ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harangue

HH ER0 AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harangue-, *harangue*
Possible hiragana form: はらんぐえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harangue(vi) กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
harangue(n) คำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harangue(ฮะแรง') n. คำพูดหรือข้อเขียนที่โอ้อวดและยืดยาด, การด่าว่า. vi., vt. พูดยืดยาดและรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
harangue(n) การพูดจ้อ, การพูดโอ้อวด, การด่าว่า
harangue(vi) พูดจ้อ, พูดโอ้อวด, ด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harangueวาทะปลุกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not, and I repeat, do not harangue her.อย่า ขอย้ำ อย่าเถียงกับเธอ Brave New World (2008)
When the chief said don't harangue dr. Bailey, ตอนที่ผอ.บอกว่าอย่าเถียงดร.เบย์ลี Brave New World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปราศรัย[khamprāsai] (n) EN: speech ; address ; harangue ; oration  FR: discours [ m ] ; harangue [ f ] ; speech (inf.) [ m ]
สุนทรพจน์[suntharaphot] (n) EN: speech ; address ; harangue ; oration  FR: discours [ m ] ; allocution [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HARANGUE HH ER0 AE1 NG
HARANGUED HH ER0 AE1 NG D
HARANGUES HH ER0 AE1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harangue (v) hˈərˈæŋ (h @1 r a1 ng)
harangued (v) hˈərˈæŋd (h @1 r a1 ng d)
harangues (v) hˈərˈæŋz (h @1 r a1 ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(lange) Ansprache { f } | eine Ansprache halten; predigen | hält eine Anspracheharangue | to harangue | harangues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
獅子吼[ししく, shishiku] (n, vs) lion's roar; harangue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harangue \Ha*rangue"\, v. i. [imp. & p. p. {Harangued}
   (h[.a]*r[a^]ngd"); p. pr. & vb. n. {Haranguing}.] [Cf. F.
   haranguer, It. aringare.]
   To make an harangue; to declaim.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harangue \Ha*rangue"\ (h[.a]*r[a^]ng"), n. [F. harangue: cf. Sp.
   arenga, It. aringa; lit., a speech before a multitude or on
   the hustings, It. aringo arena, hustings, pulpit; all fr.
   OHG. hring ring, anything round, ring of people, G. ring. See
   {Ring}.]
   A speech addressed to a large public assembly; a popular
   oration; a loud address to a multitude; in a bad sense, a
   noisy or pompous speech; declamation; ranting.
   [1913 Webster]
 
      Gray-headed men and grave, with warriors mixed,
      Assemble, and harangues are heard.    --Milton.
 
   Syn: {Harangue}, {Speech}, {Oration}.
 
   Usage: Speech is generic; an oration is an elaborate and
      rhetorical speech; an harangue is a vehement appeal to
      the passions, or a noisy, disputatious address. A
      general makes an harangue to his troops on the eve of
      a battle; a demagogue harangues the populace on the
      subject of their wrongs.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harangue \Ha*rangue"\, v. t.
   To address by an harangue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harangue
   n 1: a loud bombastic declamation expressed with strong emotion
      [syn: {harangue}, {rant}, {ranting}]
   v 1: deliver a harangue to; address forcefully

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top