) อายุยืน,ความยั่งยืน,ช่วงชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
longevityช่วงชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Longevityการมีอายุยืน [TU Subject Heading]
Longevityการมีอายุยืน [การแพทย์]
Longevity of Lifeชีวิตยืนยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, I won't be much longerช่ายย... แต่คงดีได้ไม่นาน New Haven Can Wait (2008)
Who no longer has the perfect answer to the Dean's question.สำหรับคนที่ไม่คำตอบแสนเพอเฟคให้กับท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
But she did date danish claus longer. Oh, your mother.แต่เธอได้เดทกับ แดนนิส คลาคส์ นานกว่าหนะ โอ้แม่เธอนี่ Chuck in Real Life (2008)
I mean, we've been friends for so long, but we just had this one magical night, and we couldn't deny our feelings any longer.ฉันรู้, ใช่ ฉันหมายถึง เราเป็นเพื่อนกันมานาน แต่... Committed (2008)
His second toe is longer than his big toe.นิ้วชี้เท้าเขายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า Birthmarks (2008)
Because no one can take away from you what you no longer have.เพราะอีกไม่นาน/นายไม่มีใครจะเสียไปอีกแล้ว Birthmarks (2008)
You're doing this because we no longer have inkwells and Cuddy doesn't have pigtails.นายทำแบบนี้ เพราะเราจะไม่มี ขวดหมึกต่อไปอีกและคัดดี้ ก็ไม่ได้ไว้หางเปีย Joy (2008)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
On the two hand, a pregnancy test only takes five minutes, and we no longer kill rabbits.คนที่สอง การตรวจการตั้งครรภ์รู้ผลใน 5 นาที เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฆ่ากระต่าย Emancipation (2008)
[Sophia, over intercom] How much longer?อีกนานไหม? Emancipation (2008)
I no longer require your services.ข้าไม่ต้องให้เจ้ามารับใช้ข้าแล้ว Valiant (2008)
She's right. You hear the word'magic', you no longer listen.นางพูดถูก เสด็จพ่อ เรากำลังเจอกับเวทย์มนต์ที่เราไม่เคยพบมาก่อน The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
longeI no longer have the energy to talk.
longeMy hair is the longest in my class.
longeDon't be longer than you can help.
longeI can no longer remain silent.
longeI can wait no longer.
longeThe longer I stayed there, the more I like the place.
longeAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
longeThe days are growing longer.
longeWe had better not remain here any longer.
longeI would have written a longer letter if I had more time.
longeI can't put up with that noise any longer.
longeI cannot bear it any longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุยืน[N] long life, See also: longevity

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[n.] (āyuyeūn) EN: long life ; longevity   FR: longévité [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence   FR: longer la clôture
อีกสักหน่อย[adv.] (īk saknøi) EN: a little more ; a little longer   FR: un peu plus ; un peu plus longtemps
จมูกยาว [n. exp.] (jamūk yāo) EN: long nose   FR: long nez [m] ; nez allongé [m]
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper

CMU English Pronouncing Dictionary
LONGE    L AA1 N JH
LONGED    L AO1 NG D
LONGER    L AO1 NG G ER0
LONGEST    L AO1 NG G AH0 S T
LONGEVITY    L AO0 N JH EH1 V AH0 T IY0
LONGERBEAM    L AO1 NG G ER0 B IY2 M
LONGENECKER    L AA1 N JH N EH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
longed    (v) (l o1 ng d)
longer    (j) (l o1 ng g @ r)
longest    (j) (l o1 ng g i s t)
longevity    (n) (l o1 n jh e1 v i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do [Add to Longdo]
もう一踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer [Add to Longdo]
もう少し[もうすこし, mousukoshi] (exp) a bit more; a bit longer [Add to Longdo]
もっと[, motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) [Add to Longdo]
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿桃包[shòu táo bāo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ ㄅㄠ, 寿 / ] longevity peach bun; birthday peach bun [Add to Longdo]
最长[zuì cháng, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄤˊ, / ] longest [Add to Longdo]
万寿山[Wàn shòu shān, ㄨㄢˋ ㄕㄡˋ ㄕㄢ, 寿 / ] Longevity hill in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing [Add to Longdo]
长寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; ability to live long; long lived [Add to Longdo]
高寿[gāo shòu, ㄍㄠ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; venerable age; your venerable age? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Longe \Longe\, n. [Abbrev. fr. allonge. See {Lunge}.]
   [1913 Webster]
   1. A thrust. See {Lunge}. --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   2. The training ground for a horse. --Farrow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Longe \Longe\, n. (Zool.)
   Same as 4th {Lunge}.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 longe
   away
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top