Search result for

klonen

(53 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -klonen-, *klonen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา klonen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *klonen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you keep this up, sir, the Firm's gonna have to clone parts of you. You like your job, Marella?Wenn Sie so weiter machen, wird die Firma Teile von Ihnen klonen müssen. Fight Like a Dove (1984)
Tell me, is your entire population made up of clones, Prime Minister?Eine Frage, setzt sich die gesamte Bevölkerung aus Klonen zusammen? Up the Long Ladder (1989)
The progenitors weren't willing to just give up and die, and they were scientists... So, they used that expertise and turned to cloning.Die Überlebenden wollten nicht aufgeben und sterben, und da sie Wissenschaftler waren... ..nutzten sie ihre Fachkenntnisse, um zu klonenUp the Long Ladder (1989)
Each time you clone, you make a copy of a copy. Errors creep in.Bei wiederholtem Klonen machen Sie eine Kopie von einer Kopie. Up the Long Ladder (1989)
You want to clone us?Sie wollen uns klonenUp the Long Ladder (1989)
- About the cloning?- Sie meinen das KlonenUp the Long Ladder (1989)
- How's the cloning coming along?- Wie geht's mit dem Klonen voran? Gremlins 2: The New Batch (1990)
Cloning is not the problem.Das Klonen ist nicht das Problem. Twin Streaks (1991)
If I were them, I would rather die.Sie werden alle zu Klonen wie Nummer 9. Da würde ich lieber sterben. The Heroic Trio (1993)
The process would be either a direct mating, you and I or a donation of vital cells from which we could clone a replica.Der Prozess wäre entweder eine direkte Paarung, Sie und ich, oder eine Spende vitaler Zellen, aus denen wir eine Replik klonenBabylon 5: The Gathering (1993)
Yes, obviously the cloning is less efficient, since we have to grow the clone so payment would have to be proportionately smaller.Das Klonen ist natürlich weniger effizient, da der Klon wachsen muss, sodass die Zahlung entsprechend geringer ausfällt. Babylon 5: The Gathering (1993)
It's all part of the miracle of cloning.Das gehört zum Wunder des Klonens. Jurassic Park (1993)
Cloned from what?Klonen von was? Jurassic Park (1993)
Just realize you're spending too much time with those corporate clones you used to despise.Du verbringst zu viel Zeit mit diesen Büroklonen, die du früher so gehasst hast. Mrs. Doubtfire (1993)
What you're saying is that if you could clone three of him, you'd all be happy.Wenn Sie ihn 3-fach klonen könnten, wären Sie also alle glücklich? The Pelican Brief (1993)
You arrived on this ship and spent the last few years in prison among Bajoran dissidents, one of whom was a scientist arrested by the Cardassians for conducting research into tri-phasic cloning.Sie kamen auf diesem Schiff an und verbrachten die letzten Jahre im Gefängnis unter bajoranischen Dissidenten. Einer davon war Wissenschaftler, den die Cardassianer inhaftierten, weil er mit Drei-Phasen-Klonen experimentierte. A Man Alone (1993)
- Can't brain patterns be cloned?- Könnte man Gehirnmuster klonenSecond Chances (1993)
Now you see why cloning is so crucial to our purpose.Nun sieht man, warum Klonen so entscheidend für unsere Zwecke ist. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
ADLAI (VOICEOVER): Professor Holt, Ever the master of disguises, was on the sceneProfessorin Holt, die Meisterin der Verkleidung, war live dabei mit einer Filmcrew aus KlonenClass of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Maybe you could encode the personality and produce a clone of a mind but the idea of taking someone's soul?vielleicht könnte man den Charakter entschlüsseln und klonen, aber jemandem die seele rauben? Nein. Soul Hunter (1994)
He ever say anything about bringing criminals back to life?Über das Klonen von Kriminellen stand da aber nichts, oder? That Old Gang of Mine (1994)
You see, my dear Miss Lane, it's child's play... to clone individual cells.Wie Sie sehen, liebe Miss Lane, ist es ein Kinderspiel, einzelne Zellen zu klonenVatman (1994)
But you wrote an article... claiming that it was possible to clone an entire human being... if you had the proper genetic material available.Aber Sie sagen in ihrem Artikel, das Klonen eines ganzen Menschen sei möglich, wenn Sie über das richtige genetische Material verfügen. Vatman (1994)
