ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hey!

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hey!-, *hey!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey! Hey!เฮ้! Pinocchio (1940)
Hey! Wait a minute! Ha-Have you seen--เดี๋ยวก่อน ฮาคุณจะได้เห็น Pinocchio (1940)
- Hey! - Here's another one.นี่เป็นอีกคนหนึ่ง Pinocchio (1940)
Hey! Over here. Wait, wait, wait!เฮย มากกว่าที่นี่ รอรอรอ Help! (1965)
- Hey! - We're being attacked!เฮย เรากำลังถูกโจมตี Help! (1965)
Hey! Sir, do you mind calling back in about five minutes, please?คุณจะเรียกกลับมาในห้านาทีไหม The Blues Brothers (1980)
Hey! Here we are!กูอยู่นี่ มาสิ! Day of the Dead (1985)
Hey, hey! Her head don't come off.เฮ้ เฮ้ หัวของเธอไม่ยักกะหลุดออกมาแฮะ Labyrinth (1986)
Hey! Wait!เฮ้ เดี๋ยวสิ Labyrinth (1986)
Hey! What are you doing?จะทำอะไรน่ะ *batteries not included (1987)
Hey! All right, great.เอาละ เอาไอ้นั่นคืนมา *batteries not included (1987)
Hey! What's so important?อะไรสำคัญที่สุด? The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hey!Hey! Don't be silly.
hey!Hey! I don't want any crank calls - not at this hour.
hey!Hey! Throw me that float here.
hey!Hey! What are you doing blocking the way?
hey!Hey! Your baseball just broke my window.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮ้า[INT] ha!, See also: hey!, Example: ฮ้า ! จริงหรือ ไหนขอดูหน่อยซิ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความตกใจ ประหลาดใจ หรือเพื่อห้าม
เฮ้[INT] hey!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮ้ = เฮ้![interj.] (hē) EN: hey!   FR: hé !

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜ, ] hey! (exclamation); I say!, #32,051 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
おおい;おい[, ooi ; oi] (int) (1) hey!; oi!; (2) (おい only) (ksb [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hey \Hey\, a. [See {High}.]
   High. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hey \Hey\, interj. [OE. hei; cf. D. & G. hei.]
   1. An exclamation of joy, surprise, or encouragement. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A cry to set dogs on. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top