ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judgeship

JH AH1 JH SH IH2 P   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judgeship-, *judgeship*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา judgeship มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *judgeship*)
CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGESHIP JH AH1 JH SH IH2 P
JUDGESHIPS JH AH1 JH SH IH2 P S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richteramt {n} | Richterämter {pl}office of judge; judgeship | judgeships [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  judgeship \judge"ship\, n.
     The office or position of a judge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  judgeship
      n 1: the position of judge [syn: {judgeship}, {judicature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top