ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hybridization

HH AY2 B R AH0 D AH0 Z EY1 SH AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hybridization-, *hybridization*
English-Thai: Nontri Dictionary
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hybridizationพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
New frontiers in genetic hybridization.ขอบเขตใหม่ในการผสมข้ามพันธุกรรม ของคุณ White Tulip (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYBRIDIZATION    HH AY2 B R AH0 D AH0 Z EY1 SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
交雑[こうざつ, kouzatsu] (n,adj-no) hybridization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hybridization \Hy`brid*i*za"tion\, n.
   The act of hybridizing, or the state of being hybridized.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hybridization
   n 1: (genetics) the act of mixing different species or varieties
      of animals or plants and thus to produce hybrids [syn:
      {hybridization}, {hybridisation}, {crossbreeding},
      {crossing}, {cross}, {interbreeding}, {hybridizing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top