Search result for

isotope

(44 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isotope-, *isotope*
Possible hiragana form: いそとぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isotope[N] ไอโซโทป, See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isotopeไอโซโทป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotopeไอโซโทป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isotope, stableไอโซโทปเสถียร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่ $ ^{1}_{1} H $ , $ ^{2}_{1} H $ , $ ^{3}_{1} H $ ไอโซโทปของธาตุเดียวกัน จะมีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แต่สมบัติทางฟิสิกส์ต่างกัน [นิวเคลียร์]
isotopeไอโซโทป, ธาตุหนึ่งในกลุ่มของธาตุเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ากัน  แต่เลขมวลต่างกัน เช่น ดิวเทอเรียมเป็นไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isotope Preparation and Storage Unitตู้สำหรับเก็บและเตรียมสารกัมมันตรังสี [การแพทย์]
Isotope separationการแยกไอโซโทป, กระบวนการแยกไอโซโทปออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของมวลไอโซโทป ด้วยวิธีการแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีการแพร่แก๊ส การแยกไอโซโทปเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการการเสริมสมรรถนะไอโซโทป
[นิวเคลียร์]
Isotopes ไอโซโทป
ธาตุเดียวกันที่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน ไอโซโทปของธาตุเดียวกัน มีสมบัติเคมีคล้ายกันมาก เพราะมีโครงสร้างแบบอีเล็กตรอนเหมือนกัน แต่สมบัติทางกายภาพต่างกันเล็กน้อย ไอโซโทปที่ไม่เสถียรเรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Isotopesไอโซโทป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When the isotope solution turns red,เมื่อสารกัมมันตรังสีเป็นสีแดง Pilot (2008)
- Isotope...- กัมมันตรังสี... Pilot (2008)
She's doing an isotope analysis.เธอกำลังทำการวิเคราะห์ด้วยไอโซโทป The Plain in the Prodigy (2009)
The oxygen isotopes we ingest through food and water are incorporated into the hydroxyl carbonic apatite of bone.The oxygen isotopes เราเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางอาหาร และน้ำเป็นส่วนผสมเข้ากับ\ hydroxyl carbonic apatite of bone. The Bones on the Blue Line (2010)
The strontium isotope results verify Massachusetts.ผลการทดสอบไอโซโทป ของธาตุสตรอนเชีย - ยืนยันมาจากแมสซาซูเซส The Witch in the Wardrobe (2010)
I was trying anything to get an idea of the mystery man, so I analyzed the strontium isotope composition of his teeth.ผมพยายามหมดทุกทางแล้ว เพื่อจะให้ได้รู้ ความลึกลับของชายคนนี้ ดังนั้นผมเลยวิเคราะห์ ไอโซโทปของธาตุสโทรนเที่ยม ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน ซี่ฟันของเขา The Couple in the Cave (2010)
And how long will the isotopes stay active?แล้วไอโซโทปจะทำงานไปอีกนานเท่าไหร่? Loyalty (2010)
It's a radioactive isotope.มันคือไอโซโทปกัมมันตรังสี Loyalty (2010)
They've deployed a radioactive isotope in your bloodstream.พวกเขาใส่ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไว้ในเลือดคุณ Loyalty (2010)
Somebody give me a hard count on the isotope targets.ใครช่วยบอกจำนวนคร่าวๆ ของเป้าหมายไอโซโทปหน่อย Loyalty (2010)
Whoever dosed the people at the coffee shop did it with the same isotope we used on Sophia.คนที่เอาสารให้คนพวกนั้นกินที่ร้านกาแฟ ใช้ไอโซโทปเดียวกับที่เราใช้กับโซเฟีย Loyalty (2010)
They put an isotope in her food.พวกเขาใส่ไอโซโทปในเลือดของเธอ I Know Who You Are (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอโซโทป[N] isotope, Example: ไอโซโทปมีสองชนิด คือ ไอโซโทปที่เสถียร กับไอโซโทปที่ไม่เสถียร, Thai definition: อะตอมของธาตุเดียวกัน แต่มีจำนวนนิวตรอนที่นิวเคลียสต่างกัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISOTOPE    AY1 S AH0 T OW2 P
ISOTOPES    AY1 S AH0 T OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isotope    (n) (ai1 s @ t ou p)
isotopes    (n) (ai1 s @ t ou p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isotopenindikator {m}tracer [Add to Longdo]
Isotop {n} | Isotope {pl}isotope | isotopes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ[, aisoto-pu] (n) isotope [Add to Longdo]
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy [Add to Longdo]
ラジオアイソトープ[, rajioaisoto-pu] (n) radioisotope [Add to Longdo]
安定同位体[あんていどういたい, anteidouitai] (n) stable isotope [Add to Longdo]
人工放射性同位体[じんこうほうしゃせいどういたい, jinkouhoushaseidouitai] (n) artificial radioisotope [Add to Longdo]
天然放射性同位体[てんねんほうしゃせいどういたい, tennenhoushaseidouitai] (n) natural radioisotope [Add to Longdo]
同位元素[どういげんそ, douigenso] (n) isotope [Add to Longdo]
同位体[どういたい, douitai] (n) isotope [Add to Longdo]
放射性同位核[ほうしゃせいどういかく, houshaseidouikaku] (n) (obsc) (See 放射性同位体) radioisotope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同位素[tóng wèi sù, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, ] isotope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isotope
   n 1: one of two or more atoms with the same atomic number but
      with different numbers of neutrons

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Isotope [iːzoːtoːpə] (n) , pl.
   isotopes
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top