Search result for

keeps

(50 entries)
(0.052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keeps-, *keeps*, keep
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keepsake[N] ของที่ระลึก, See also: ของชำร่วย, Syn. memento

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keepsake(คีพ'เซค) n. สิ่งเตือนใจ. -S.keat

English-Thai: Nontri Dictionary
keepsake(n) ของที่ระลึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keepsake (n ) ของดูต่างหน้า
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bread keeps popping out, and you keep calling it toast.ขนมปังยังคงพองขึ้น แล้วคุณก็เรียกว่าขนมปังยาว Adverse Events (2008)
The abdominal pain keeps getting worse.อาการปวดท้อง ยังคงแย่ลงเรื่อยๆ The Itch (2008)
{\pos(194,215)}Her job keeps her constantly on the road, probably living offงานของเธอทำให้เธออยู่บนถนนตลอด บางทีประทังชีวิต Dying Changes Everything (2008)
Don't think so. She keeps on blinking.อย่าคิดอย่างนั้น เธอยังสดใสอยู่ Dying Changes Everything (2008)
- If it keeps you here.ถ้ามันดึงให้นายอยู่ตรงนี้ Dying Changes Everything (2008)
Nah. A box at a time keeps me humble.เอาเป็นกล่องตอนนี้ผมจนพอดี Pilot (2008)
He says it's bad outside, yeah? We might be in here for keeps, yeah?riq บอกว่ามันแย่มากช้างนอก เราอาจจะต้องอยู่นี่ตลอดไป นะ Episode #1.5 (2008)
Well, Looney Tunes ain't gonna stay tied up for keeps, is he?อืม ไอ้บ้านี่ก็คงไม่ถูกมันตอลดไปหรอก Episode #1.5 (2008)
And it keeps on happening.และมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ To Kill the King (2008)
It's what keeps me going.นั่นทำให้ข้ายังคงอยู่ต่อได้ Le Morte d'Arthur (2008)
"heroes" keeps you guessing.คือ ฮีโร่ทำให้คุณต้องเดาตลอด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And it keeps you thinking the whole time.และมันทำให้คุณคิดตามตลอดเวลา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keepsLanguage keeps in step with the times.
keepsA man is known by the company he keeps. [Proverb]
keepsOne is often judged by the company one keeps.
keepsHe keeps company with a foreign student.
keepsShe keeps company with a foreign student.
keepsHe keeps a toyshop in a small way.
keepsHe keeps quiet so that he won't disturb his father.
keepsHe keeps bad company.
keepsThe watch keeps accurate time.
keepsShe always keeps the garden.
keepsDespite the fact that Mary keeps saying I was the only man she'd like to marry, when I proposed to her, she said "NO". I cannot make head or tail of it.
keepsShe always keeps her room neat and tidy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของชำร่วย[N] souvenir, See also: keepsake, gift, Syn. ของแจก, ของที่ระลึก, ของตอบแทน, ของกำนัล, Example: คู่บ่าวสาวแจกน้ำหอมเป็นของชำร่วยแก่แขกที่มาร่วมงาน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของตอบแทนผู้มาช่วยงาน
ของที่ระลึก[N] souvenir, See also: keepsake, Example: เขาใช้เวลาว่างในการเขียนรูปขายให้นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าได้เคยทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamrūay) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento   
ของที่ระลึก[n. exp.] (khøng thīraleuk) EN: souvenir ; keepsake   FR: souvenir [m] ; article de souvenir [m]
ที่ระลึก[n.] (thīraleuk) EN: souvenir ; token ; memento ; keepsake   

CMU English Pronouncing Dictionary
KEEPS    K IY1 P S
KEEPSAKE    K IY1 P S EY2 K
KEEPSAKES    K IY1 P S EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keeps    (v) (k ii1 p s)
keepsake    (n) (k ii1 p s ei k)
keepsakes    (n) (k ii1 p s ei k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schweigtkeeps silent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
嘘っこ[うそっこ, usokko] (exp) (doing something) for fun; not for keeps [Add to Longdo]
近しき中に礼儀有り[ちかしきなかにれいぎあり, chikashikinakanireigiari] (exp) (id) A hedge between keeps friendships [Add to Longdo]
君子危うきに近寄らず[くんしあやうきにちかよらず, kunshiayaukinichikayorazu] (exp) (id) A wise man keeps away from danger [Add to Longdo]
思い出の記[おもいでのき, omoidenoki] (n) (1) one's memoirs; (2) keepsake (not from a dead person) [Add to Longdo]
思い出の品[おもいでのしな, omoidenoshina] (n) keepsake; memorabilia; memento [Add to Longdo]
車宿り[くるまやどり, kurumayadori] (n) (1) building where one keeps oxcarts and other conveyances inside a private estate; (2) resting area for one's oxcart, wagon, etc. [Add to Longdo]
親しき中にも礼儀有り[したしきなかにもれいぎあり, shitashikinakanimoreigiari] (exp) (id) A hedge between keeps friendships [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top