Here. They won't be able to clone you again.Sie werden dich nicht noch einmal klonen können. Vatman (1994)
What would you have said 20 years ago about gene splicing? DNA fingerprinting? Cloning?Wie vor 20 Jahren genetische Fingerabdrücke, Klonen... ..und künstliche Intelligenz? Young at Heart (1994)
I'm a geneticist. 15 years ago I started cloning viruses.Ich bin Genforscher. Vor 15 Jahren fing ich damit an, Viren zu klonenMultiplicity (1996)
You have all Doug's feelings and memories right up to the cloning.Sie teilen Dougs Gefühle, bis zu dem Augenblick des Klonens. Multiplicity (1996)
He's some kind of biologist working on cloning and accelerated growth. Get this.Er ist ein Biologe, der an Klonen und Wachstumsbeschleunigung arbeitet. I Now Pronounce You... (1996)
Frogs that are used in cloning and accelerated-growth experiments.Frösche, die beim Klonen und für Wachstumsexperimente benutzt werden. I Now Pronounce You... (1996)
He experimented with clones in the past.- Ja. Er hat früher schon mit Klonen experimentiert. I Now Pronounce You... (1996)
Why would Lex clone a Secret Service agent?Warum sollte Lex einen Leibwächter des Präsidenten klonenI Now Pronounce You... (1996)
- Or cloning or kryptonite or time travel or voodoo, I say we get married sooner rather than later.- Oder Klonen, Kryptonit oder Zeitreisen oder Voodoo, würde ich sagen, dass wir bald heiraten sollten. Through a Glass, Darkly (1996)
He told me I won $1 0 million.Darum habe ich mich klonen lassen. Torch Song Duet (1996)
It would be the strongest argument yet against cloning.Das wäre das bisher stärkste Argument gegen das KlonenThe Feminine Mistake (1997)
The Vorta are experts at cloning.Die Vorta sind Experten im KlonenTies of Blood and Water (1997)
- Dr Beaumont, you've stated that the cloning of humans would be ill-considered and difHcult to accomplish.- Dr. Beaumont, Sie berichteten, dass das Klonen von Menschen unüberlegt und technisch kompliziert sei. Redux II (1997)
Can you expand on what you see as the biggest technical obstacle to human cloning?Beschreiben Sie bitte das größte technische Hindernis des Klonens. Redux II (1997)
I 'll make a statement right here. Cloning will continue.Ich glaube, das Klonen wird fortgeführt werden. Redux II (1997)
So you can make Peking duck and clone DNA.Also kannst du Pekingente kochen und DNS klonenDead Man Dating (1998)
You want to duplicate the rest of this crew and populate this planet.Sie wollen den Rest der Crew klonen und den Planeten bevölkern. Demon (1998)
And if they're willing, I'll let you duplicate the rest of us.Wenn sie einverstanden sind, können Sie uns alle klonenDemon (1998)
While you were frozen... we began a program to clone you.Als Sie eingefroren waren, haben wir ein Programm gestartet, um Sie zu klonenAustin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
Any woman smart enough to clone herself would not make the mistake of confronting me here.Jede, die klug genug ist, sich zu klonen, würde nicht den Fehler machen, mir hier entgegen zu treten. Which Prue Is It, Anyway? (1999)
And it wasn't cloning or genetic engineering or anything you might expect,Es ging weder ums Klonen noch um Genmanipulation oder so etwas. Goodbye to All That (1999)
-Cloning.- Klonen46 Long (1999)
I'm not talking about cloning cell phones.Ich rede nicht davon, Handys zu klonen46 Long (1999)
Their first idea was to clone Naomi, but I suggested they start with something smaller.- Zuerst wollten sie Naomi klonen. Ich schlug vor, sie sollten mit etwas Kleinerem anfangen. Child's Play (2000)
Haven't you noticed that suddenly everyone's a blonde with cherry lip gloss?Sahst du nicht, dass plötzlich alle blond sind? Eine Invasion von Amber-KlonenThe Hole (2001)
I thought they only cloned sheep in England.Ich dachte, in England klonen sie nur Schafe. Winning London (2001)
...therapeutically cloning with embryo's... Cloning... to treat certain diseases....dieFreigahe desKlonenszu Therapiezwecken, d.h. dieManipulationvon Embryonen zurHeilung hestimmterKrankheiten. Tanguy (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klonen; nachmachento clone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  klonen [kloːnən]
     to clone
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top