ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazelnut

HH EY1 Z AH0 L N AH2 T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazelnut-, *hazelnut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazelnut[N] ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง, Syn. filbert, hazel

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you so jolly hazelnut creamer for his coffee?ทำไมแม่ต้องกระดี๊กระด๊าและ ต้องไปซื้อครีมเฮเซลนัทมาใส่กาแฟให้พ่อด้วยคะ? My Name Is Trouble (2011)
Is a hazelnut chocolate chip scone with currants.นี่ใส่ทั้งเฮเซลนัท ช็อกโกแลตชิพ ลูกเกด Searching (2011)
Hey. None of that vanilla hazelnut crap.เฮ้ ไม่เอาถั่วฮาเซลวนิลาเลยนะ Fracture (2009)
I must have hazelnut flavored coffee.ฉันจะต้องดื่มกาแฟรสฮาเซลนัท Unstoppable Marriage (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZELNUT    HH EY1 Z AH0 L N AH2 T
HAZELNUTS    HH EY1 Z AH0 L N AH2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut, #41,056 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselnuss {f} [bot.] | Haselnüsse {pl}hazelnut | hazelnuts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
ノワゼット[, nowazetto] (n) hazelnut (fre [Add to Longdo]
ヘーゼルナッツ[, he-zerunattsu] (n) hazelnut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazelnut \Ha"zel*nut`\ (h[=a]"z'l*n[u^]t`), n. [AS.
   h[ae]selhnutu.]
   The nut of the hazel. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazelnut
   n 1: any of several shrubs or small trees of the genus Corylus
      bearing edible nuts enclosed in a leafy husk [syn:
      {hazelnut}, {hazel}, {hazelnut tree}]
   2: nut of any of several trees of the genus Corylus [syn:
     {hazelnut}, {filbert}, {cobnut}, {cob}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top