หรือคุณหมายถึง ixodidä?
Search result for

ixodidae

(3 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ixodidae-, *ixodidae*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ixodidaeเห็บแข็ง [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ixodidae \Ixodidae\ prop. n.
   A natural family of ticks having a hard shield on the back
   and mouth parts that project from the head; the hard ticks.
 
   Syn: family {Ixodidae}.
     [WordNet 1.5] Ixtle

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ixodidae
   n 1: hard ticks [syn: {Ixodidae}, {family Ixodidae}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ixodidae

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
oxide, exudate, oxidize, oxides, ecocide, exuded, oxidized, oxidant, oxidizer, exotica, Exodus, exodus, expiate, expedite, exited, extrude, oxide's, excite, exotic, ecocide's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top