Search result for

hopes

(38 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopes-, *hopes*, hope
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
she hopes all of you have a good graduation ceremony.และเธอก็เตรียมพร้อมไปสู่โรงเรียนต่อไป และเธอก็หวังว่าทั้งหมดทุกคนคงจะสำเร็จการศึกษาทุกคน Akai ito (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
Any hopes after meeting your father?คุณ จัง นัม ครับ ถ้าคุณได้เจอท่านแล้ว คุณหวังว่าอะไรหรือครับ Scandal Makers (2008)
I have high hopes for it.ฉันมีความคาดหมายสูงในเรื่องนั้น Beethoven Virus (2008)
Michael, I don't think we should get our hopes up here.ไมเคิล ผมไม่คิดเราจะมีความหวังนะ The Bank Job (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
Don't have your hopes up.ไม่ได้ทำลายความหวัง Heartbreak Library (2008)
Just not the kind of miracle one hopes to see.เพียงแต่ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ ที่คนอยากจะเห็นเท่านั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The hopes of the world are with us.ความหวังของทั้งโลกอยู่กับพวกเราแล้ว Vantage Point (2008)
Your one-of-a-million friend hopes you enjoy your bigger-than-anyone-else's problems alone!เพื่อนหนึ่งในล้านของนายคนเดียวหวังว่านายจะมีความสุข กับปัญหาที่ใหญ่กว่าของชาวบ้านเขาอย่างโดดเดี่ยวนะ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He remembered your love of violets and hopes you enjoyed them.ท่านจำได้่ว่าคุณชอบดอกไม้สีม่วงมาก และหวังว่าคุณจะชอบมัน New York, I Love You (2008)
Her hopes for his future.ความหวังถึงอนาคตของเขา Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopesAll her hopes have vanished.
hopesAll his hopes evaporated when he lost his only son in the war.
hopesAs time went on, our hopes sank.
hopesDefeat his hopes.
hopesDon't get your hopes up too much.
hopesDon't raise my hopes like that.
hopesHe attained his hopes.
hopesHe embarked on his marriage with many hopes and fears.
hopesHe hopes he'll win and I hope so too.
hopesHe hopes he will visit Paris.
hopesHe hopes to exhibit his paintings in Japan.
hopesHe hopes to explore the uninhabited island.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดหวัง[v.] (mot wang) EN: give up hopes   FR: abandonner tout espoir ; désespérer

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPES    HH OW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopes    (v) (h ou1 p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhoffthopes for [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from [Add to Longdo]
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
気を持たす[きをもたす, kiwomotasu] (exp,v5s) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
気を持たせる[きをもたせる, kiwomotaseru] (exp,v1) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
止まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See 止む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires) [Add to Longdo]
嘱望(P);属望[しょくぼう, shokubou] (n,vs) (having great) expectation; pinning one's hopes on; (P) [Add to Longdo]
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted [Add to Longdo]
当て[あて, ate] (n) (1) aim; object; purpose; end; (2) expectations; prospects; hopes; (3) something that can be relied upon; (n-suf) (4) pad; guard; (n-suf,n-pref) (5) blow; strike; (P) [Add to Longdo]
当て事[あてごと, ategoto] (n) hopes; expectations; guessing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top