ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incestuous

IH2 N S EH1 S CH W AH0 S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incestuous-, *incestuous*, incestuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incestuous[ADJ] เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก, Syn. abusive, depraved, interbred
incestuous[ADJ] ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก, Syn. abusive, depraved, interbred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"...copulate indescriminately, incestuously and sodomisticallyสังวาส indescriminately ,\ Nincestuously และ sodomistically Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ Patch Over (2008)
And now we're as dysfunctional and incestuous as the cast of The Brady Bunch.แต่ตอนนี้เรากลับเข้ากันไม่ได้เลย เหมือนนักแสดงที่เล่น The Brady Bunch Romantic Expressionism (2010)
Will wants his mother as far away from the bar as possible, and all of you Glee kids have dated so incestuously that I can't even remember who can tolerate who anymore, so...วิลล์อยากให้แม่ของเขา นั่งห่างๆจากบาร์ มากที่สุดน่ะ แล้วพวกเด็กๆในชมรม เคยคบกันมา แล้ว ครูก็ I Do (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCESTUOUS    IH2 N S EH1 S CH W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incestuous    (j) ˈɪnsˈɛstjuəʴs (i1 n s e1 s t y u@ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  incestuous
      adj 1: resembling incest as by excessive intimacy
      2: relating to or involving incest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top