ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loam

L OW1 M   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loam-, *loam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loam[N] ดินที่ใช้ทำอิฐ
loam[N] ดินที่อุดมสมบูรณ์, See also: ดิน, Syn. topsoil
loam[VT] ปกคลุมด้วยดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loam(โลม) n. ดินอย่างดีสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา,ดินที่อุดมสมบูรณ์,ดิน. vt. ปกคลุมด้วยดินดังกล่าว, See also: loaminess n. ดูloam loamy adj. ดูloam
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
loam(n) พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loamดินร่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loam ดินร่วน
ดินที่มีเนื้อเป็นดินเหนียวปนทรายกับวัตถุ อินทรีย์ประกอบกัน มีสภาพซุยและมีโอชะในดินธรรมชาติ เป็นผลให้ปลูกพืชได้งอกงามอยู่ในตัวโดยไม่ต้อง ปรับปรุงอย่างใดอีก เรียกได้ว่าเป็นดินอุดม [สิ่งแวดล้อม]
loamloam, ดินร่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
loamดินร่วน, ดินที่มีเนื้อเป็นดินปนทรายและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ มีลักษณะร่วนซุย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก เม็ดดินมีขนาดเล็กแต่ไม่ละเอียด ทำให้มีช่องว่างมากกว่าดินเหนียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
loamy sandloamy sand, ดินปนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Loamy Sands ดินทรายปนดินร่วน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fresh loam soil.ดินร่วนสดๆ The Pact (2012)
There's loam soil surrounding some Southern California beaches and also loam soil around some parks in the area.มีดินร่วนอยู่บริเวณชายหาด ทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย และยังมีดินร่วนอยู่บริเวณ สวนแถวๆนั้น The Pact (2012)
Uh, there is a trail in the Hollywood Hills area that is lousy with loam soil.มีเส้นทางในบริเวณฮอลลีวู้ดฮิลส์ มันแย่มากและมีดินร่วนด้วย The Pact (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดินปนทราย[N] loam, See also: sandy soil, Example: บริเวณนี้เป็นบริเวณเขาที่มีลักษณะดินปนทราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินปนทราย[n.] (dinponsāi) EN: loam ; sandy soil   FR: sol sablonneux [m]
ดินร่วน[n.] (dinruan) EN: loam ; loose soil   FR: terreau [m]
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming   FR: crépuscule [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkham) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming   FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming   FR: début de soirée [m] ; soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOAM L OW1 M
LOAMY L OW1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loam (n) lˈoum (l ou1 m)
loamy (j) lˈoumiː (l ou1 m ii)
loamier (j) lˈoumɪəʳr (l ou1 m i@ r)
loamiest (j) lˈoumɪɪst (l ou1 m i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロアンペア[, kiroanpea] (n) kiloampere [Add to Longdo]
ローム[, ro-mu] (n) loam; (P) [Add to Longdo]
ローム層[ロームそう, ro-mu sou] (n) stratum of loam [Add to Longdo]
軽鬆土[けいそうど, keisoudo] (n) (1) loam; humus; (2) soil formed from fine volcanic ash [Add to Longdo]
赤土[あかつち, akatsuchi] (n) red clay; tuff loam; dark-red paint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loam \Loam\, v. i. [imp. & p. p. {Loamed}; p. pr. & vb. n.
   {Loaming}.]
   To cover, smear, or fill with loam.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loam \Loam\ (l[=o]m), n. [AS. l[=a]m; akin to D. leem, G. lehm,
   and E. lime. See 4th {Lime}.]
   1. A kind of soil; an earthy mixture of clay and sand, with
    organic matter to which its fertility is chiefly due.
    [1913 Webster]
 
       We wash a wall of loam; we labor in vain. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Founding) A mixture of sand, clay, and other materials,
    used in making molds for large castings, often without a
    pattern.
    [1913 Webster]
 
   {Loam mold} (Founding), a mold made with loam. See {Loam},
    n., 2.
 
   {Loam molding}, the process or business of making loam molds.
 
   {Loam plate}, an iron plate upon which a section of a loam
    mold rests, or from which it is suspended.
 
   {Loam work}, loam molding or loam molds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loam
   n 1: a rich soil consisting of a mixture of sand and clay and
      decaying organic materials

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top