ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrogen

HH AY1 D R AH0 JH AH0 N   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrogen-, *hydrogen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hydrogen[N] ก๊าซไฮโดรเจน, See also: ก๊าซไร้สีและกลิ่น
hydrogen bomb[N] ระเบิดไฮโดรเจน
hydrogen peroxide[N] ของเหลวไม่คงที่ ใช้เป็นยาฟอกสีและยาฆ่าเชื้อโรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hydrogen(ไฮ'ดระเจน) n. ธาตุแก๊สไฮโดรเจน
hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
hydrogen(n) ก๊าซไฮโดรเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hydrogen controlled electrodeลวดเชื่อมควบคุมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hydrogen sulfideไฮโดรเจนซัลไฟด์, แก๊สไข่เน่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hydrogen sulfide mud; black mud; euxinic mud; reduced mudโคลนดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hydrogen valveลิ้นไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrogenไฮโดรเจน
ธาตุเคมีH และมีเลขอะตอมเท่ากับ 1 ที่อุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง)และความดันมาตรฐาน(ความดันบรรยากาศ) ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่โมเลกุลมี 2 อะตอม ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย ไม่เป็นโลหะ และมีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด (วาเลนซ์อิเล็กตรอน) ตัวเดียว เป็นธาตุที่เบาที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrogenไฮโดรเจน, ธาตุที่เบาที่สุดและเป็นธาตุลำดับที่ 1 ในตารางพีริออดิก ประกอบด้วยไอโซโทป 3 ชนิด โดย 2 ชนิด พบในธรรมชาติ ได้แก่ ไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนมวลเบาซึ่งมีเลขมวลเท่ากับ 1 และดิวเทอเรียมหรือไฮโดรเจนมวลหนักซึ่งมีเลขมวลเท่ากับ 2 ส่วนชนิดที่ 3 ได้แก่ ทริเทียม มีเลขมวลเท่ากับ 3 เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น [นิวเคลียร์]
hydrogenไฮโดรเจน, ธาตุชนิดหนึ่ง เลขอะตอม 1 สัญลักษณ์คือ H เป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด ติดไฟได้ดี จุดหลอมเหลว -259.14oC จุดเดือด -252.7oC ไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป คือ โพรเทียม ดิวเทอเรียม และทริเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hydrogen as fuelไฮโดรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrogen as fuelไฮโดรเจนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Hydrogen bombลูกระเบิดไฮโดรเจน, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของไอโซโทปของไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิสูงมากจากการจุดระเบิดด้วยปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส
[นิวเคลียร์]
Hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]
Hydrogen bondแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีขั้วที่ประกอบด้วยอะตอมไฮโดรเจนกับ โมเลกุลอื่นที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว [เทคโนโลยียาง]
hydrogen bondพันธะไฮโดรเจน, แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมไฮโดรเจนกับอะตอมของธาตุที่มีขนาดเล็กและมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง เช่น F   Cl     N [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hydrogen Bondพันธะไฮโดรเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traces of hydrogen cyanide, HCN.ร่องรอยของไฮโดรเจนไซยาไนด์ HCN Denial (2016)
Hydrogen sulfide.สิ่งที่จะเป็นสนิมเหรียญ ก๊าซไข่เน่า San Andreas Quake (2015)
Luckily, in the history of humanity... nothing bad has ever happened... from lighting hydrogen on fire.โชคดีที่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเคยเกิดขึ้น จากแสงไฮโดรเจนบนกองไฟ The Martian (2015)
And then if I just direct the hydrogen into a small area... and burn it.และแล้วถ้าฉันเพียงแค่ตรง ไฮโดรเจนลงไปในพื้นที่ขนาดเล็ก และเผามัน The Martian (2015)
A simple code labels each pulsar with its unique frequency, using the ticktock of the hydrogen atom as the unit of time.ป้ายรหัสง่ายสาร์แต่ละ คนมีความถี่ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ ทิคทอค ของอะตอมไฮโดรเจน เป็นหน่วยของเวลา Unafraid of the Dark (2014)
Hydrogen atoms are like tiny natural clocks-- tick... tock.อะตอมไฮโดรเจนเป็น เหมือนนาฬิกาธรรมชาติเล็ก ๆ ลับเห็บ ตอนนี้เรามีหน่วย ของเวลาในการร่วมกัน Unafraid of the Dark (2014)
The electron in a hydrogen atom flips the direction of its spin at a constant rate, or frequency.พลิกทิศทางของการหมุนของมัน ในอัตราคงที่หรือความถี่ Unafraid of the Dark (2014)
Hydrogen is the most common element in the universe.ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ที่พบมากที่สุดในจักรวาล อิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน Unafraid of the Dark (2014)
During a risky ascent in a hydrogen balloon, he attained an altitude of more than three miles.ในระหว่างที่มีความเสี่ยง ในการขึ้นบอลลูนไฮโดรเจน เขาบรรลุความสูงกว่าสามไมล์ Unafraid of the Dark (2014)
These dark lines are the shadows cast by hydrogen atoms in the atmosphere of the Sun.ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ อะตอมโซเดียมเงาที่แตกต่างกัน อิเล็กตรอนของพวกเขาเต้นรำ ไปกับการปรับแต่งที่แตกต่างกัน Hiding in the Light (2014)
The electron dances a wavy ring around the central nucleus of a hydrogen atom.และทำให้ควอนตัมจากวงโคจรโคจร ขึ้นหรือลง Hiding in the Light (2014)
Take the hydrogen atom's electron, for example.ในอะตอมอิเล็กตรอน Hiding in the Light (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hydrogenA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
hydrogenHydrogen and oxygen combine to form water.
hydrogenHydrogen does not exist as such in nature.
hydrogenOxygen and hydrogen make water.
hydrogenThe atomic number for water hydrogen is 1.
hydrogenThe chemical symbol H expresses hydrogen.
hydrogenThe treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.
hydrogenThis substance is mostly composed of hydrogen and oxygen.
hydrogenWater can be decomposed into oxygen and hydrogen.
hydrogenWater consists of hydrogen and oxygen.
hydrogenWater consists of oxygen and hydrogen.
hydrogenWater contains hydrogen and oxygen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดไฮโดรเจน[N] hydrogen bomb, See also: H - bomb, Example: การค้นพบระเบิดไฮโดรเจนทำให้อากาศ พื้นดิน คน สัตว์ และพืชได้รับอันตรายอย่างมาก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนหลอมรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมซึ่งหนักกว่า ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูมาก, Notes: (อังกฤษ)
ก๊าซไข่เน่า[N] hydrogen sulfide, Example: ในธรรมชาติมักมีก๊าซไข่เน่าปรากฏละลายอยู่ในบ่อน้ำร้อนและแหล่งแร่บางแห่ง, Count unit: ก๊าซ, Thai definition: ก๊าซพิษชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น
แก๊สไข่เน่า[N] hydrogen sulfide, Syn. ก๊าซไข่เน่า, Thai definition: แก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า มีสูตร H2S เกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกำมะถัน ในธรรมชาติมักมีปรากฏละลายอยู่ในบ่อน้ำร้อนและในแหล่งน้ำแร่บางแห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะตอมไฮโดรเจน[n. exp.] (atǿm haidrojēn) FR: atome d'hydrogène [m]
ไฮโดรเจน[n.] (haidrojēn) EN: hydrogen   FR: hydrogène [m]
ก๊าซไข่เน่า[n. exp.] (kātkhainao) EN: hydrogen sulfide   
ระเบิดไฮโดรเจน[n. exp.] (raboēt haidrojēn) EN: hydrogen bomb   FR: bombe à hydrogène [f]
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต[n. exp.] (sōdīem haidrōjēn khābønēt) EN: sodium hydrogen carbonate   
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต[n. exp.] (sōdīem haidrōjēn klūthāmēt) EN: sodium hydrogen glutamate   
โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต[n. exp.] (sōdīem haidrōjēn salfēt) EN: sodium hydrogen sulphate   

