ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazel

HH EY1 Z AH0 L   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazel-, *hazel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazel[N] ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่งในตระกูล Corylus, Syn. filbert
hazelnut[N] ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง, Syn. filbert, hazel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazel(เฮ'เซิล) n. พืชต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Cotylud ให้ผลไม้ที่กินได้,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
hazel(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blonde hair, Hazel eyes, but not Hispanic like her name suggests?ผมบลอน ตาสีน้ำตาลแดง แต่ไม่ใช่คนสเปนเหมือนชื่อของเธอ Demolition (2015)
Lindsey has blazing blonde hair and hazel eyes.ลินซีย์มาพร้อมกับผมบลอนด์ และนัยน์ตาสีน้ำตาว Bad Grandpa (2013)
Andy is of average height, with brown hair and hazel eyes. - Okay.แอนดี้ ความสูงปานกลาง ผมสีน้ำตาล ตาสีน้ำตาลเข้ม Lost & Found (2012)
We have crossed the hazel meadow, and are now taking rest at the Cliffs of Kuneman.เราข้ามทุ่งเฮเซลมาแล้ว และขณะนี้กำลังหยุดพักที่ผาแห่งคูเนมัน Your Highness (2011)
I'm making hazel nut soup.ฉันทำซุปถั่วสีน้ำตาลแดง Tangled (2010)
I brought back parsnips. I'm going to make hazel nut soup for dinner, your favorite. Surprise!ผมนำกลับกาด ฉันจะไปทำซุปถั่วสีน้ำตาลแดง สำหรับอาหารค่ำที่คุณชื่นชอบ Tangled (2010)
You have the same irises, a rare dark green, the diamond shaped hazel flex together with the identical outer ears or pinner, which are only past down through direct blood line which makes by necessity either brothers or in this case, more likely father and son.แก้วตาคุณสีเขียวเข็มซึ่ง หาได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังมีรูปของใบหูซึ่ง สืบทอดกันเฉพาะทางสายเลือดเท่านั้น อาจดูแล้วเหมือนเป็นพี่น้องหรือ... Sherlock Holmes (2009)
I was never gonna move past Hazel and Is but I thought if there was a new regime--ฉันจะไม่ยอมอยู่ต่ำกว่าเฮเซลและอิสแน่ ฉันคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งให่ซะอีก เดี๋ยวนะ เธอแกล้งฉันเหรอ In the Realm of the Basses (2009)
Yeah, there's like some green in there and then... on the pupil, there's like a hazel starburst sort of thing going on.ใช่ นั้นดูเหมือน สีเขียวในนั้น แล้วก็... ตรงตาดำ มันเหมือนสีน้ำตาลอ่อนๆ สะท้อนแสงออกมา I Love You, Beth Cooper (2009)
hazel and Is keep biting my style, and I need something custom.ฮาเซเลนด์ ชอบจิกกัดสไตล์ของฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
Hazel will kill herself from envy.เฮเซลแทบจะตายเพราะความอิจฉา Bonfire of the Vanity (2008)
You have specified hazel eyes, dark hair and a fair skin.เธอมีตาสีน้ำตาล, ผมดำ แล้วก็... . ผิวขาว Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazelWitch hazel tightens pores without drying skin.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZEL    HH EY1 Z AH0 L
HAZELL    HH AE1 Z AH0 L
HAZELIP    HH AE1 Z IH0 L IH0 P
HAZELETT    HH AE1 Z IH0 L EH0 T
HAZELETT    HH AE1 Z L EH0 T
HAZELTON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
HAZELNUT    HH EY1 Z AH0 L N AH2 T
HAZELRIGG    HH AH0 Z EH1 L R IH0 G
HAZELRIGG    HH EY1 Z EH0 L R IH0 G
HAZELTINE    HH EY1 Z AH0 L T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hazel    (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazel    (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazels    (n) hˈɛɪzlz (h ei1 z l z)
Hazelwood    (n) hˈɛɪzəlwud (h ei1 z @ l w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] hazel tree; Corylus heterophylla, #28,659 [Add to Longdo]
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut, #41,056 [Add to Longdo]
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hazeline (Unilever product), #145,230 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselhuhn {n} [ornith.]Hazel Grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィッチヘーゼル[, uicchihe-zeru] (n) witch hazel [Add to Longdo]
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
ノワゼット[, nowazetto] (n) hazelnut (fre [Add to Longdo]
ヘーゼル[, he-zeru] (n) (See 西洋榛) Eurasian hazel (Corylus avellana) [Add to Longdo]
ヘーゼルナッツ[, he-zerunattsu] (n) hazelnut [Add to Longdo]
マンサク科[マンサクか, mansaku ka] (n) (See 万作) Hamamelidaceae (plant family); witch-hazel [Add to Longdo]
伊予水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
蝦夷雷鳥[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]
角榛[つのはしばみ;ツノハシバミ, tsunohashibami ; tsunohashibami] (n) (uk) Japanese hazel (Corylus sieboldiana) [Add to Longdo]
[はり;はぎ, hari ; hagi] (n) Siberian hazel (Corylus heterophylla var. thunbergii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazel \Ha"zel\ (h[=a]"z'l), n. [OE. hasel, AS. h[ae]sel; akin to
   D. hazelaar, G. hazel, OHG. hasal, hasala, Icel. hasl, Dan &
   Sw. hassel, L. corylus, for cosylus.]
   1. (Bot.) A shrub or small tree of the genus {Corylus}, as
    the {Corylus avellana}, bearing a nut containing a kernel
    of a mild, farinaceous taste; the filbert. The American
    species are {Corylus Americana}, which produces the common
    hazelnut, and {Corylus rostrata}. See {Filbert}. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A miner's name for freestone. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   {Hazel earth}, soil suitable for the hazel; a fertile loam.
    
 
   {Hazel grouse} (Zool.), a European grouse ({Bonasa
    betulina}), allied to the American ruffed grouse.
 
   {Hazel hoe}, a kind of grub hoe.
 
   {Witch hazel}. See {Witch-hazel}, and {Hamamelis}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazel \Ha"zel\, a.
   1. Consisting of hazels, or of the wood of the hazel;
    pertaining to, or derived from, the hazel; as, a hazel
    wand.
    [1913 Webster]
 
       I sit me down beside the hazel grove. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Of a light brown color, like the hazelnut. "Thou hast
    hazel eyes." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazel
   adj 1: of a light brown or yellowish brown color
   n 1: Australian tree grown especially for ornament and its fine-
      grained wood and bearing edible nuts [syn: {hazel}, {hazel
      tree}, {Pomaderris apetala}]
   2: the fine-grained wood of a hazelnut tree (genus Corylus) and
     the hazel tree (Australian genus Pomaderris)
   3: any of several shrubs or small trees of the genus Corylus
     bearing edible nuts enclosed in a leafy husk [syn:
     {hazelnut}, {hazel}, {hazelnut tree}]
   4: a shade of brown that is yellowish or reddish; it is a
     greenish shade of brown when used to describe the color of
     someone's eyes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top