ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrinsically

IH2 N T R IH1 N S IH0 K AH0 L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrinsically-, *intrinsically*, intrinsical
CMU English Pronouncing Dictionary
INTRINSICALLY IH2 N T R IH1 N S IH0 K AH0 L IY0
INTRINSICALLY IH2 N T R IH1 N S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrinsically (a) ˈɪntrˈɪnsɪkliː (i1 n t r i1 n s i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrinsically \In*trin"sic*al*ly\, adv.
   Internally; in its nature; essentially; really; truly.
   [1913 Webster]
 
      A lie is a thing absolutely and intrinsically evil.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrinsically
   adv 1: with respect to its inherent nature; "this statement is
       interesting per se" [syn: {intrinsically}, {per se}, {as
       such}, {in and of itself}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top