ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooting

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooting-, *hooting*, hoot
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trapshooting(แทรพ'ชูททิง) n. กีฬายิงเป้า}
wing shootingn. การยิงสัตว์ที่บินอยู่กลางอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( Owl hooting )เสียงนกฮูก Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
Yeah. "dear mommy, I went to the woods to trap a killer." ( owl hooting ) Hello?ใช่ "ถึงแม่ หนูเข้าไปในป่าเพื่อจับฆาตรกร" สวัสดีค่ะ? For Whom the Bell Tolls (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ห่าง[n.] (hāng) EN: shooting stand   
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold   
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: troubleshooting   
การถ่ายทำภาพยนตร์[n. exp.] (kān thāitham phāpphayon) EN: shooting ; filming   
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star   
ยิงเป้า[v. exp.] (ying pao) EN: fire at a target ; do target shooting ; do target practice   FR: tirer à la cible
ยิงเป้า[v. exp.] (ying pao) EN: execute by shooting   FR: fusiller

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooting    (v) hˈuːtɪŋ (h uu1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょきにょき[, nyokinyoki] (adv) shooting up one after another [Add to Longdo]
クランクアップ[, kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei [Add to Longdo]
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting [Add to Longdo]
シューティングゲーム[, shu-teinguge-mu] (n) {comp} shooting game [Add to Longdo]
シューティングスクリプト[, shu-teingusukuriputo] (n) shooting script [Add to Longdo]
スキート射撃[スキートしゃげき, suki-to shageki] (n) skeet shooting [Add to Longdo]
トラップ射撃[トラップしゃげき, torappu shageki] (n) trap shooting [Add to Longdo]
トラブルシューティング[, toraburushu-teingu] (n) trouble-shooting [Add to Longdo]
ライフル射撃[ライフルしゃげき, raifuru shageki] (n) rifle shooting [Add to Longdo]
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoot \Hoot\ (h[=oo]t), v. i. [imp. & p. p. {Hooted}; p. pr. &
   vb. n. {Hooting}.] [OE. hoten, houten, huten; cf. OSw. huta,
   Sw. huta ut to take one up sharply, fr. Sw. hut interj.,
   begone! cf. also W. hwt off! off with it! away! hoot!]
   1. To cry out or shout in contempt.
    [1913 Webster]
 
       Matrons and girls shall hoot at thee no more.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make the peculiar cry of an owl.
    [1913 Webster]
 
       The clamorous owl that nightly hoots. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top