Search result for

livelihood

L AY1 V L IY0 HH UH2 D   
51 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -livelihood-, *livelihood*, livelihoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
livelihood[N] ความเป็นอยู่, See also: การดำรงชีวิต, การครองชีพ, Syn. sustenance, subsistence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livelihood(ไลว'ลิฮูด) n. การดำรงชีวิต,วิธีการดำเนินชีวิต,ชีวิต, Syn. support

English-Thai: Nontri Dictionary
livelihood(n) การทำมาหากิน,อาชีพ,การดำรงชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
livelihoodการดำรงชีพ, ทางดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My livelihood in a few seconds, gone.ชีวิตผมหายไปในไม่กี่วินาที Faith Like Potatoes (2006)
Yeah, don't sweat it, man. It's just my livelihood at stake.ไม่เป็นไร ก็แค่ชีวิตฉันเอง Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
And lose my livelihood after getting called to the police station, how can I still survive?ฉันเป็นหัวหน้าครอบครัว ถ้าฉันต้องมามีเรื่องกับผู้ชายอย่างคุณ First Cup (2007)
Well, I know what it's like to have your livelihood suddenly vanish.ก็ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง ที่อยู่ดี ๆ ชีวิตดี ๆ มันก็หายไป Crime Doesn't Pay (2009)
They risked their... if not their lives, their livelihood to speak out.พวกเขากำลังจับปลาจาก แหล่งที่กำลังจะหมดไป และผมคิดว่าพวกเขากลัวจริงๆ ที่จะไม่มีอาหารเหลือแล้ว The Cove (2009)
Not even if your livelihood was at stake?ไม่ แม้ว่าความเป็นอยู่ของคุณจะลำบาก The Plain in the Prodigy (2009)
Now he's threatening the lives and livelihoods of the people, and shaking up the mainstay of the country.แล้วตอนนี้เค้าก้อนำมาแจกจ่ายเพื่อการมีชีวิติอยู่ให้แก่ประชาชน และได้สั่นคลอนเสาหลักของประเทศ Sungkyunkwan Scandal (2010)
I pledge to overthrow the Qing dynasty, strengthen the Republic of China, foster a better livelihood for all.ทำให้สาธารณรัฐจีนเข้มแข็ง ผดุงความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น สัญญาเหล่านี้ที่ผมได้ให้ไว้กับประชาชน ผมจะปฏิบัติตาม 1911 (2011)
WOMAN OVER PA: Your livelihood is our utmost concern.การทำมาหากินของคุณเป็นเรื่องที่เราห่วง Red Dawn (2012)
WOMAN OVER PA: Your livelihood is our utmost concern.การทำมาหากินของคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา Red Dawn (2012)
He told his wife, whose livelihood depends on his reputation.เขาพูดกับภรรยาเขา ซึ่งทำอาชีพที่ขึ้นอยู่กับ ชื่อเสียงของเขา Bridesmaid Up! (2012)
I've had three other captains approach me all asking the same question... who's next to lose their livelihood because they crossed her on the wrong day?ข้ามีกัปตันเรืออีก 3 ลำ ที่เดินทางมาพบข้า ทุกคนล้วนถามคำถามเดียวกัน... ใครจะเป็นรายต่อไปที่จะต้องสูญเสีย การทำมาหากินของพวกเขาไป IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelihoodHow is livelihood in America these day?
livelihoodThe ordinary people had their livelihood in farming rice.
livelihoodThe pressing necessity of earning a livelihood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ความเป็นอยู่[N] livelihood, See also: living, subsistence, Syn. การดำรงชีวิต, การครองชีพ, ชีวิตความเป็นอยู่, Example: ลูกชาวนาตามชนบทมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: work ; labour = labor (Am.) ; livelihood ; trade   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ความเป็นอยู่[n.] (khwām penyū) EN: livelihood ; living ; subsistence   FR: vie [f] ; existence [f]
เลี้ยงชีพ[v.] (līengchīp) EN: support oneself ; live ; earn one's livelihood ; make a living ; live   FR: subvenir à ses besoins ; gagner sa vie
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVELIHOOD L AY1 V L IY0 HH UH2 D
LIVELIHOODS L AY1 V L IY0 HH UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
livelihood (n) lˈaɪvlɪhud (l ai1 v l i h u d)
livelihoods (n) lˈaɪvlɪhudz (l ai1 v l i h u d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生计[shēng jì, ㄕㄥ ㄐㄧˋ, / ] livelihood, #17,744 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensunterhalt {m} | seinen Lebensunterhalt verdienenlivelihood | to earn one's living [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
衣食[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe [Add to Longdo]
活計[かっけい, kakkei] (n,vs) livelihood [Add to Longdo]
糊口;餬口[ここう, kokou] (n) bare livelihood; subsistence [Add to Longdo]
口過ぎ[くちすぎ, kuchisugi] (n) livelihood [Add to Longdo]
治産[ちさん, chisan] (n) management of one's livelihood; management of one's property [Add to Longdo]
食い逸れ[くいはぐれ, kuihagure] (n) missing a meal; losing means to make one's livelihood [Add to Longdo]
食い逸れる;食いっ逸れる;食いはぐれる;食いっぱぐれる[くいはぐれる(食い逸れる;食いはぐれる);くいっぱぐれる(食い逸れる;食いっ逸れる;食いっぱぐれる), kuihagureru ( kui sore ru ; kui hagureru ); kuippagureru ( kui sore ru ; kui tsu so] (v1,vi) (1) to miss a meal; (2) to lose the means to make one's livelihood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Livelihood \Live"li*hood\, n. [OE. livelode, liflode, prop.,
   course of life, life's support, maintenance, fr. AS. l[imac]f
   life + l[=a]d road, way, maintenance. Confused with
   livelihood liveliness. See {Life}, and {Lode}.]
   Subsistence or living, as dependent on some means of support;
   the means for support of life; maintenance.
   [1913 Webster]
 
      The opportunities of gaining an honest livelihood.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
      It is their profession and livelihood to get their
      living by practices for which they deserve to forfeit
      their lives.               --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Livelihood \Live"li*hood\, n. [Lively + -hood.]
   Liveliness; appearance of life. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 livelihood
   n 1: the financial means whereby one lives; "each child was
      expected to pay for their keep"; "he applied to the state
      for support"; "he could no longer earn his own livelihood"
      [syn: {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and
      butter}, {sustenance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top