หรือคุณหมายถึง hearing loß?
Search result for

hearing loss

(14 entries)
(0.3185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearing loss-, *hearing loss*, hearing los
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearing lossการสูญเสียการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing Lossสูญเสียการได้ยิน, [การแพทย์]
Hearing Loss, Congenitalประสาทหูพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a hearing loss. Say that again?ฉันมีปัญหากับการได้ยินน่ะ, พูดใหม่ได้มั้ย? Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
You're yelling unnecessarily, probably due to hearing loss from the music you play.คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาตะโกนใส่ฉัน เป็นไปได้ว่าเพราะคุณสูญเสียการได้ยินจากเพลงที่คุณเล่นนั่นแหละ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Hearing loss, Ms. Wick.หูจะแตกแล้ว! คุณวิค The Beginning in the End (2010)
We call it Severe Hearing Loss Syndrome, and we still do not know much about it.เราเรียกมันว่าโรคสูญเสียการได้ยิน เรายังไม่รู้จักมันเท่าไร Perfect Sense (2011)
Severe Hearing Loss Syndrome.โรคสูญเสียการได้ยิน Perfect Sense (2011)
Almost as much as the fact that our patient has a ruptured diaphragm, cracked sternum, broken nose, and partial hearing loss, which can be explained by a bull jumping on him.เทียบได้กับว่า คนไข้เรา มีกระบังลมทะลุ กระดูกอกแตก จมูกหัก Out of the Chute (2011)
What if the hearing loss wasn't caused by the bull?ถ้าเรื่องหูหนวก ไม่ได้เกิดจากกระทิงล่ะ? Out of the Chute (2011)
He doesn't have partial hearing loss.เขาไม่ได้มีปัญหาการได้ยิน Out of the Chute (2011)
My dad's kind of shy and it'd be nice to have people around with something in common, besides hearing loss.พ่อผมค่อนข้างจะขี้อาย แล้วก็มันจะดีกว่าถ้ามีผู้คน ที่มาจากละแวกเดียวกันอยู่ใกล้ๆ Smokey and the Bandit (2011)
I got progressive hearing loss.ฉันได้สูญเสียการได้ยิน ก้าวหน้า Creed (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hearing loss
      n 1: partial or complete loss of hearing [syn: {deafness},
           {hearing loss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top