ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitation

HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitation-, *habitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitation(n) ที่อยู่อาศัย, See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน, Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, ชุมชน, ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile, residence

English-Thai: Nontri Dictionary
habitation(n) การพักพิง, การอยู่, ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่พำนัก, ที่สิงสู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The holy habitation of the most high...ที่อยู่อาศัยที่ศักดิสิทธ์ ของความ... Human (2010)
"It destroys its habitation and eats its own.มันทำลายถิ่นที่อยู่ตัวเอง และกินของๆตัวเอง All We Had (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่อยู่(n) habitation, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย, Example: กองโจรกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่หรือที่กบดานไปเรื่อยๆ
การตั้งถิ่นฐาน(n) habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [ f ]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ]
บ้านเลขที่ ...[bān lēkthī ...] (n, exp) FR: maison numéro ... [ f ] ; habitation n° ... [ f ]
บ้านน่าอยู่[bān nāyū] (n, exp) FR: habitation confortable [ f ] ; maison agréable [ f ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [ f ] ; habitation [ f ] ; logement [ m ] ; résidence [ f ]
บ้านพักอาศัย[bānphak āsai] (n, exp) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house  FR: résidence [ f ] ; domicile [ m ] ; habitation [ f ]
บ้านเรือน[bānreūoen] (n) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes  FR: maisons [ fpl ] ; habitations [ fpl ]
ห้อง[hǿng] (n) EN: room ; chamber  FR: chambre [ f ] ; pièce (d'habitation) [ f ] ; salle [ f ] ; classe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HABITATION HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitation (n) hˌæbɪtˈɛɪʃən (h a2 b i t ei1 sh @ n)
habitations (n) hˌæbɪtˈɛɪʃənz (h a2 b i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, ] habitation #10,776 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohnung { f } | Wohnungen { pl }habitation | habitations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同棲[どうせい, dousei] (n, vs) cohabitation; living together; (P) #19,291 [Add to Longdo]
アビタシオン[abitashion] (n) habitation (fre [Add to Longdo]
コアビタシオン[koabitashion] (n) cohabitation (fre [Add to Longdo]
コハビテーション[kohabite-shon] (n) cohabitation [Add to Longdo]
マルチハビテーション[maruchihabite-shon] (n) multihabitation [Add to Longdo]
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation [Add to Longdo]
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement [Add to Longdo]
人煙[じんえん, jin'en] (n) smoke from human habitations [Add to Longdo]
人家[じんか, jinka] (n) house; houses; human habitation [Add to Longdo]
人境[じんきょう, jinkyou] (n) human habitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitation \Hab`i*ta"tion\ (h[a^]b"[i^]*t[=a]"sh[u^]n), n. [F.
   habitation, L. habitatio.]
   1. The act of inhabiting; state of inhabiting or dwelling, or
    of being inhabited; occupancy. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. Place of abode; settled dwelling; residence; house.
    [1913 Webster]
 
       The Lord . . . blesseth the habitation of the just.
                          --Prov. iii.
                          33.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitation
   n 1: the native habitat or home of an animal or plant
   2: housing that someone is living in; "he built a modest
     dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes
     for the homeless" [syn: {dwelling}, {home}, {domicile},
     {abode}, {habitation}, {dwelling house}]
   3: the act of dwelling in or living permanently in a place (said
     of both animals and men); "he studied the creation and
     inhabitation and demise of the colony" [syn: {inhabitancy},
     {inhabitation}, {habitation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 habitation /abitasjɔ̃/ 
  abode; accommodation; dwelling; residence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top