Search result for

hines

(56 entries)
(0.884 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hines-, *hines*, hine
English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
chinese copyn. สิ่งที่ทำซ้ำหรือเลียนแบบ,สำเนา
chinese dateพุทราแดง
chinese gooseberryn. มะเฟือง
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it's not like we got Gregory Hines out there.แล้วมันก็ไม่เหมือน เราหนีเกร็กกอรี่ ไฮน์หรอกนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's Gregory Hines all over again.มันเข้าอีหรอบ Gregory Hines อีกแล้ว Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
When Heather was 16, she broke up with a guy named Wallace Hines.ตอนเฮเธอร์อายุ 16 เธอเลิกกับชายที่ชื่อวอลเลซ ไฮนส์ The Inspiration (2013)
Wallace Hines!วอลเลซ ไฮนส์! The Inspiration (2013)
All units, all units-- we have an APB on a Wallace Hines wanted in a shooting at Wheeler's restaurant.ทุกหน่วยโปรดทราบ ทุกหน่วยโปรดทราบ มีประกาศหมายสกัด วอลเลซ ไฮนส์ ข้อหาใช้อาวุธในร้านอาหารวีลเลอร์ The Inspiration (2013)
We're here at the corner of Washington and Market, where Wallace Hines was arrested for a shooting at Wheeler's earlier today.เรากำลังอยู่ที่มุมถนนวอชิงตันและมาร์เก็ต ที่ๆวอลเลซ ไฮนส์ถูกจับกุม ข้อหายิงอาวุธปืนในร้านอาหารวีลเลอร์วันนี้ The Inspiration (2013)
Reid, you and Blake talk to Carla Hines.รี้ด คุณกับเบลค ไปคุยกับคาร์ล่า ไฮนส์ The Inspired (2013)
Carla Hines!คาร์ล่า ไฮนส์! The Inspired (2013)
We have eyes on Carla Hines. She's approaching now.เราเห็นคาร์ล่า ไฮนส์แล้ว เธอกำลังเข้ามา The Inspired (2013)
Carla Hines?คาร์ล่า ไฮนส์ The Inspired (2013)
You helped Carla Hines escape.คุณช่วยคาร์ล่า ไฮนส์หลบหนี The Inspired (2013)
Wallace Hines, you're under arrest.วอลเลซ ไฮนส์ คุณถูกจับแล้ว The Inspired (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HINES    HH AY1 N Z
HINESLEY    HH IH1 N AH0 S L IY0
HINESLEY    HH AY1 N S L IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
chinesisch(adj) ที่เกี่ยวกับจีน, See also: Related: China

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
イーマシーンズ[いーましーんず, i-mashi-nzu] eMachines [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top