Search result for

kollektive

(50 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kollektive-, *kollektive*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kollektive มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kollektive*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you still against our unified opinion?Hegst du immer noch Zweifel an unserem Urteil und unserer kollektiven Einschätzung? Night and Fog in Japan (1960)
You see, Jules, to understand this extraordinary seduction by mail, you have to have known the violence of trench warfare, that collective madness where death is present every moment.Sehen Sie, Jules, um diese Hochzeitsnacht durch bloße Worte zu begreifen, muss man die Gewalt des Stellungskrieges kennen. Den kollektiven Wahnsinn und den ständig drohenden Tod. Jules and Jim (1962)
Professor Calculus' book is, on the contrary, a passionate book, a sort of generous appeal to the world's conscience, so that it helps to find a solution to this dramatic situation where every day in the worldDas Buch von Professor Bienlein ist ein nervenaufreibender Exkurs, ein öffentlicherAppell an das kollektive Gewissen der Menschheit. Das Buch versucht Lösungen für ein globales Drama aufzuzeigen. Tintin et les oranges bleues (1964)
The collective swearing of an oath is not legal.Eine kollektive Eidablegung ist nicht zulässig. Thompson 1880 (1966)
Hidden in the depths of all our minds, a race memory.Das Bild ist in unseren Köpfen fest verankert. Eine kollektive Erinnerung. Quatermass and the Pit (1967)
Vulcan has not been conquered within its collective memory.Vulkan wurde in der Zeit seiner kollektiven Erinnerung nie erobert. The Immunity Syndrome (1968)
What would be the organic nature of communal experiential space shared among eight psychosomatic entities?Was würde das organische Wesen sein, eines kollektiven empirischen Raums geteilt durch acht psychosomatische Entitäten? Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
"Introduction, 13. "One, Collective Behavior."Einleitung, 13. Eins, Kollektives Verhalten. Hi, Mom! (1970)
And public gatherings, talks with teachers, protests, collectives...Ebenso öffentliche Versammlungen, Gespräche mit Lehrern, Proteste, Kollektive... So Sweet, So Dead (1972)
I like collectives too, but only the ones with you.Mir gefallen die Kollektive auch, aber nur zusammen mit dir. So Sweet, So Dead (1972)
These colour daguerreotypes, these old images... that collective and stereotyped portrait... of some men and women of the Rue Daguerre... these images and sounds anxious to remain discreet... facing the grey silence haloing Mrs Blue Thistle... does it all form a report?Diese farbigen Daguerréotypen, diese altmodischen Bilder, dieses kollektive und dagué-stereotypische Porträt einiger Typen und Typinnen der Rue Daguerre, diese Bilder, dieser Ton, die sich diskret zurückhalten gegenüber dem grauen Schweigen von Frau "Blaue Distel"... Ist das alles eine Reportage? Daguerréotypes (1976)
But not everybody has a collective conscience.Aber nicht alle haben ein kollektives Gewissen. The Kingdom of Naples (1978)
TV is a collective hypnotic machine to procure flocks of sheep without the will to resist.Das ist Leben aus zweiter Hand. Die totale kollektive Hypnose. Es werden Wünsche geweckt, für die es keine Befriedigung gibt. Beautiful Girl Hunter (1979)
It's really becoming a collective hallucination.So was kann auch zu einer kollektiven... Halluzination werden. The Troops & Aliens (1979)
Folie a quatre.Kollektiver Wahnsinn. The Entity (1982)
Do you think that we were in some kind of hypnotic state and that this was a mass hallucination?Glauben Sie, wir waren in einem hypnotischen Zustand und dass es eine kollektive Halluzination war? The Entity (1982)
I think it's a matter of making a collective deal.Aber die Gemeinde sollte zusammenkommen, um ein kollektives Angebot aushandeln zu können. Local Hero (1983)
We wouldn't want to put our collective reputations... behind a man who may have some buried bodies lying around.Wir wollen doch unseren kollektiven Ruf nicht aufs Spiel setzen, für einen Mann, der Leichen im Keller haben könnte. Steele of Approval (1985)
It was a collective idea, but we were lucky to have her.Es war eine kollektive Idee. Zum Glück hat sie mitgemacht. Cry Freedom (1987)
Dr Stubbs, these nanites are now working with a new collective intelligence.Dr Stubbs, diese Naniten agieren mit Hilfe einer neuen kollektiven Intelligenz. Evolution (1989)
You may have proven that the nanites have a collective intelligence.Sie bewiesen, dass die Naniten eine kollektive Intelligenz besitzen. Evolution (1989)
They have no single leader. It is the collective minds of them all.Es handelt sich offensichtlich um kollektives Denken der Besatzung. Q Who (1989)
They may form the basis of the Borg's collective consciousness.Sie könnten die Basis des kollektiven Borgbewusstseins sein. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
Now let's all welcome the newest member... of our collective experience, Bart Simpson.Ein neuer teilnehmer unserer kollektiven ausbildung, Bart Simpson. Bart the Genius (1990)
Hierarchical collective command structure.Hierarchisch-kollektive Kommandostruktur. The Nth Degree (1991)
The rest took part in the collective vomiting spree that took place by the river.Die anderen beteiligten sich am kollektiven Erbrechen, das am Fluss stattfand... Like Water for Chocolate (1992)
