ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lisa

L IY1 S AH0   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lisa-, *lisa*
English-Thai: Longdo Dictionary
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
sterilisation(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification

English-Thai: Nontri Dictionary
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lisa!ลิซ่า! There Is No Normal Anymore (2009)
Lisa?ลิซา Wolf and Cub (2012)
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส Airplane! (1980)
- I'm Lisa. Oh, you have a guitar!- หนูชื่อลิซ่าค่ะ คุณมีกีตาร์ด้วย Airplane! (1980)
Baby, Lisa, this is your waiter, Robbie Gould.เบบี้ ลิซ่า นี่คือบริกรของคุณ รอบบี้ กูด Dirty Dancing (1987)
- Lisa's gonna decorate it.- ลิซ่า คอยแต่งแต้มสีสัน Dirty Dancing (1987)
Neil, look, I'm sorry. I better go check on Lisa.เนล ฟังน๊ะ ฉันเสียใจจริง ๆ ฉันอยากไปดู ลิซ่า หน่อย Dirty Dancing (1987)
- Lisa, you have to do something for me.- ลิซ่า ช่วยอะไรเค้าหน่อยสิ Dirty Dancing (1987)
- Is it Lisa?- ลิซ่า เป็นอะไร? Dirty Dancing (1987)
Henry. It's his joint. This is Lisa.เฮนรี่,นี่ร้านเขา, นี่ลิซ่า Goodfellas (1990)
She's at Lisa-Beth's.บ้านลิซ่า เบธ Heat (1995)
Hey, even the Mona Lisa's falling apart.หมุนไปหมุนมารอบห้องเน่าๆของเธอได้เลย แต่นี่มันไม่ใช่การอยากฆ่าตัวตายนะ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lisaMona Lisa has a mild but mysterious smile.
lisaLisa speaks not only English but also French.
lisaLisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself.
lisaLisa bears a grudge against Stan.
lisaLisa, this is Mr Murata. He's my boss.
lisaLisa, keep an eye on my suitcase while I buy our train tickets.
lisaI'm going out with Lisa tonight.
lisaLisa told me that she had tried nattou.
lisaMr Murata, this is my friend Lisa.
lisaBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.
lisaHe came all the way from Kyushu to see the Mona Lisa.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้การได้[adj.] (chai kān dai) EN: usable   FR: utilisable
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
โดยใช้[X] (dōi chai) FR: au moyen de ; en utilisant
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen   FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LISA    L IY1 S AH0
LISAK    L IH1 S AH0 K
LISA'S    L IY1 S AH0 Z
LISABET    L IH1 S AH0 B EH0 T
LISANTI    L AH0 S AE1 N T IY0
LISABETH    L IH1 S AH0 B EH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lisa    (n) lˈiːsə (l ii1 s @)

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[, guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
ドワーフグラミー;ドワーフ・グラミー[, dowa-fugurami-; dowa-fu . gurami-] (n) dwarf gourami (Colisa lalia) [Add to Longdo]
ナショナリゼーション[, nashonarize-shon] (n) nationalization; nationalisation [Add to Longdo]
ナチュラリゼーション[, nachurarize-shon] (n) naturalization; naturalisation [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
ビジュアライゼーション[, bijuaraize-shon] (n) visualization; visualisation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LISA
     Linux Installation & System Administration (Linux, LST)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LISA
     Localization Industry Standards Association (org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top