ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irritations

IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N Z   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritations-, *irritations*, irritation
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irritations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irritations*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritation[N] การระคายเคือง
irritation[N] ความขุ่นเคือง, See also: ความหงุดหงิด, โมโห, Syn. annoyance, anger, indignation, Ant. pleasure
irritation[N] สิ่งที่สร้างความรำคาญ, Syn. nuisance, drag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abirritation๑. การหย่อนความตึงตัว๒. การหย่อนความตื่นกระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterirritationการระคายล้างระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brain, Irritation ofสมองถูกรบกวน [การแพทย์]
Cortex Irritationการระคายเคืองของคอร์เทกซ์ [การแพทย์]
Eye Irritationการระคายเคืองต่อตา [การแพทย์]
Eye Irritation Testการทดสอบความระคายเคืองของตา [การแพทย์]
Gastrointestinal Irritationsการรบกวนต่อทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Gingivitis, Irritationเหงือกอักเสบจากการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Irritation Freeสารปลอดความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Chemicalสารระคายต่อผิว [การแพทย์]
Irritation, Directการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Localระคายเคือง, การระคายที่ผิวสัมผัส [การแพทย์]
Irritation, Primaryการระคายเคืองเบื้องต้น, การแพ้แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Meningeal Irritationการระคายเคืองที่เยื่อหุ้มสมอง, การระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมอง, การระคายของเยื่อหุ้มสมอง, การระคายต่อเยื่อหุ้มสมอง, การระคายเคืองเยื่อหุ้มสมอง, การรบกวนต่อเยื่อหุ้มสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน Gandhi (1982)
The memory I lost... was something that pulled me out of anger and irritation.ความทรงจำที่ฉันสูญเสียไป ต้องมีบางอย่างที่ดึงฉันออกจากความโกรธ และความสับสน Boys Over Flowers (2005)
Well, it's just a little irritation.เอ่อก็ อาการแพ้นิดหน่อย Goal II: Living the Dream (2007)
Possible kidney or bladder irritation.เป็นไปได้ที่ไต และกระเพาะปัสสาวะทำงานลดลง Cancer Man (2008)
It's called onychosis-- it's a skin irritation.มันเรียกว่าโรคผิดปกติของเล็บ มันทำให้ผิวหนังระคายเคือง Won't Get Fueled Again (2008)
How do you explain her constant irritation with you?คิดว่าทำไม เธอโวยใส่นายทั้งวัน? Ballad (2009)
Because of constant irritation-- that's Pierce.ไปตามปัจจัยจุกๆจิกๆที่เกิดได้ตลอดเวลา... เพียร์ซคือคนนั้น Pascal's Triangle Revisited (2010)
I can't do anything about Deb, but there's one irritation I can get rid of.ผมทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องเด็บ แต่มีสิ่งหนึ่งที่กวนใจ ผมกำจัดมันได้ Buck the System (2012)
In this infection, the level of irritation in the anterior chamber appears to be from direct contact.ในการติดเชื้อครั้งนี้ อาการคัน ในช่องหน้าม่านตา ดูเหมือนจะเป็น การติดเชื้อโดยตรง Mr. Sandman (2013)
Labs indicate oxidative stress, vitamin D deficiency, upper-respiratory irritation.ผลแล็บบอกว่าค่าออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้น ขาดวิตามินดี เกิดการระคายเคืองในปอดชั้นบน A Wanted (Inhu)Man (2015)
A mild aberration.Ich versichere Ihnen, nur eine kleine IrritationMany Happy Returns (1967)
- Irritation?- IrritationSpace Seed (1967)
I find their illogic and foolish emotions a constant irritant.Ihre unlogischen, törichten Emotionen sind eine ständige IrritationDay of the Dove (1968)
- So you thought it was personal? - Absolutely. But it's the same thing, darling.Wenn es Irritationen gibt, muss man darauf eingehen. Out 1 (1971)
At first, it seemed to us to be a curse, an irritation.Zuerst dachten wir, es sei ein Fluch, eine IrritationIf Wishes Were Horses (1993)
You should be aware that trigemic vapors at the recorded levels can cause severe humanoid skin irritations.Trigemische Dämpfe dieses Niveaus können Hautirritationen hervorrufen. Parturition (1995)
Should be the worst of it.Zu Anfang kann es zu solchen Irritationen kommen. Atonement (1997)
... butnotif it merelyosciIIates and returns to its original position. "Nicht, wenn er nach einer Irritation in seine alte Position zurückkehrt. " The Legend of Bagger Vance (2000)
...as I will be mad about my broken imagination. So that my invention will get ruined by irritation.Weil mich der gestörte Gedanke nerven wird, so dass meine Eingebung durch die Irritation kaputt geht. Day of the Wacko (2002)
Their presence is a source of irritation.Ihre Gegenwart ist ein Quell steter IrritationWhat Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
Taste and odor irritation delayed perception.Geschmacks- und Geruchsirritation, verzögerte Wahrnehmung. Good Bye Lenin! (2003)
That could cause some fallout.Das kann zu Irritationen führen. Maple Street (2003)
You're avoiding confusion by strapping a boob on a man?Little Jack hat keine Brustwarzen-Irritationen. Du vermeidest Irritationen, indem du einem Mann eine Brust anschnallst? Meet the Fockers (2004)
Wait a minute, this guy's got some kind of a skin irritation or somethin'.Warte eine Minute, dieser Typ hat eine Art Hautirritation oder soetwas. Have You Ever Seen the Rain? (2004)