You see, Tim, there's something buried deep in your collective unconscious.Das ist in deinem kollektiven Unterbewusstsein verwurzelt. Overactive Glance (1992)
- Yeah, my collective unconscious, yeah. - Oh, yes, yes, yes.- Meinem kollektiven Unterbewusstsein? Overactive Glance (1992)
When I look at my patient I don't see a collective consciousness. I don't see a hive.Bei meinem Patienten sehe ich kein kollektives Bewusstsein. I Borg (1992)
And so a sigh of relief around the world... as two of the great powers pull back from the nuclear abyss.Ein kollektives Aufatmen auf der ganzen Welt... nachdem zwei Weltmächte sich vom atomaren Abgrund zurückziehen. Matinee (1993)
Before my experience on the Enterprise, the Borg were a single-minded collective.Vor meinem Erlebnis auf der Enterprise leitete der kollektive Wille die Borg. Descent: Part II (1993)
Because in their collective unconsciousness, they have the agony of childbirth.In ihrem kollektiven Unterbewusstsein lauert die Qual der Geburt. Ed Wood (1994)
And it is and was their collective faith in a greater being that gave And gives cause to this bill's inscription.Und es ist deren kollektiver Glaube... an ein höheres Wesen, der Anlass für die Worte auf dieser Note war. Miracle on 34th Street (1994)
Now, if the government of the united states can issue its currency bearing a declaration of trust in god without demanding physical evidence of the existence or the nonexistence of a greater being, then the state of new york, by a similar demonstration of the collective faith of its people, can accept and acknowledge that Santa Claus does exist, and he exists In the person of Kriss kringle!Wenn die Regierung... ihrem Gottvertrauen auf der Währung Ausdruck gibt... ohne physikalischen Beweis... für die Existenz oder Nichtexistenz eines höheren Wesens... dann kann der Staat New York... durch eine vergleichbare Demonstration kollektiven Glaubens... akzeptieren und anerkennen, dass es den Weihnachtsmann gibt... und zwar in der Person von Kriss Kringle! Miracle on 34th Street (1994)
It was their communal consciousness... but I couldn't explain the blackout.Es war ihr kollektives Bewusstsein... aber ich kann den Blackout nicht erklären. Village of the Damned (1995)
The Baptist became a socialist dissident. Herod became a fascist money lender. While Salome became a prostitute who abandons her evil ways and learns the skills of collective bargaining.Der Täufer wurde zum sozialistischen Regimekritiker Herodes zum faschistischen Geldverleiher und Salome zu einer Prostituierten, die auf den rechten Weg zurückkehrt und die Kunstfertigkeit des kollektiven Handels erlernt. Forgotten Silver (1995)
Bartlett's Quotations, Jung's Collective Unconscious, Tolstoy.Bartletts Zitate, Jungs Kollektives Unbewusste s, Tolstoi. Resurrection (1995)
The collective unconscious.Das kollektive Unbewußte. Schizopolis (1996)
Soon its influence will extend beyond the tangible empirical world... and into the collective unconscious, where it will become even more powerful.Schon bald wird sein Einfluß jenseits der empirisch fassbaren Welt, in das kollektive Unbewußte reichen, wo es sogar noch mächtiger werden wird. Schizopolis (1996)
The Borg have a collective consciousness.Die Borg haben ein kollektives Bewusstsein. Star Trek: First Contact (1996)
Did you have to endure the humiliation of being ejected from the High Council in front of the Emperor himself?- Sie brauchen eine Gewerkschaft. - Eine was? Eine Handelsgilde, ein kollektives Verhandlungsorgan. Sons of Mogh (1996)
With this device, I can implant subliminal messages into the minds of the masses, thereby controlling the collective will.Mit diesem Gerät kann ich unterschwellige Botschaften in den Geist der Massen einpflanzen und kontrolliere so den kollektiven Willen. Lois and Clarks (1997)
With this device, I can implant subliminal messages into the minds of the masses, thereby controlling the collective will.Mit diesem Gerät kann ich subliminale Nachrichten in die Köpfe der Massen implantieren und dadurch den kollektiven Willen kontrollieren. Meet John Doe (1997)
When a drone is damaged beyond repair, it is discarded, but its memories continue to exist in the collective consciousness.Aber seine Erinnerungen leben im kollektiven Bewusstsein weiter. Mortal Coil (1997)
"In their collective state, "the Borg are utterly without mercy..."In ihrem kollektiven Zustand sind die Borg gänzlich ohne Gnade. Scorpion (1997)
As I'm sure you're aware, the Borg collective consciousness is extremely powerful.Das kollektive Bewusstsein der Borg ist extrem mächtig. Unity (1997)
Our collective strength can heal youUnsere kollektive Stärke kann dich heilen. Unity (1997)
But they didn't hesitate to impose their collective will on me when it served their interests, did they?Sie haben jedoch nicht gezögert, mir ihren kollektiven Willen aufzuzwingen. Unity (1997)
Psychologists often speak of the denial of an unthinkable evil or a misplacement of shared fears.Psychologen sprechen von der Leugnung eines furchtbaren Übels, dem Verlagern kollektiver Ängste. The Post-Modern Prometheus (1997)
(Scully) _.of shared fears.(Scully)..kollektiver Ängste. The Post-Modern Prometheus (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top