หรือคุณหมายถึง ißing?
Search result for

issing

(24 entries)
(0.0409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -issing-, *issing*, iss
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
missing(มิส'ซิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มา,ไม่พบ,หายไป, Syn. lost,absent,away,gone

English-Thai: Nontri Dictionary
missing(adj) ขาดไป,ไม่มา,หายไป,ไม่พบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอด[n.] (føt) EN: kissing sound   
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting   FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาด[adj.] (khāt) EN: missing   FR: démuni ; privé de
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone   FR: absent ; manquant
พร่อง[X] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient   FR: presque vide
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   
วัสดุมืด[n. exp.] (watsadu meūt) EN: missing matter   FR: matière noire [f] ; matière sombre [f]
วิ่น[adj.] (win) EN: torned ; with some parts missing   FR: déchiré ; en lambeaux

CMU English Pronouncing Dictionary
ISSING    IH1 S IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゅっと[, chutto] (adv,vs) (col) (See ちゅう) kissing [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[, kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish [Add to Longdo]
ヒッシング[, hisshingu] (n) hissing [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part [Add to Longdo]
鮎擬[あゆもどき;アユモドキ, ayumodoki ; ayumodoki] (n) (uk) kissing loach (Leptobotia curta) [Add to Longdo]
逸機[いっき, ikki] (n,vs) missing a chance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
紛失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top