Search result for

hessens

(53 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hessens-, *hessens*, hessen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hessens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hessens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In 1894, he married the German Princess Alix of Hesse, who became the Czarina Alexandra Fyodorovna.Heiratete in 1894. Seine Frau war die deutsche Prinzessin Alice von Hessen. Sie nahm den Namen Alexandra Fjodorowna. Rasputin (1981)
Let's put chocolate all over the floor and let Chunk eat through it.Wir bedecken den Boden mit Schokolade und lassen Chunk sich da durchessenThe Goonies (1985)
--all-you-can-eat fiish fry on Thursday at 7:00 in the school cafeteria. Tickets are 3.50 each....fröhliches Fischessen am Donnerstag um 7 Uhr in der Cafeteria. A Perfect World (1993)
--all-you-can-eat fish fry on Thursday at 7:00 in the school cafeteria. Tickets are $3.50 each....fröhliches Fischessen am Donnerstag um 7 Uhr in der Cafeteria. Perfect World (1997)
What about I take you out for a great fish dinner?Wie wäre es, wenn ich dich ausführe, zu einem tollen FischessenHope Floats (1998)
Silver nitrate, essence of garlic.Silbernitrat, Knoblauchessenz. Blade (1998)
- The Hesses are Nazis.Die Hessens sind Nazis, das weiß jeder! The Virgin Suicides (1999)
The Hessian?Den HessenSleepy Hollow (1999)
Until one day, whilst gathering firewood, we crossed the path of the Hessian.Doch eines Tages. auf der Suche nach Feuerholz. kreuzten wir den Weg des HessenSleepy Hollow (1999)
At that moment, I offered my soul to Satan, if he would raise the Hessian from the grave to avenge me.In dem Augenblick verpfändete ich meine Seele dem Teufel. Er sollte den Hessen aus dem Grab aufsteigen lassen. um mich zu rächen. Sleepy Hollow (1999)
Now you know why the death penalty is to eat meat here.Jetzt weißt du, warum hier die Todesstrafe auf Fleischessen steht. Helluva Good Luck (1999)
- When eating meat?- Beim FleischessenHelluva Good Luck (1999)
I'm not saying eating meat is wrong.Ich sage nicht, dass Fleischessen falsch ist. A Clone of My Own (2000)
Karl-Heinz Metzner from Hessen-Kassel and Uli Biesinger from BC Augsburg.Karlheinz Metzner von KSV Hessen Kassel und Uli Biesinger vom BC Augsburg. The Miracle of Bern (2003)
What is present for you is future for me that I'm not going to experience.Vor allen Dingen einen guten Start in Hessen. Du wirst sehen, die anderen Menschen in Deutschland fühlen genauso wie wir, dass da etwas fehlt, Muxmäuschenstill (2004)
- No, no, no. ... Hesse.HessenThe Brothers Grimm (2005)
Gregor Hessenstein.Gregor Hessenstein. The Lives of Others (2006)
Christa, this is Gregor Hessenstein.Christa, das ist Gregor Hessenstein. The Lives of Others (2006)
Real name: Gregor Hessenstein.Gregor Hessenstein. The Lives of Others (2006)
Sweetheart, tell Mrs. Lyman the story about your great-great aunt getting in that fight with the British soldier and the Hessian.Liebling, erzähl' Mrs. Lyman die Geschichte über deine Groß-Großtante, die in den Kampf zwischen den britischen Soldaten und den Hessen gerät. New Amsterdam (2007)
To give battle to the british army, their ranks swollen with the 17,000 hessians, I know not how our men will stand the test.Der britischen Armee eine Schlacht zu liefern,... deren Reihen angereichert mit 17.000 Hessen,... weiß ich nicht, wie unsere Männer diesen Test bestehen werden. Independence (2008)
And the vegetarians said that... eating meat was what started it all.Und die Vegetarier haben sogar gesagt, mit dem Fleischessen hat alles angefangen. The Bone Man (2009)
It's called a TV dinner.Es heißt FernsehessenMy One and Only (2009)
This is such a small town in Hesse near Giessen.Das ist so 'n kleines Kaff in Hessen bei Gießen. Men in the City (2009)
