ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inducement

IH2 N D UW1 S M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inducement-, *inducement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inducement(n) การชักนำ, See also: การโน้มน้าว, การจูงใจ, Syn. lure, encouragement
inducement(n) สิ่งจูงใจ, See also: เครื่องจูงใจ, อามิสสินจ้าง, Syn. incentive, stimulus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ, การชักจูง, การชักนำ, สิ่งจูงใจ, สิ่งดลใจ, มูลเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
inducement(n) เครื่องจูงใจ, การปลอบโยน, การชักนำ, การแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inducement๑. เหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ ดู motive ]๒. สิ่งจูงใจ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inducementเครื่องจูงใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม Gandhi (1982)
Infiltrating and Inducement of Enemy Personnel.การแทรกซึม และการชักจูงใจศัตรู Chuck Versus the Seduction (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำชักชวน(n) persuasion, See also: inducement, Example: เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามคำชักชวนของเพื่อน, Thai Definition: คำจูงใจหรือโน้มนำให้ทำตาม
การล่อ(n) temptation, See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction, Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก, Example: การล่อซื้อยาบ้าของตำรวจครั้งนี้สามารถจับตัวการใหญ่ระดับชาติได้, Thai Definition: การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDUCEMENT IH2 N D UW1 S M AH0 N T
INDUCEMENTS IH2 N D UW1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inducement (n) ˈɪndjˈuːsmənt (i1 n d y uu1 s m @ n t)
inducements (n) ˈɪndjˈuːsmənts (i1 n d y uu1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veranlassung { f } | auf Veranlassung voninducement | at the inducement of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n, vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
足止め(P);足留め[あしどめ, ashidome] (n, vs) house arrest; confinement; keeping indoors; inducement to stay; (P) [Add to Longdo]
導因[どういん, douin] (n) incentive; inducement [Add to Longdo]
誘引[ゆういん, yuuin] (n, vs) enticement; inducement; attraction [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n, vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) [Add to Longdo]
慫慂[しょうよう, shouyou] (n, vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inducement \In*duce"ment\, n. [From {Induce}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inducing, or the state of being induced.
    [1913 Webster]
 
   2. That which induces; a motive or consideration that leads
    one to action or induces one to act; as, reward is an
    inducement to toil. "Mark the inducement." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Matter stated by way of explanatory preamble or
    introduction to the main allegations of a pleading; a
    leading to.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Motive; reason; influence. See {Motive}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inducement
   n 1: a positive motivational influence [syn: {incentive},
      {inducement}, {motivator}] [ant: {deterrence},
      {disincentive}]
   2: act of bringing about a desired result; "inducement of sleep"
     [syn: {inducement}, {inducing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top