หรือคุณหมายถึง hüber?
Search result for

hueber

(30 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hueber-, *hueber*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hueber มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hueber*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On Heuber?HueberRatking (2011)
DOOR OPENS(Hueber) Ah! Ratking (2011)
My name is Heuber, and I'm assuming command of all central detective squads while Chief Moscati is on sick leave.Mein Name ist Hueber. Ich übernehme hier die Leitung, solange Moscati krank geschrieben ist. Ratking (2011)
Gentlemen.Ja, natürlich. - (Hueber) Meine Herren. Ratking (2011)
No, neither can I. Surely Chief Heuber himself, with his enormous exp...Hueber weiß sicher am besten... Ratking (2011)
Yes, I can see that Chief Heuber may appear somewhat uncongenial.Ja, ich weiß, dass Hueber nicht sehr sympathisch wirkt. Na ja! Ratking (2011)
My only hope now is you can take Heuber down with you.Reißen Sie Hueber mit in den Abgrund! Ratking (2011)
Heuber said you needed backup.Huebers Anweisung. Danke. Ratking (2011)
No, Heuber sent him to Naples to pick up some court papers or something.Nein, der musste nach Neapel. Soll dafür Hueber was vom Gericht holen. Ratking (2011)
What do you think of Heuber?Was hältst du von HueberRatking (2011)
Not even my uncle could block his appointment.Nicht mal mein Onkel konnte Hueber verhindern. Ratking (2011)
Heuber's never had anything like it before.Hueber hatte noch nie so einen Fall. Ratking (2011)
Now, if, just for example, it were to... fly into a mountain, say, questions would be asked. Of him.Also, wenn, nur als Beispiel, er ihm um die Ohren fliegen würde, gäbe es doch Fragen ... an HueberRatking (2011)
So you think that we should deliberately bungle the case to feed Heuber to the sharks?Das heißt wir sollen den Fall absichtlich in den Sand setzen, damit sie Hueber in die Wüste schicken. Ratking (2011)
Look, trust me, my uncle has far too much pull for Heuber.Mein Onkel ist eine Nummer zu groß für HueberRatking (2011)
Yes, Heuber gave me a lot of stuff to do by tomorrow.Ja. Ich muss bis morgen für Hueber eine Menge fertig machen. Ratking (2011)
He suggested I deliberately sabotage the case just so he can get rid of Heuber.Ich soll den Fall vermasseln. So könnte man Hueber loswerden. Ratking (2011)
No, I want to take all my clothes off and do it on Heuber's desk.Nein, äh... Ich möchte alle Klamotten ausziehen und es auf Huebers Schreibtisch treiben. Ratking (2011)
And then they gave it to that bastard Heuber.Und dann holen sie sich diesen Blödian HueberRatking (2011)
All the more reason to drop it on Heuber.Ein Grund mehr, sie auf Hueber abzuwälzen. Ratking (2011)
I thought the idea was to end Heuber's career.Ich dachte, wir wollten Huebers Karriere beenden? Ratking (2011)
Heuber wants us looking at known kidnappers.Hueber will, dass wir eine andere Spur checken. Ratking (2011)
Chief Heuber's head.Wie wäre es mit Huebers Kopf? Ratking (2011)
You're wondering just how politically expedient Heuber's appointment really is.War die Ernennung von Hueber zum Direktor wirklich so clever? Ratking (2011)
Unfortunately, he was expendable. Heuber is not. Really?Leider ist er entbehrlich, aber Hueber ist es nicht. Ratking (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUEBER    HH UH1 B ER0
HUEBERT    HH UH1 B ER0 T

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中継[ちゅうけい, chuukei] Radiouebertragung, Fernsehuebertragung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top