A bit forther west near Waldeck castle the primeval beech forests continue.Ein wenig westlich, bei Schloss Waldeck in Nordhessen. geht es mit den Buchen-Urwäldern weiter. Germany from Above (2010)
Well, guys associate being manly with eating meat.Viele Männer halten Fleischessen für männlich. Forks Over Knives (2011)
That night at the camp after the fish fry.Die Nacht nach dem FischessenPretty Much Dead Already (2011)
You must make alliances... with the priests of Sicily... with the Palatinate... with the King of the Barbarians, but most of all... with the King of Poland.Ihr müsst Bündnisse schließen, mit den Fürsten von Sachsen, der Kurpfalz, Hessen-Kassel, Württemberg und Bayern. Und vor allem mit dem polnischen König. Day of the Siege (2012)
I should never have eaten that mutton, right.Ich hätte nie dieses Hammelfleischessen sollen. Episode #1.1 (2012)
I was once with this dude who I caught eating a sandwich during sex.Ich war mal mit diesem Kerl zusammen, den ich während des Sex' beim Sandwichessen erwischte. The Broath (2012)
Right, 'cause you're coming over for fish?Genau. Weil du zum Fischessen kommst? August: Osage County (2013)
Meat is murder.Fleischessen ist Mord. Haunter (2013)
It is your great performance that enables me to appoint you to the junior team of the state of Hessen.Und so freue ich mich, dich aufgrund deiner hervorragenden Leistung in den Juniorkader des Landes Hessen zu berufen. Ostwind (2013)
The Hessian's final words were "Moloch shall rise."Die letzten Worte des Hessen waren "Der Moloch wird auferstehen". John Doe (2013)
It appears time hasn't diminished the Hessians' fascination with ancient artifacts.Anscheinend hat... die Faszination der Hessen an antiken Artefakten nicht nachgelassen. The Lesser Key of Solomon (2013)
The Hessian's final words were, "Moloch shall rise."Die letzten Worte des Hessen waren "Der Moloch wird auferstehen". The Lesser Key of Solomon (2013)
Hessians.Hessen... Necromancer (2013)
Hessians.HessenNecromancer (2013)
If the Hessians know where the Horseman is, they can use the Phiale to remove the Hex.Wenn die Hessen wissen wo der Reiter ist, können sie die Phiole benutzen um den Zauber zu entfernen. Necromancer (2013)
And the captain believes these same Hessians are responsible for stealing this artifact?Und der Captain glaubt, dieselben Hessen wären verantwortlich für den Diebstahl dieses Artefakts? Necromancer (2013)
The Hessians killed him, not me.Die Hessen töteten ihn, nicht ich. Necromancer (2013)
We searched all the Hessians.Wir durchsuchten alle HessenNecromancer (2013)
That may be exactly what the Hessians want.Das könnte genau das sein, was die Hessen wollen. Necromancer (2013)
Hessians.HessenThis Is War (2014)
It was always a disconnected, abstract fact of eating meat.Jedes dieser Tiere war getötet worden. Das war beim Fleischessen immer ein abstrakter Gedanke. Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
Sir, I grant you I care little for sauerkraut or Hessians, for that matter.Ich gebe nichts auf Sauerkraut oder die Hessen in diesem Fall. Eternity How Long (2014)
Who spoke to these Hessians?Wer hat mit diesen Hessen geredet? Eternity How Long (2014)
An examination of orders discovered in the desk of Colonel Rall suggests that the garrison we took from the Hessians was much more than a winter camp.Laut einer Untersuchung der Befehle, die wir bei Colonel Rall fanden, war die Garnison, die wir den Hessen abnahmen, mehr als nur ein Winterlager. Mr. Culpeper (2014)
The letter that I transcribed regarding the Hessians and Trenton.Der Brief, den ich bezüglich der Hessen und Trenton abschrieb. Mr. Culpeper (2014)
In Trenton.- Die Hessen. In Trenton... Epiphany (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hessenberg-Form {f} [math.]Hessenberg form [Add to Longdo]
Hessenberg-Matrix {f} [math.]Hessenberg matrix [Add to Longdo]
Hessen {n}Hesse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top