Search result for

impoverish

(52 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impoverish-, *impoverish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impoverish[VT] ทำให้ยากจน, See also: ทำให้จนลง, Syn. pauperize
impoverish[VT] ทำให้เสื่อม, See also: ทำให้เสื่อมสภาพ, Syn. deteriorate
impoverished[ADJ] ยากแค้น, See also: ลำบาก, ยากจน, จน, Syn. pauperized, poor, Ant. rich
impoverishment[N] ความแร้นแค้น, See also: ความยากจน, ความยากจน, Syn. poverty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impoverish(อิมพอฟ' เชอริช) vt. ทำให้ยากจนทำให้มีคุณภาพเลว, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง., See also: impoverisher n. impoverishment n.
impoverished(อิมพอฟ' เชอริชทฺ) adj. ยากจน, อ่อนกำลัง, เสื่อม, (ดิน) เลว, Syn. indigent

English-Thai: Nontri Dictionary
impoverish(vt) ทำให้ไม่อุดมสมบูรณ์,ทำให้ยากจน,ทำให้อ่อนกำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impoverished art; arte poveraศิลปะสมถะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impoverished faunaกลุ่มชีวินลดชนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You dare to be insolent to my young master, impoverish kids...เจ้าช่างกล้าไร้มารยาทกับนายน้อยข้า เจ้าเด็กขอทาน... Iljimae (2008)
No one will be impoverished, and the Chinese people can stand tall in the East.ชนชาวจีนจะหยัดยืน ในโลกตะวันออกอย่างภาคภูมิ นี่ล่ะคือความหมายของการปฏิวัติ 1911 (2011)
Would you prefer to return to the impoverished state you were in before I graciously took your daughter as my wife?คุณต้องการที่จะกลับมา ไปยังรัฐที่ยากจนคุณอยู่ใน ก่อนที่ผมจะเข้ามามีพระกรุณ​​าโปรดเกล้าฯ ลูกสาวของคุณเป็นภรรยาของฉัน? Last Knights (2015)
An impoverished soul like myself?คนโทรมๆอย่างฉันเนี่ยนะ? Brokedown Palace (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยากไร้[N] pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง
ยากไร้[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ได้ทำให้รายได้กระจายตกไปถึงชนชั้นคนยากไร้เลย
ยากจน[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: คนไทยในชนบทในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
สิ้นไร้ไม้ตอก[V] impoverish, See also: fleece, pauperize, Syn. ยากไร้, อับจน, ลำบากยากแค้น, Example: เขาสิ้นไร้ไม้ตอกถึงขนาดต้องเก็บของเก่าขายกิน, Thai definition: ขัดสนหรือลำบากถึงที่สุด, ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว
สิ้นเนื้อประดาตัว[V] impoverish, See also: fleece, pauperize, Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว, Ant. มั่งคั่งร่ำรวย, มั่งมี, Example: หล่อนสิ้นเนื้อประดาตัวในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะเล่นหุ้นโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ, Thai definition: ไม่มีสมบัติหลงเหลือติดตัวอยู่เลย
ไส้แห้ง[V] impoverish, See also: pauperize, be poor, Syn. ยากจน, อดอยาก, Example: ศิลปินในอดีต นอกจากจะไส้แห้งแล้ว ยังเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับเกียรติเยี่ยงอาชีพอื่น
อนาถา[ADJ] destitute, See also: impoverished, pauperized, homeless, Syn. ยากจน, Example: พวกพยาบาลไม่ค่อยชอบดูแลคนไข้อนาถา
ความยากแค้น[N] impoverishment, See also: poverty, Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ในปัจจุบันคนยากจนมีปัญหาโรคจิตโรคประสาทมากขึ้นสาเหตุเพราะความยากแค้นบีบบังคับ
เด็กยากจน[N] poor children, See also: impoverished children, needy children, Ant. เด็กรวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children   FR: enfants pauvres [mpl]
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy   FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
ความยากจน[n.] (khwām yākjon) EN: poverty ; beggary ; impoverishment   FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากแค้น[n.] (khwām yākkhaēn) EN: impoverishment ; poverty   
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished   
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākkhaēn) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble   FR: être touché par la pauvreté
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ไส้แห้ง[v.] (saihaēng) EN: impoverish ; pauperize ; be poor   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOVERISH    IH2 M P AA1 V R IH0 SH
IMPOVERISHED    IH2 M P AA1 V R IH0 SH T
IMPOVERISHES    IH2 M P AA1 V R IH0 SH AH0 Z
IMPOVERISHMENT    IH2 M P AA1 V R IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impoverish    (v) (i1 m p o1 v @ r i sh)
impoverished    (v) (i1 m p o1 v @ r i sh t)
impoverishes    (v) (i1 m p o1 v @ r i sh i z)
impoverishing    (v) (i1 m p o1 v @ r i sh i ng)
impoverishment    (n) (i1 m p o1 v @ r i sh m @ n t)
impoverishments    (n) (i1 m p o1 v @ r i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
斜陽族[しゃようぞく, shayouzoku] (n) declining or impoverished aristocracy [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
疲弊[ひへい, hihei] (n,vs) exhaustion; impoverishment; ruin; (P) [Add to Longdo]
貧窮化[ひんきゅうか, hinkyuuka] (n,vs) impoverishment [Add to Longdo]
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穷苦[qióng kǔ, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨˇ, / ] impoverished; destitute [Add to Longdo]
贫困[pín kùn, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] impoverished; poverty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impoverish \Im*pov"er*ish\, v. t. [imp. & p. p. {Impoverished};
   p. pr. & vb. n. {Impoverishing}.] [OF. empovrir; pref. em-
   (L. in) + povre poor, F. pauvre; cf. OF. apovrir, F.
   appauvrir, where the prefix is a-, L. ad. Cf. {Empoverish},
   and see {Poor}, and {-ish}.]
   1. To make poor; to reduce to poverty or indigence; as,
    misfortune and disease impoverish families.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhaust the strength, richness, or fertility of; to
    make sterile; as, to impoverish land.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impoverish
   v 1: make poor [ant: {enrich}]
   2: take away [syn: {deprive}, {impoverish}] [ant: {enrich}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top