Search result for

human beings

(33 entries)
(0.1041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -human beings-, *human beings*, human being
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beings in artมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can talk, we can be two human beings talking-เราคุยกัน เราสามารถเ้ป็นมนุษย์ 2 คนที่คุยกัน ฉันกับเขา Not Cancer (2008)
What if we could fix human beings, Ben?แล้วถ้าเราซ่อมความเป็นมนุษย์ได้ล่ะ เบ็น The Lazarus Project (2008)
- You are benevolent human beings.- คุณเมตตากรุณากับมนุษย์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
How can this century carry the burden of 9 billion human beings if we refuse to be called to account for everything we alone have done?ศตวรรษนี้จะแบกรับภาระของ มนุษย์ 9 พันล้านคนได้อย่างไร ถ้าเราปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ ในทุกสิ่งที่เราทำลงไป? Home (2009)
Never has learning been given to so many human beings.ไม่เคยได้เรียนเกี่ยวกับ การให้เพื่อนมนุษย์คนอื่น Home (2009)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
Of all the primates, bonobo monkeys are the closest relatives to human beings both genetically and socially.ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลิงโบโนโบ.. ..มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ..ทั้งพันธุกรรมและด้านสังคม The Ugly Truth (2009)
It's true that we are not strong human beings.แกขู่ฉัน ไอ้ระยำเอ้ย Crows Zero II (2009)
And as savage as human beings are,และทำให้ฉันสามารถอยู่ได้เฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป Legion (2009)
Science has been tantalized for years at the prospect of talking to the most intelligent creatures on earth, which may not be human beings.โอเค ไปเลย แมนดี้ก่อน รับทราบ The Cove (2009)
70% of human beings, seven out of ten people, rely as their principal protein on seafood.พวกมันพยายามที่จะสื่อสาร กับเราตลอดเวลา มันยากที่จะอธิบายให้ฟัง The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
human beingsAbility to talk distinguishes human beings from animals.
human beingsAll human beings are legally equal.
human beingsAll human beings are mortal.
human beingsAll human beings are much more intelligent than animals.
human beingsAll human beings have the same kind of body.
human beingsAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.
human beingsBut human beings are different.
human beingsDisease is a threat to human beings.
human beingsHuman beings alone take a very long time to bring up their little ones.
human beingsHuman beings are created to create things.
human beingsHuman beings are different from animals in that they can think and speak.
human beingsHuman beings are emotional creatures, so to speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คน[n.] (khon) EN: [classifier : persons, people, human beings]   FR: [classificateur : personnes, individus]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間不在[にんげんふざい, ningenfuzai] (n) being devoid of consideration for human beings [Add to Longdo]
人間不信[にんげんふしん, ningenfushin] (n) distrust of (other) human beings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 human beings
   n 1: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
      world loves a lover"; "she always used `humankind' because
      `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
      race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
      {mankind}, {man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top