It is very effective against abscesses... and skin inflammations.Er ist sehr effektiv gegen Abszesse... und Hautirritationen. The Chinese Botanist's Daughters (2006)
(ALL CHEERING) All right! You're on your own, yeah!...er schützt Ihren Nacken vor Irritationen... durch das konstante Umdrehen, um feindliche Flugzeuge zu sichten. Flyboys (2006)
No, he ate a lot of Brazil nuts, which is a big deal, because they contain selenium, which in high doses causes fatigue, vomiting, skin irritation, discharge from the fingernail beds and hair loss.Nein, er hat eine Menge von dem Zeug in sich reingestopft. Was "ganz toll" ist, denn die enthalten Selen. Welches in hohen Dosen Müdigkeit, Erbrechen, Hautirritationen, Whatever It Takes (2007)
Through the continual rubbing the thigh ... be lively irritation generated at the external genital areas.Durch das fortwährende Frottieren der Oberschenkel... werden lebhafte Irritationen an den aeusseren Genitalbereichen erzeugt. Pornorama (2007)
They say that a diverse portfolio will protect you In a bumpy real tate market,Es heißt, Diversifizierung schütze vor Irritationen am Immobilienmarkt. The Boss (2008)
- Irritations?- Irritationen? Bloodless (2008)
It's called onychosis- it's a skin irritation.Es nennt sich Onychosis--- es ist eine Haut IrritationWon't Get Fueled Again (2008)
Dr. Mallard noticed a slight irritation in the tissue of the lining, indicating a possible allergic reaction, so...Dr. Mallard bemerkte eine leichte Irritation im äußeren Gewebe, was auf eine allergische Reaktion hinweist, also ... Royals & Loyals (2010)
I want to thank everyone for a job well done and I hope to see them at the wedding of Edward and Bella next month.Es gibt nur eine kleine Irritation. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung besagen, dass die DNA des Babys nicht zu Edwards passt. Was? Breaking Wind (2012)
Yoni, would you mind stepping outside for a moment so I can express my irritation with George in private?Yoni, würdest du bitte einen Moment draußen warten, damit ich meine Irritation mit George privat äußern kann? Fire with Fire (2012)
(Small laughs, irritation)(Kleiner Lacher, IrritationDer blinde Fleck (2013)
Do I detect a note of irritation, Cardinal?Spüre ich einen Anklang von Irritation, Kardinal? Relics (2013)
You have a swelling and irritation of the eyes called uveitis.Du hast eine Schwellung und Irritation der Augen die sich Uveitis nennt. Vertigo (2013)
Diarrhea, irritations, your piss is red, get it?Durchfall, Irritation, rote Pisse... Nice and Easy (2014)
- The pain in her neck was caused by an irritation of the ninth cranial nerve, which is now affecting her heart rate.- Der Schmerz in ihrem Nacken wurde durch eine Irritation des neunten kranialen Nervs hervorgerufen, was sich nun auf ihren Herzschlag auswirkt. Electric Youth (2014)
Like, we're steerin' out the way of bedbugs and crashing' into an iceberg of chemical burns and shit.Wir umschiffen die Wanzen und krachen in einen Eisberg aus Chemikalien und Irritationen. Bed Bugs and Beyond (2015)
No, no, no. It's turpentine. A little gut irritation.Nein, es ist nur Terpentinöl, eine leichte MagenirritationWilliams and Walker (2015)
Annoyance. Irritation...Verärgerung, Irritation... The Sex (2015)
I could tell you to give each other three compliments a day and swallow your irritation, but why?Ich könnte euch jetzt raten, jeden Tag drei Komplimente auszutauschen und eure Irritation herunterzuschlucken. He Is Back (2015)
The skin is raised, but there's no blood pool or irritation.Die Haut ist angehoben, aber es gibt keine Blutlache oder Irritationen. The Harmful One (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritationHer mood graduated to irritation.
irritationThere was no irritation on his part.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหงุดหงิด[N] moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย
การระคายเคือง[N] irritation, Example: การสูดแอมโมเนียมฟอร์มาลินเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ
ความรำคาญ[N] annoyance, See also: irritation, bother, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คุณแม่บ่นมากจนทำให้ลูกๆ เกิดความรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkhān) EN: annoyance ; irritation ; bother   FR: ennui [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATION IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N
IRRITATIONS IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritation (n) ˌɪrɪtˈɛɪʃən (i2 r i t ei1 sh @ n)
irritations (n) ˌɪrɪtˈɛɪʃənz (i2 r i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger {m}irritation [Add to Longdo]
Reizung {f}; Irritation {f} | Reizungen {pl}irritation | irritations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎症[えんしょう, enshou] (n) inflammation; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛立ち;いら立ち[いらだち, iradachi] (n) irritation [Add to Longdo]
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P) [Add to Longdo]
中っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage [Add to Longdo]
憤悶[ふんもん, funmon] (n,vs) (arch) (See 憤懣) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
憤懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top