ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insinuation

IH2 N S IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insinuation-, *insinuation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insinuation(อินซินนิวเอ'เชิน) n. การพูดเป็นนัย,การพูดเป็นเชิง,การแย้ม,การประจบประแจง, Syn. implication,allusion

English-Thai: Nontri Dictionary
insinuation(n) การลอบเข้าไป,การพูดสอดแทรก,การพูดแนะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is the insinuation here?คุณเกรงกลัว ที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ จากเธอหรือ ? Deep Throat (1993)
Your insinuation stops here and now, you understand?หยุดพูดอะไรที่เป็นนัยนะ เข้าใจมั๊ย? I Knew You Were a Pig (2009)
- Oh, yes, I remember your insinuation quite clearly.โอ ใช่ครับ ผมจำได้ว่าการบอกเป็นนัย ของคุณค่อนข้างชัดเจน A Matter of Life and Death (2010)
Frankly, I'm deeply offended by these sort of insinuations from someone that I once considered a friend.ตรงๆเลยน่ะ ผมรู้สึกไม่พอใจ ที่มีคนมาพูดจากระแนะกระแหน จากคนที่เคยได้ชื่อว่า "เป็นเพื่อนกัน" Gone, Gone, Gone (2012)
(Will): Insinuation is such a grey area.การพูดมันคลุมเคลือ Trou Normand (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSINUATION IH2 N S IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N
INSINUATIONS IH2 N S IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insinuation (n) ˈɪnsˌɪnjuˈɛɪʃən (i1 n s i2 n y u ei1 sh @ n)
insinuations (n) ˈɪnsˌɪnjuˈɛɪʃənz (i1 n s i2 n y u ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung {f} | Andeutungen {pl}insinuation | insinuations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思わせ振り[おもわせぶり, omowaseburi] (adj-na,n) suggestive behavior; suggestive behaviour; insinuations [Add to Longdo]
当て擦り;当てこすり[あてこすり, atekosuri] (n) snide remark; insinuation [Add to Longdo]
当て付け;当てつけ;当付(io)[あてつけ, atetsuke] (n) insinuation; innuendo; spiteful remark [Add to Longdo]
風喩[ふうゆ, fuuyu] (n) insinuation; hint; allegory [Add to Longdo]
諷喩[ふうゆ, fuuyu] (n,vs) hint; insinuation; allegory [Add to Longdo]
諷諫;諷諌[ふうかん, fuukan] (n) indirect remonstrance; exhortation by insinuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insinuation \In*sin"u*a`tion\, n. [L. insinuatio: cf. F.
   insinuation.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of insinuating; a creeping, winding, or
    flowing in.
    [1913 Webster]
 
       By a soft insinuation mix'd
       With earth's large mass.       --Crashaw.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of gaining favor, affection, or influence, by
    gentle or artful means; -- formerly used in a good sense,
    as of friendly influence or interposition. --Sir H.
    Wotton.
    [1913 Webster]
 
       I hope through the insinuation of Lord Scarborough
       to keep them here till further orders. --Lady
                          Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. The art or power of gaining good will by a prepossessing
    manner.
    [1913 Webster]
 
       He bad a natural insinuation and address which made
       him acceptable in the best company.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is insinuated; a hint; a suggestion or
    intimation by distant allusion; as, slander may be
    conveyed by insinuations.
    [1913 Webster]
 
       I scorn your coarse insinuation.   --Cowper.
 
   Syn: Hint; intimation; suggestion. See {Innuendo}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insinuation
   n 1: an indirect (and usually malicious) implication [syn:
      {insinuation}, {innuendo}]
   2: the act of gaining acceptance or affection for yourself by
     persuasive and subtle blandishments; "she refused to use
     insinuation in order to gain favor" [syn: {ingratiation},
     {insinuation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top