Search result for

hundreds

(39 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hundreds-, *hundreds*, hundred
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All of my personal notes- hundreds of secrets I've written about my patients.ข้อความส่วนตัวของฉัน-- ความลับเป็นร้อยที่ฉันเขียนเกี่ยวกับคนไข้ And How Does That Make You Kill? (2008)
That sounds like hundreds of motives.ฟังดูเหมือนแรงจูงใจเป็นร้อยๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
OK. I've seen this, Joplin. I've seen this hundreds of times.อือ ฉันเคยเห็นอย่างนี้นะ joplin เป็นร้อยๆ ครั้ง Episode #1.5 (2008)
- There's hundreds of them! - I'm going to get...มีเป็นร้อยเลยนะ ฉันจะ Episode #1.5 (2008)
You're not listening! There's hundreds of them!คุณไม่ฟัง เป็นร้อนะ Episode #1.5 (2008)
I cannot risk hundreds of lives for the sake of one village.ข้าไม่อาจเสี่ยงเอาทหารของข้า เพียงเพื่อช่วยเพียงหมู่บ้านเดียว The Moment of Truth (2008)
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
There may be hundreds of skulls at Akator.อาจมี กะโหลกเป็นร้อย ที่ อะเกเตอรื Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Dozens of museums. Hundreds of them, Jonesey!พิพิธภัณฑนับสิบ นับร้อยแห่ง โจนเนส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Three hundreds and eighty-four years times thirteen for the moon's per annum.สามร้อยแปดสิบสี่ปี พระจันทร์ขึ้นสิบสามครั้งต่อปี The Secret of Moonacre (2008)
In Prague, I was a big fish, in London one of the hundreds.และทำให้คุณสนใจ The Eye (2008)
Tonight, hundreds of New Yorkers have gathered at the zoo to mourn the loss of their beloved zoo animals.คืนนี้ ชาวนิวยอร์คหลายร้อยคน มาร่วมชุมนุมกันที่สวยสัตว เพื่อไว้อาลัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่หายไป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hundredsAt 10 o'clock yesterday there were hundreds of people outside.
hundredsBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
hundredsEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?
hundredsHow does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?
hundredsHundreds of boys are playing in the ground.
hundredsHundreds of buffaloes moved toward the lake.
hundredsHundreds of fields were submerged in the flood.
hundredsHundreds of people called or wrote to the Gorilla Foundation.
hundredsHundreds of people have starved to death in that district.
hundredsHundreds of people were on the spot.
hundredsHundreds of people were waiting outside the ticket office.
hundredsHundreds of people work in this factory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยร้อย[n.] (nūay-røi) EN: hundreds   FR: centaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNDREDS    HH AH1 N D R AH0 D Z
HUNDREDS    HH AH1 N ER0 D Z
HUNDREDS    HH AH1 N D ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hundreds    (n) (h uh1 n d r @ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
何百[なんびゃく, nanbyaku] (n) hundreds; (P) [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
三桁[みけた, miketa] (n) three-digit number; hundreds column [Add to Longdo]
数億円[すうおくえん, suuokuen] (n) several hundreds of millions of yen [Add to Longdo]
数百[すうひゃく, suuhyaku] (n,adj-no) (See 数・すう) several hundreds; (P) [Add to Longdo]
百千[ひゃくせん;ももち, hyakusen ; momochi] (adj-no) a large number; all sorts; hundreds and thousands [Add to Longdo]
百千鳥[ももちどり, momochidori] (n) (1) (arch) all sorts of birds; hundreds (and thousands) of birds; (2) (See 千鳥) plover; (3) (See 鶯・1) Japanese bush warbler (Cettia diphone); Japanese nightingale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成百上千[chéng bǎi shàng qiān, ㄔㄥˊ ㄅㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢ, ] hundreds; a large number; lit. by the hundreds and thousands [Add to Longdo]
数以百计[shù yǐ bǎi jì, ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] hundreds of [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top