Search result for

hock

(95 entries)
(0.2023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hock-, *hock*
English-Thai: Longdo Dictionary
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hockey    [N] กีฬาฮอกกี้
hock a luggie    [SL] ขากเสมหะ, See also: ขากเสลด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hockeyฮอคกี้ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hock(ฮอค) n. ข้อเท้าสัตว์,เนื้อขา (หมู) ,จำนำ.,คุก vt. ตัดเอ็นร้อยหวายออก
hockey(ฮอค'คี) n. กีฬาฮอกกี้
hockshop(ฮอค'ชอพ) n. โรงจำนำ
chock-a-blockadv. อัดแน่นเบียดกันแน่น,รัดจนติ้ว
electroshockn. ช็อคจากกระแสไฟฟ้าใช้ในการบำบัด
hollyhockn. พืชไม้ดอกต้นสูงจำพวกหนึ่ง,ดอกของต้นดังกล่าว
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
shock absorbern. อุปกรณ์กันสะเทือน,โช๊คอัพ
shock therapyวิธีการรักษาความผิดปกติทางจิต (เช่น โรคจิตเภท) โดยการใช้ ยาหรือไฟฟ้า, Syn. shock treatment
shocker(ชอค'เคอะ) n. ผู้ที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,ผู้เขย่าขวัญ,สิ่งที่เขย่าขวัญ,สิ่งตีพิมพ์ที่เขย่าขวัญ,ภาพยนตร์เขย่าขวัญ,สิ่งที่เลวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
hock(n) ข้อเท้าสัตว์
hockey(n) กีฬาฮอกกี้
shock(n) โรคปัจจุบัน,ความสะดุ้ง,อาการช็อค,อาการตะลึง
shock(vt) ทำให้สะเทือน,ทำให้สะดุ้ง,กระตุก,ตะลึง,จู่โจม
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hocked them off my old man's dresser.จิ๊กมาจากเสื้อพ่อน่ะ Stand by Me (1986)
I promise I won't hock no more dirty books.ฉันสัญญาจะไม่จิ๊กหนังสือลามกอีก Stand by Me (1986)
- The championship hockey? - Yeah.ถูกต้องแล้ว Big (1988)
It was more like real hockey the old way.ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ -ไม่เข้าใจอะไร? Big (1988)
- My best sport's video hockey. - It's not a sport.เรือชานตา คริสติน่า Big (1988)
Hockey! What...คุณอายุเท่าไหร่ 15 หรือ 16 Big (1988)
Ross, check it out. Hockey tickets.รอส ดูนี่สิ ตั๋วดูร็อกกี้ The One with George Stephanopoulos (1994)
The hell with hockey. Let's all do that.ช่างฮ็อคกี้มันเลย เราไปทำแบบรอสกันดีดว่า The One with George Stephanopoulos (1994)
CHANDLER JOEY: Hockey. - Hockey.ฮ็อคกี้ๆ The One with George Stephanopoulos (1994)
CHANDLER JOEY: Hockey. - Hockey.ฮ็อคกี้ The One with George Stephanopoulos (1994)
Oh, boy. Hockey was a big mistake.โอ้ยตาย ไม่ควรมาดูฮ็อคกี้เลยเรา The One with George Stephanopoulos (1994)
What're you lookin' at, ya hockey puck?นายมองหาอะไร, ไอลูกฮอกกี้? Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hock"Is that some sort of uniform?" "Oh right, it's because I play field hockey."
hockI likes such sports as boxing and hockey.
hockI don't likes such sports as boxing and hockey.
hockIn hockey and soccer points are counted as goals.
hockIce hockey is an exciting sport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอกกี้    [N] hockey, Count unit: เกม, แมท, Thai definition: กีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่ง เล่นในสนามหรือบนลานน้ำแข็งก็ได้ ผู้เล่นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามใช้ไม้ตีลูกบอลให้เข้าไปในประตูของฝ่ายตรงข้าม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อก[v.] (chǿk) EN: shock ; be frightened   
ไฟฟ้ากระตุก[v. exp.] (faifā kratuk) EN: get an electric shock   FR: recevoir une décharge électrique
ฮอกกี้[n.] (hǿkkī) EN: hockey   FR: hockey [m]
ฮอลลี่ฮ็อค [n.] (høllīhǿk) EN: Hollyhock   
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock   FR: engager ; gager ; mettre en gage
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
ลายมือที่แย่ที่สุด[n. exp.] (lāimeū thī yaē thīsut) EN: shocking handwriting   
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared   FR: surpris ; effrayé
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring   FR: palpitant ; émouvant