CMU English Pronouncing Dictionary
HYDROGEN    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N
HYDROGENS    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N Z
HYDROGENATE    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T
HYDROGENATED    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T IH0 D
HYDROGENATED    HH AY0 D R AA1 JH AH0 N EY2 T IH0 D
HYDROGENATES    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T S
HYDROGENATING    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T IH0 NG
HYDROGENATION    HH AY2 D R AA2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hydrogen    (n) hˈaɪdrəʤən (h ai1 d r @ jh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen H, atomic number 1, #10,793 [Add to Longdo]
氢气[qīng qì, ㄑㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] hydrogen (gas), #31,808 [Add to Longdo]
双氧水[shuāng yǎng shuǐ, ㄕㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] hydrogen peroxide solution, #39,012 [Add to Longdo]
氢化[qīng huà, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydrogenation, #40,339 [Add to Longdo]
硫化氢[liú huà qīng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen sulfide H2S; sulfureted hydrogen, #45,834 [Add to Longdo]
氢键[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
加氢油[jiā qīng yóu, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]
氢净合成油[qīng jìng hé chéng yóu, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]
氢原子核[qīng yuán zǐ hé, ㄑㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, / ] hydrogen nucleus [Add to Longdo]
氯化氢[lǜ huà qīng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen chloride [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hydrogenkarbonat {n} [chem.]hydrogen carbonate [Add to Longdo]
Schwefelwasserstoff {m} [chem.]hydrogen sulphide [Br.]; hydrogen sulfide [Am.] [Add to Longdo]
Wasserstoffperoxid {n}; Wasserstoffperoxyd {n}; Wasserstoffsuperoxyd {n} [chem.]hydrogen peroxide; peroxide of hydrogen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
オキシドール[, okishido-ru] (n) (hydrogen) peroxide (solution) (ger [Add to Longdo]
オキシフル[, okishifuru] (n) (See オキシドール) Oxyfull (Japanese brand of hydrogen peroxide) [Add to Longdo]
シアン化水素[シアンかすいそ, shian kasuiso] (n) hydrogen cyanide [Add to Longdo]
デヒドロゲナーゼ[, dehidorogena-ze] (n) dehydrogenase [Add to Longdo]
フッ化水素;弗化水素[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(弗化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
ヨウ化水素;沃化水素[ヨウかすいそ(ヨウ化水素);ようかすいそ(沃化水素), you kasuiso ( you ka suiso ); youkasuiso ( yoku ka suiso )] (n) hydrogen iodide; HI [Add to Longdo]
リン化水素;燐化水素[リンかすいそ(リン化水素);りんかすいそ(燐化水素), rin kasuiso ( rin ka suiso ); rinkasuiso ( rin ka suiso )] (n) (1) {chem} (See ホスフィン) phosphine; phosphane; PH3; hydrogen phosphide; phosphorus trihydride; (2) diphosphine; diphosphane; P2H4; (3) solid hydrogen phosphides (a yellow powder) [Add to Longdo]
亜硫酸水素ナトリウム[ありゅうさんすいそナトリウム, aryuusansuiso natoriumu] (n) sodium hydrogen sulfite [Add to Longdo]
塩化水素[えんかすいそ, enkasuiso] (adj-no) hydrogen chloride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrogen \Hy"dro*gen\, n. [Hydro-, 1 + -gen: cf. F.
   hydrog[`e]ne. So called because water is generated by its
   combustion. See {Hydra}.] (Chem.)
   A gaseous element, colorless, tasteless, and odorless, the
   lightest known substance, being fourteen and a half times
   lighter than air (hence its use in filling balloons), and
   over eleven thousand times lighter than water. It is very
   abundant, being an ingredient of water and of many other
   substances, especially those of animal or vegetable origin.
   It may by produced in many ways, but is chiefly obtained by
   the action of acids (as sulphuric) on metals, as zinc, iron,
   etc. It is very inflammable, and is an ingredient of coal gas
   and water gas. It is standard of chemical equivalents or
   combining weights, and also of valence, being the typical
   monad. Symbol H. Atomic weight 1.
   [1913 Webster]
 
