Search result for

inhabitants

(41 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhabitants-, *inhabitants*, inhabitant
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhabitantsผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhabitants ผู้อยู่อาศัย
ลักษณะของการครอบครองที่อยู่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, they'll be doubling up, the rate this city's inhabitants are losing their minds.แกก็รู้ เขาจะขยายที่ ให้กับคนที่เสียสติในเมืองนี้ที่มีมากขึ้นทุกวัน The Dark Knight (2008)
The affected area contains some 8 million inhabitants.ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง มีประชากรอาศัยถึง 8 ล้านคน The Day the Earth Stood Still (2008)
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน Home (2009)
Today, over half of the world's 7 billion inhabitants live in cities.ทุกวันนี้ ครึ่งหนึ่งของคน 7 พันล้านคนบนโลก อาศัยอยู่ในเมือง Home (2009)
The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.ยิ่งประเทศพัฒนามากเท่าไร เนื้อสัตว์ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น Home (2009)
In this city that stretches over 100 kilometers, the number of cars is almost equal to the number of inhabitants.เมืองนี้มีเนื้อที่กว่า100 กิโลเมตร จำนานของรถมีสัดส่วน เท่ากับจำนานผู้อยู่อาศัย Home (2009)
The inhabitants of Las Vegas are among the biggest consumers of water in the world.พลเมืองจึงมีความต้องการ ใช้น้ำมากที่สุดในโลก Home (2009)
Here's one theory of the story of the Rapanui, the inhabitants of Easter Island, that could perhaps give us pause for thought.อีกเรื่องของชาวราปานูอิ พวกเขาอาศัยบนเกาะอีสเตอร์ ซึ่งอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิด Home (2009)
The wealth is there, but the country's inhabitants don't have access to it.สมบัติอยู่ที่นั่น, แต่ประชาชน ในประเทศกลับเข้าไม่ถึงมัน Home (2009)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)
As the seas rise, salt will invade the water table, depriving inhabitants of drinking water.ขณะที่น้ำทะเลสูงขึ้น เกลือก็จะรุกล้ำพื้นที่ในน้ำมากขึ้น ทำให้แหล่งน้ำจืดถูกกลืนหาย Home (2009)
What really makes a city are the inhabitants that live in it.สิ่งที่สร้างความเป็นเมืองได้จริงๆ คือผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างในต่างหาก Innocents of Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhabitantsAs a rule, the inhabitants of warm countries keep early hours.
inhabitantsHe was elected an official by the inhabitants of this town.
inhabitantsIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
inhabitantsIt was not permitted that the inhabitants trespass in the area.
inhabitantsMore than 70 percent of the inhabitants are in favor of the program.
inhabitantsThe inhabitants are proud of their urban culture.
inhabitantsThe inhabitants of the city depend upon the river for drinking water.
inhabitantsThe inhabitants of the island are friendly.
inhabitantsThe inhabitants rebelled against the ruler.
inhabitantsThe movement of the inhabitants drove the band of thugs out of the town.
inhabitantsThe plan met with opposition from the inhabitants.
inhabitantsThe problems of air and water pollution will be intensified by the growth of inhabitants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชาชน[N] people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: วิถีการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป, Count unit: กลุ่ม, พวก
ประชาชนพลเมือง[N] people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน, Example: เมืองชัยภูมิมีความสงบประชาชนพลเมืองเป็นคนเรียบร้อย, Count unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อพยพประชากร[v. exp.] (opphayop prachākøn) EN: evacuate inhabitants   FR: évacuer la population
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen ruam lōk) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings   
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants   FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHABITANTS    IH2 N HH AE1 B AH0 T AH0 N T S
INHABITANTS    IH2 N HH AE1 B AH0 T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhabitants    (n) (i1 n h a1 b i t @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戸口;戸々;戸戸[ここう, kokou] (n) houses and inhabitants; population [Add to Longdo]
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P) [Add to Longdo]
全住民[ぜんじゅうみん, zenjuumin] (n) all the inhabitants [Add to Longdo]
廃村[はいそん, haison] (n) (See ゴーストタウン) ghost town; deserted village; village without inhabitants [Add to Longdo]
本島人[ほんとうじん, hontoujin] (n) inhabitants of main island [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top