Search result for

glucocorticoids

(9 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glucocorticoids-, *glucocorticoids*, glucocorticoid
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา glucocorticoids มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *glucocorticoids*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glucocorticoid hormoneดูที่ adrenal gland

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glucocorticoidกลูโคคอติคอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
glucocorticoidsฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์, กลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต  มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glucocorticoid Activityฤทธิ์ของกลูโคคอร์ติคอยด์ [การแพทย์]
Glucocorticoid Excessกลูโคคอร์ติคอยด์มากเกิน [การแพทย์]
Glucocorticoidsกลูโคคอร์ติคอยด์, ฮอร์โมน; [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルココルチコイド[, gurukokoruchikoido] (n) glucocorticoid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top