Search result for

legendary

L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0   
47 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legendary-, *legendary*
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful

English-Thai: Nontri Dictionary
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were this great legendary thing.แกเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานไม่ใช่เรอะ The Princess Bride (1987)
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ Contact (1997)
So much for the legendary courtesy of the Elves!ความมีมารยาทอย่างมากของพวกเอลฟ์ ช่างดีเหลือเกิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The legendary Yeo!เจ้าตำนาน ยิวไงหละ Failan (2001)
And the legendary Morpheus.และมอเฟียสผู้เป็นตำนาน The Matrix Reloaded (2003)
Once upon a time there was a legendary figure calledกาลครั้งหนึ่ง มีตำนานของคนที่เรียกว่า Formula 17 (2004)
To host a legendary eventให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Whatever Thule or Shambala is, you see to be interested in finding legendary countries.ไม่ว่าจะเป็นทรูล์หรือแชมบาลา คุณก็ยังสนใจค้นหาดินแดนลี้ลับนั่นซินะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
All right, so what's this legendary plan?โอเค ตกลงว่าเราจะสร้างตำนานแบบไหนกัน The Sweet Taste of Liberty (2005)
Legendary for its service and hospitality.ตำนานสำหรับการให้บริการ และการต้อนรับของ Cars (2006)
A legendary Korean creature that drives evil spirits away.*เป็นปีศาจ ในตำนานโบราณของเกาหลี* *สามารถขับพลัง ปีศาจออกมาได้* Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legendaryBill is still a legendary figure in this company.
legendaryYou couldn't tell it by looking, but she has the legendary tale of having eaten two whole cakes when a child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับแล[N] legendary town which can be found by chance, See also: hidden city, Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล, Example: หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดราวกับเป็นเมืองลับแล, Thai definition: ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGENDARY L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legendary (j) lˈɛʤəndriː (l e1 jh @ n d r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty, #4,812 [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe, #23,490 [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ㄨˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person), #34,622 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb, #36,388 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls, #377,298 [Add to Longdo]
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
隐土[yǐn tǔ, ㄧㄣˇ ㄊㄨˇ, / ] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond [Add to Longdo]
隐身草[yǐn shēn cǎo, ㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, / ] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
皇祖[こうそ, kouso] (n) (divine, historical or legendary) founder of an empire [Add to Longdo]
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
神武[じんむ, jinmu] (n) legendary founding Emperor of Japan [Add to Longdo]
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature [Add to Longdo]
伝奇的[でんきてき, denkiteki] (adj-na) legendary [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legendary \Leg"end*a*ry\ (l[e^]j"[e^]n*d[asl]*r[y^]), a.
   Of or pertaining to a legend or to legends; consisting of
   legends; like a legend; fabulous. "Legendary writers." --Bp.
   Lloyd.
   [1913 Webster]
 
      Legendary stories of nurses and old women. --Bourne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legendary \Leg"end*a*ry\, n. [Cf. OF. legendaire, LL.
   legendarius.]
   1. A book of legends; a tale or narrative.
    [1913 Webster]
 
       Read the Countess of Pembroke's "Arcadia," a gallant
       legendary full of pleasurable accidents. --James I.
    [1913 Webster]
 
   2. One who relates legends. --Bp. Lavington.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legendary
   adj 1: so celebrated as to having taken on the nature of a
       legend; "the legendary exploits of the arctic
       trailblazers"
   2: celebrated in fable or legend; "the fabled Paul Bunyan and
     his blue ox"; "legendary exploits of Jesse James" [syn:
     {fabled}, {legendary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top