   Note: Although a gas, hydrogen is chemically similar to the
      metals in its nature, having the properties of a weak
      base. It is, in all acids, the base which is replaced
      by metals and basic radicals to form salts. Like all
      other gases, it is condensed by great cold and pressure
      to a liquid which freezes and solidifies by its own
      evaporation. It is absorbed in large quantities by
      certain metals (esp. palladium), forming alloy-like
      compounds; hence, in view of quasi-metallic nature, it
      is sometimes called {hydrogenium}. It is the typical
      reducing agent, as opposed to oxidizers, as oxygen,
      chlorine, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bicarbureted hydrogen}, an old name for ethylene.
 
   {Carbureted hydrogen gas}. See under {Carbureted}.
 
   {Hydrogen dioxide}, a thick, colorless liquid, {H2O2},
    resembling water, but having a bitter, sour taste,
    produced by the action of acids on barium peroxide. It
    decomposes into water and oxygen, and is manufactured in
    large quantities for an oxidizing and bleaching agent.
    Called also {oxygenated water}.
 
   {Hydrogen oxide}, a chemical name for water, H?O.
 
   {Hydrogen sulphide}, a colorless inflammable gas, {H2S},
    having the characteristic odor of bad eggs, and found in
    many mineral springs. It is produced by the action of
    acids on metallic sulphides, and is an important chemical
    reagent. Called also {sulphureted hydrogen}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hydrogen
   n 1: a nonmetallic univalent element that is normally a
      colorless and odorless highly flammable diatomic gas; the
      simplest and lightest and most abundant element in the
      universe [syn: {hydrogen}, {H}, {atomic number 1}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top