CMU English Pronouncing Dictionary
HOCK    HH AA1 K
HOCKEY    HH AA1 K IY0
HOCKIN    HH AA1 K IH2 N
HOCKER    HH AA1 K ER0
HOCKETT    HH AA1 K AH0 T
HOCKING    HH AA1 K IH0 NG
HOCKLEY    HH AA1 K L IY0
HOCKMAN    HH AA1 K M AH0 N
HOCKNEY    HH AA1 K N IY0
HOCKBERG    HH AA1 K B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hock    (v) (h o1 k)
hocks    (v) (h o1 k s)
hocked    (v) (h o1 k t)
hockey    (n) (h o1 k ii)
Hockley    (n) (h o1 k l ii)
hocking    (v) (h o1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hocker {m}; Stuhl {m} | Hocker {pl}; Stühle {pl}stool | stools [Add to Longdo]
Hockerbestattung {f}crouched inhumation [Add to Longdo]
Hockey {n}hockey [Add to Longdo]
Hockeyschläger {m}hockey stick [Add to Longdo]
Hockeyspiel {n}shinty [Add to Longdo]
Hockstellung {f}; kauernde Stellung {f}; geduckte Haltung {f}crouch [Add to Longdo]
Sprunggelenk {n} (vom Pferd)hock (of a horse) [Add to Longdo]
hockento squat [Add to Longdo]
hocken; sich niederlassento perch [Add to Longdo]
hockendsquatting [Add to Longdo]
hocktsquats [Add to Longdo]
hocktehaunched [Add to Longdo]
hocktesquatted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless [Add to Longdo]
ぎくっと[, gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked [Add to Longdo]
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P) [Add to Longdo]
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled [Add to Longdo]
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P) [Add to Longdo]
アイスホッケー(P);アイス・ホッケー[, aisuhokke-(P); aisu . hokke-] (n) ice hockey; (P) [Add to Longdo]
インシュリンショック療法[インシュリンショックりょうほう, inshurinshokku ryouhou] (n) insulin shock therapy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲棍球[qū gùn qiú, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ ㄑㄧㄡˊ, ] hockey [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
ショックウェーブ[しょっくうえーぶ, shokkuue-bu] ShockWave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hock \Hock\, n. [So called from Hochheim, in Germany.]
   A Rhenish wine, of a light yellow color, either sparkling or
   still. The name is also given indiscriminately to all Rhenish
   wines. Hock

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hock \Hock\, Hough \Hough\, n. [ AS. h?h the heel; prob. akin to
   Icel. h[=a]sinn hock sinew, Dan. hasc, G. hechse, h[aum]chse,
   LG. hacke, D. hak; also to L. coxa hip (cf. {Cuisses}), Skr.
   kaksha armpit. [root]12. Cf. {Heel}.]
   1.
    (a) The joint in the hind limb of quadrupeds between the
      leg and shank, or tibia and tarsus, and corresponding
      to the ankle in man.
    (b) A piece cut by butchers, esp. in pork, from either the
      front or hind leg, just above the foot.
      [1913 Webster]
 
   2. The popliteal space; the ham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hock \Hock\, v. t.
   1. To disable by cutting the tendons of the hock; to
    hamstring; to hough.
    [1913 Webster]
 
   2. To pawn; as, to hock one's jewelry.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hock \Hock\, n.
   1. The state of having been pawned; usually preceded by in;
    as, all her jewelry is in hock.
    [PJC]
 
   2. The state of being in debt; as, it took him two years to
    get out of hock.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hock
   n 1: any of several white wines from the Rhine River valley in
      Germany (`hock' is British usage) [syn: {Rhine wine},
      {Rhenish}, {hock}]
   2: tarsal joint of the hind leg of hoofed mammals; corresponds
     to the human ankle [syn: {hock}, {hock-joint}]
   v 1: leave as a guarantee in return for money; "pawn your
      grandfather's gold watch" [syn: {pawn}, {soak}, {hock}]
   2: disable by cutting the hock

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top