ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lisabet

L IH1 S AH0 B EH0 T   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lisabet-, *lisabet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lisabet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lisabet*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elizabeth.Elisabeth. Forbidden (2015)
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
I mean, you look like Elisabeth Shue.- คุณจะให้ผมทำไง? Pilot (2009)
To play the elisabeth shue role.และผมก็เล่นไปตามกฎของ elisabeth shue The Grandfather: Part II (2009)
- Elisabeth.- อลิสซาเบธ Genesis: Part 1 (2011)
Dr. Elisabeth Shannon.ดร.อลิสซาเบธ แชนนอน Genesis: Part 1 (2011)
Dr. Elisabeth Shannon.ดร.อลิซาเบ็ธ แชนนอน Genesis: Part 1 (2011)
- Elisabeth didn't even know.- อลิซาเบ็ธไม่รู้ด้วยซ้ำ Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth!อลิซาเบธ! Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth.อลิซาเบธ Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth?ผมรู้ว่าควรแจ้งเรื่องเชื้อโรค ก่อนมันจะระบาด Instinct (2011)
What do you say we get together later and catch up? - Elisabeth. - Jim, hi.จนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไร เราจะไม่กลับบ้าน Instinct (2011)
Elisabeth, we're gonna need to run a bite mark analysis.- ไม่รู้ แต่ด่านสามถูกกักกัน คุณจะไปไหน? Instinct (2011)
I'm telling you, Elisabeth, that jungle out there is a treasure trove.เรื่องสำคัญคือ คุณมาที่ด่านนี้ Instinct (2011)
I remember watching the news and thinking... maybe Elisabeth was right after all.โอเค ฉันอยู่ที่นี่มานานแค่ไหน? Instinct (2011)
ELISABETH:เราเป็นเพื่อนกัน Instinct (2011)
(Elisabeth sighs) I want Mummy and Daddy.สิ่งที่ผมรู้สึกกับคุณ... Instinct (2011)
Thank you, Elisabeth.ขอบคุณ อลิสซาเบธ What Remains (2011)
Elisabeth's in trouble.อลิสซาเบธ กำลังอยู่ในอันตราย What Remains (2011)
Elisabeth.อลิสซาเบธ What Remains (2011)
Elisabeth, it's us.อลิสซาเบธ นี่เราเอง What Remains (2011)
As far as Elisabeth's concerned, she's in university, she and I have just started dating.ที่อยู่ในความคิด ของอลิสซาเบธตอนนี้ เธอเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เธอกับผม เราเพิ่งเริ่มเดทกัน What Remains (2011)
According to Elisabeth's notes, the final stage of the disease is full-on catatonia.จากบันทึกของอลิสซาเบธ ระยะสุดท้ายของโรคนี้ก็คือ ไม่รับรู้อะไรอีกเลย What Remains (2011)
I mean, she's still Elisabeth.ผมหมายถึง เธอยังเป็นอลิสซาเบธ What Remains (2011)
Okay, uh, Elisabeth, this is Jim Shannon.โอเค อลิสซาเบธ คนนี้คือ จิม แชนนอน What Remains (2011)
And if that's the last thing he remembers, then everything he's seeing now doesn't make much sense to him, just like it didn't to Elisabeth when we first found her.อย่างน้อยก็เป็นสิ่งเหลืออยู่ ในความทรงจำของเขา ทุกอย่างที่เขารับรู้อยู่ตอนนี้ มันดูไม่มีเหตุผลสำห ก็เหมือนกับ ที่เราได้พบอลิสซาเบธตอนแรก What Remains (2011)
Elisabeth, you can do this.อลิสซาเบธ คุณทำได้ What Remains (2011)
Elisabeth?อลิสซาเบธ What Remains (2011)
Hey, Elisabeth, yeah, I'm fine, except for this headache.เฮ้ อลิสซาเบธ ใช่ ผมสบายดี เว้นแต่ ปวดหัวชมัด What Remains (2011)
Elisabeth?อลิซาเบธ? The Runaway (2011)
- I'll discuss it - with Elisabeth. - All right.ไว้ผมจะไปคุยกับอลิซาเบตให้ \ แน่นอน The Runaway (2011)
Elisabeth.อลิซาเบธ Vs. (2011)
Um, Elisabeth?เอลิซซาเบ็ธ Now You See Me (2011)
Elisabeth, you've let him stay here too long.เอลิซซาเบ็ธ คุณเก็บเขาไว้ในนี้นานเกินไปแล้วนะ Now You See Me (2011)
Elisabeth.เอลิซซาเบ็ธ Now You See Me (2011)
Elisabeth.เอลิซซาเบ็ธ Now You See Me (2011)
And if you think I'm bad, you should have met Elisabeth's father back in the day.แล้วถ้านายคิดว่าฉันนิสัยแย่ นายน่าจะได้เห็นพ่อของเอลิสซาเบ็ธ ในตอนโน้น Now You See Me (2011)
Elisabeth?อลิธซาเบธ Occupation (2011)
Elisabeth...อลิธซาเบธ Occupation (2011)
- Elisabeth.- อลิสซาเบธ Occupation (2011)
Elisabeth, what's going on?อลิธซาเบธ นี่มันเกิดอะไรขึ้น Occupation (2011)
Elisabeth, you said it yourself... if we don't fight them, then everything we've sacrificed for, the life we want for our kids, will be taken away from us.อลิสซาเบธ ถามตัวคุณดู... . ถ้าเราไม่สู้ Occupation (2011)
Elisabeth.อลิสซาเบธ Occupation (2011)
That was written by Elisabeth Kübler-Ross, Joseph.ที่ถูกเขียน โดยอลิซาเบ K? bler-รอสส์, โจเซฟ. Oldboy (2013)
Elisabeth von Bernburg.Elisabeth von Bernburg. Mädchen in Uniform (1958)
If Élisabeth marries me, as I'm hoping, she'll be leaving anyway.Heiratet Élisabeth mich, was ich hoffe, sehen wir dich in jedem Fall. Leda (1959)
- Even Élisabeth?Sogar Élisabeth? Leda (1959)
- Even Élisabeth, if I were her father.Sogar Élisabeth, wenn ich ihr Vater wäre. Leda (1959)
- Élisabeth'll be happy...- Élisabeth ist glücklich... - Mach es kurz. Leda (1959)
Élisabeth!Élisabeth! Leda (1959)

CMU English Pronouncing Dictionary
LISABET    L IH1 S AH0 B EH0 T
LISABETH    L IH1 S AH0 B EH0 TH
ELISABETH    AH0 L IH1 Z AH0 B EH2 TH

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top